Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Brf, Inwoner, Kantmarkering bij fietspaden, 20221221 1 document

Brf Werkgroep Vergroenen, Plan transformatie Buldersweg, zaaknr 678179, 20221219 1 document

Lbr VNG, 22-066, Instrumenten overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid., zaaknr. 677545, 20121212 1 document

Lbr VNG, 22-065, Ledenbrief Nationale programma's NOVEX, Woningbouw e.a., zaaknr 677179, 20121212 1 document

Brf Inwoners, Crisisnoodopvang Hof van Dalfsen, zaaknr 671867, 20221121 1 document

Lbr VNG, 22-052, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 671610, 20221004 1 document

Zienswijzen ontwerp besluit omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg 2 documenten

Brf Provincie Overijssel, Implementatieplan 'Regierol regionale energie-infrastructuur, zaaknr 665713, 20220711 1 document

Lbr VNG, 22-044, Ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen, zaaknr. 666267, 20220718 1 document

Brf RTV Vechtdal, Structurele financiële bijdrage Dalfsen aan RTV Vechtdal, zaaknr 663895, 20220621 1 document

Lbr VNG, 22-043, Versterken gemeentelijke dienstverlening - samen aan de lat, zaaknr 666310, 20220718 1 document

Brf Inwoners, Voornemen oprichting landgoed Nieuw Meele, zaaknr 669717, 20220905 1 document

Lbr VNG, 22-041, Verkeersveiligheid subsidie en ondersteuning voor gemeenten, zaaknr 665600, 07072022 1 document

Brf Inwoners, Plannen Meeleweg 71, zaaknr 669235, 20220829 1 document

Brf Inwoner, Asielopvang kern Nieuwleusen, zaaknr 666916, 20220725 1 document

Brf De Omgevingsadviseurs, Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 17e herz Bp BG Hoevenweg 6 en 8, zaaknr 665095, 20220705 1 document

Brf Inwoners, Bouwplannen Lemelerveld, zaaknr 666959, 20220725 1 document

Brf Inwoners, Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 't Febriek Zuid II, Lemelerveld, zaaknr 666327, 20220718 1 document

Brf Inwoners, Voornemen oprichting landgoed Nieuw Meele, zaaknr 669654, 20220905 1 document

Brf Inwoners, Nieuwbouwplannen Lemelerveld, zaaknr 670257, 20220912 1 document

Brf Inwoners, Voorstel bouwplannen Lemelerveld, zaaknr 670166, 20220912 1 document

Lbr VNG, 22-047, Standaardisatie Haven en Haal Centraal-specificaties, zaaknr 669866, 20220908 1 document

Brf Inwoner, Voornemen oprichting landgoed Nieuw Meele, zaaknr 668206, 20220822 1 document

Lbr VNG, 22-040, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023, zaaknr 664670, 20220627 1 document

Brf Inwoners, Nieuw landgoed Meeleweg, zaaknr 670179, 20220913 1 document

Brf Inwoners, Landgoed De nieuwe Meele, zaaknr 668859, 20220825 1 document

Brf Camperpunt, Vragen APV, zaaknr 671021, 20220929 1 document

Brf Inwoner, Naleving hondenbeleid in nieuwbouwplan Oosterdalfsen Noord, zaaknr 670860, 20220927 1 document

Brf Inwoners, Nieuw landgoed aan de Meeleweg, zaaknr 670670, 20220919 1 document

Brf Stichting Suicide Preventie Centrum, Suicide preventie, zaaknr 670688, 20220919 1 document

Brf OOZ, Voordracht benoeming leden Raad van Toezicht St. Openbaar Onderwijs Zwolle, zaaknr 664952, 20220630 1 document

Lbr VNG, 22-033, Doorstart hervormingsagenda jeugd, zaaknr 662110, 20220531 1 document

Brf Inwoners, Zienswijze Burgemeester Backxlaan 316 - 328, zaaknr 663057, 20220614 1 document

Brf Inwoner, Aanbevelingen eventuele komst AMA's in de Lantaren, zaaknr 663038, 20220609 1 document

Brf Platform Gehandicapten Dalfsen, Prioriteiten jaarverslag, zaaknr 662741, 20220609 1 document

Lbr VNG, 22-034, Ontwikkelingen Oekraïne, zaaknr 662458, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-026, Ontwikkelingen Oekraïne, zaaknr 659048, 20220428 1 document

Lbr VNG, 22-031, Opvang Asielzoekers, zaaknr 662113, 220531 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zaaknr 658634, 20220428 1 document

Brf Ondernemersvereniging Lemelerveld, Opvang AMV's in Lemelerveld, zaaknr 661520, 20220523 1 document

Brf Inwoner, Plaatsing alleenstaande minderjarige asielzoekers locatie Posthoorn Lemelerveld, zaaknr 660939, 20220517 1 document

Lbr VNG, 22-029, Inwerkingtreding en implementatie van de Wet open overheid, zaaknr 660827, 20220517 1 document

Lbr VNG, 2022-023, Ontwikkelingen Oekraine, zaaknr 658007, 20220419 1 document

Brf, Inwoner Dalfsen Noord, Voorkeursrecht en wijkersbeleid, zaaknr 630874, 20220310 1 document

Lbr VNG, 22-009, Model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet, zaaknr 653884, 20220302 1 document

Lbr VNG, 22-016, Gevolgen oorlog Oekraïne, zaaknr 655749, 20220322 1 document

Lbr VNG, 22-021, Ontwikkelingen Oekraine, zaaknr 656762, 20220405 1 document

Lbr VNG 22-018, Ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvesting, zaaknr 656126, 20220329 1 document

Lbr VNG 22-019, Gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zaaknr 656383, 20220329 1 document

Brf Werkgroep Hondenspeelveld Dalfsen, Burgerinitiatief Hondenspeelveld Dalfsen, zaaknr 653789, 20220224 1 document

Brief Inwoners, Zienswijze - Bedreiging natuurpark Bellingeweer, zaaknr 652771, 20220215 1 document

Lbr VNG, 22-008, Nieuwe gemeentelijke taak prenatale huisbezoeken JGZ, zaaknr 652347, 20220210 1 document

Brf inwoners, Buurthuis Ankum Vossersteeg, zaaknr 652413, 20220210 1 document

Lbr VNG, 22-003, Wijziging VNG Huisvestingsmodel, zaaknr 649945, 20220117 1 document

Lbr VNG, 22-061, Nieuwe modelverordeningen Wet versterking decentrale rekenkamers, zaaknr 675716, 20221129 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Strategische Beleidsagenda 2023 tm 2026, zaaknr 672284, 20221013 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging najaar en bestuursrapportage najaar 2022, zaaknr 671635, 20221003 1 document

Zienswijzen ontwerp besluit verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Hooiweg 4 documenten

Brf FNV, Kostendelersnorm onder de 27 jaar, zaaknr 665575, 20220707 1 document

Brf SSC ONS, Kaderbrief en Ontwerpbegroting 2023, zaaknr 658123, 20220503 1 document

Brf SSC ONS, Jaarstukken 2021, zaaknr 658123 , 20220503 1 document

Lbr VNG, 22-025, Modelverordening behandeling bezwaarschriften, zaaknr 659133, 20220503 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Begrotingswijziging 2021 en 2022 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr 654115, 20220302 1 document

Lbr VNG, 22-010, Asiel, zaaknr 653874, 20220302 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Concept Programmabegroting 2023, zaaknr 656486, 20220405 1 document

Brf, inwoners, inspraak bouwplannen Lemelerveld, zaaknr 655991, 20220329 1 document

Brf Inwoner, Reactie 8e wijziging bestemmingsplan buitengebied, zaaknr 657224, 20220407 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2023, jaarverslag 2021 incl jaarrekening, zaaknr 657598, 20220414 1 document

Brf GGD IJsselland, Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zaaknr 657005, 20220414 1 document

Brf OD IJsselland, Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarstukken 2021, zaaknr 657767, 20220419 1 document

Brf inwoner, Zienswijze 8e verzamelplan buitengebied Dalfsen, Ruimtelijke onderbouwing Brinkweg 12a, zaaknr 651215, 20220201 1 document

Brf Agrifirm, Tegenstrijdigheden 8e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen m.b.t. bestemming, zaaknr 651007, 20220127 1 document

Lbr VNG, 21-086, VNG Model Marktverordening (nieuw); aanpassingen aan Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet, zaaknr 650570, 20220125 1 document

Brf Zuidema Omgevingsrecht, Zienswijze Hoek Pastoriestraat - Pleijendal Dalfsen, zaaknr 643909 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Goed werkgeverschap na dienstongevallen, zaaknr 648091, 20220103 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Herverdeling bijdragen gemeenten, zaaknr 648089, 20220103 1 document

Zienswijzen ontwerp Omgevingsvisie 1.0 43 documenten

Brf M.M.A. Olde Bijvank, Ontslag griffiemedewerker, 20221128 1 document

Brf G.R. Doornewaard, ontslag als plv griffier, 20220905 1 document

Lbr VNG, 22-050, Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en commissies, zaaknr 670998, 20220929 1 document

Lbr VNG, 22-051, Openstelling nieuwe vacatures VNG-bestuur-en -commissies, zaaknr 671373, 20220927 1 document

Lbr VNG, 22-024, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 658762, 20220426 1 document

Brf VNG Overijssel, Kandidaatstellingsprocedure VNG-bestuur en commissies 2022, zaaknr 658712, 20220425 1 document

Lbr VNG 22-017, Wijzigingen VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en VNG model Verordening op de raadscommissies, zaaknr 656049 , 20220329 1 document

Brf Ministerie BZK, Vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2022, 20220127 1 document

Brf, Griffiers en Gemeenschappelijke regelingen IJsselland, Wijzigingen in de Wgr, zaaknr 678391, 20221221 1 document

Brf, Inwoners, Bezwaar dynamisch verlichten Ankummer Es Vossersteeg Broekhuizen, zaaknr 677546, 20221212 1 document

Lbr VNG, 22-064, Publicatie STIP op de horizon voor de gemeentelijke cao, zaaknr. 677191, 20121212 1 document

Brf, Opinie jaarschijf 2023 bij meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland, zaaknr 645952, 20221212 1 document

Brf Inwoners, Plannen verlichting snelfietsroute Dalfsen-Zwolle, zaaknr 676029, 20221201 1 document

Lbr VNG, 22-063, Tweede nazending Najaars ALV 2 december 2022, zaaknr 673951, 20221129 1 document

Lbr VNG, 22-062, Moties en preadviezen Najaars ALV 2 december 2022, zaaknr 675715, 20221129 1 document

Brf Initiatiefgroep Betaalbare Kleine Woningen, Initiatief betaalbare woonruimte, zaaknr 676004, 20221129 1 document

Brf NVvR, Herfstbrief 2022, zaaknr 675693, 20221124 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2022, zaaknr 675486, 20221124 1 document

Brf Agnieten College Nieuwleusen, Rapport De Staat van Overijssel, zaaknr 675471, 20221122. 1 document

Brf Anoniem, Melding Autoriteiten Financiële Markten, zaaknr 675377, 20221122 1 document

Lbr VNG, 22-059, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG-bestuur en commissies, zaaknr 675134, 20221121 1 document

Brf Natuur en Milieu Gelderland e.a., Luchtruimherziening, zaaknr 674992, 20221117 1 document

Lbr VNG, 22-058, Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie, zaaknr 674992, 20221117 1 document

Brf RKC Dalfsen, Onderzoeksprogramma 2022-2026, zaaknr 675069, 20221117 1 document

Brf GGD IJsselland, Informatiebrief Covid, zaaknr 674354, 20221110 1 document

Lbr VNG, 22-056, Najaars ALV, zaaknr 673951, 20221107 1 document

Lbr VNG, 22-054, Asielopvang, statushouders en Oekraïne, zaaknr 672612, 20221024 1 document

Lbr VNG, 22-053, Hoge energiekosten, zaaknr 672385, 20221024 1 document

Brf NVVK, Jubileumonderzoek Meetbare en merkbare waarde financiele hulpverlening, zaaknr 665537, 20220707 1 document

Lbr VNG, 22-036, Handreiking leegstand woningen en agrarisch vastgoed, zaaknr 664166, 20220623 1 document

Brf Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Jaarverslag 2021, zaaknr 666205, 20220714 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2021 incl. accountantsverklaring, zaaknr 663792, 20220616 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Eerste Bestuursrapportage 2022, zaaknr 665053, 20220630 1 document

Brf Regio Zwolle, Jaarverslag 2021, zaaknr 663816, 20220616 1 document

Lbr VNG, 22-037, Nazending ALV 29 juni 2022, zaaknr 664159, 20220621 1 document

Brf Hide&b, Tijdelijke natuurrecreatie ter ondersteuning van boeren in transitie, zaaknr 665477, 20220707 1 document

Brf Ondernemers en initiatiefnemers, Diverse ontwikkelingen Prinsenstraat-Centrum Dalfsen, zaaknr 669371, 20220901 1 document

Brf Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust, Ontheffing Zondagswet, zaaknr 669112, 20220830 1 document

Brf Inwoner, Dwangmaatregel Staatssecretaris in Tubbergen, zaaknr 669162, 20220830 1 document

Brf Stichting OOZ, Jaarstukken 2021, zaaknr 669255, 20220830 1 document

Brf VNG, Jaarverslag 2021, zaaknr 667674, 20220825 1 document

Brf Stichting Drugsbeleid, Burgerberaad drugs, zaaknr 668501, 20220823 1 document

Brf Inwoner, Enquête woonbehoefte, zaaknr 666207, 20220823 1 document

Brf RDA, Zienwijze Dilemma's in de wildopvang, zaaknr 666485, 20220718 1 document

Brf Inwoner, Verzoek aan B&W mede oplossing woningnood en verbetering inrichtingsplannen gemeente, zaaknr 668425, 20220823 1 document

Lbr VNG, 22-045, Stikstof, zaaknr 666824, 20220728 1 document

Brf M.E.J. Veldkamp, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-048, Bestuurlijke afspraken opvangcrisis, zaaknr 669136, 20220830 1 document

Lbr VNG, 22-038, Inzet crisisaanpak asielopvang, zaaknr 664413, 20220623 1 document

Lbr VNG, VNG reactie op de rijksbegroting 2023, zaaknr 671287, 20220929 1 document

Brf Bureau Objectief, Landelijk onderzoek naleving alcohol en tabak, zaaknr 671116, 20220929 1 document

Lbr VNG, 22-049, Ondertekening van het integraal Zorgakkoord, zaaknr 670766, 20220920 1 document

Brf J.B. Upper, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A. Schuurman, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Jaarverslag 2021, zaaknr 661886, 20220531 1 document

Brf Drents Overijsselse Delta, Waterexcursie, zaaknr 661821, 20220530 1 document

Brf Orange the World, Uitnodiging Orange the World campagne, zaaknr 661884, 20220530 1 document

Brf J.G.J. Ramaker, Niet aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A.J. Schuurman, Niet aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf J.W. Uitslag, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf R.W.J. van Leeuwen, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A.J. Ramerman, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-035, Uitnodiging ALV 29 juni 2022, zaaknr 662459, 20220602 1 document

Brf SVWN, Visitatie woningbouwcorporaties, zaaknr 662561, 20220609 1 document

Brf Inwoners, Afschrift van brief aan B&W inzake Verkenning De Lantaren, zaaknr 661275, 20220519 1 document

Brf Inwoner, Nagekomen reactie, 8e verzamelplan buitengebied, 20220419 1 document

Brf Belangengroepen, afschrift brief GS, Gewenste regie ruimtelijke ontwikkelingen grensgebied Zwolle-Dalfsen-Staphorst, zaaknr 657767, 20220419 1 document

Brf Inwoner, Nagekomen reactie, Kaderstelling uitvoeringsontwerp klimaatwinkelstraat, 20220419 1 document

Lbr VNG, 22-028, Programma Een thuis voor iedereen huisvesting aandachtsgroepen, zaaknr 660386 , 20220517 1 document

Lbr VNG, 22-027, Vervolg herijking gemeentefonds, zaaknr 659433, 20220503 1 document

Brf VNG, 22-013, Oproep opvangplekken voor Oekrainers door gemeenten, zaaknr 654559, 20220307 1 document

Lbr VNG, 22-014, Omgevingswet, zaaknr 654976, 20220314 1 document

Lbr VNG, 22-012, Ondersteuning Oekraïne, zaaknr 654101, 20220302 1 document

Brf Ministerie OCW, Coronasteun 2e helft 2021 via algemene uitkering cultuur, zaaknr 653930, 20220303 1 document

Brf Inwoner, Tiny houses, zaaknr 653887, 20220224 1 document

Brf Inwoner, Tiny house in buitengebied, zaaknr 653799, 20220224 1 document

Brf Agnieten College Nieuwleusen, Uitslag verkiezingen Agenieten College, 20220317 1 document

Brf Inwoner, Informatie Tiny houses, Stichting Peel Natuurdorpen, zaaknr 653556, 20220221 1 document

Brf Bunschoten-Spakenburg, Nieuw model marktverordening VNG, zaaknr 602604, 20220224 1 document

Brf Inwoner, Bijdrage oplossen woningnood, zaaknr 656654, 20220405 1 document

Lbr VNG, 22-20, Agenda digitale grondrechten en ethiek, zaaknr 656693, 20220405 1 document

Lbr VNG, 22-22, Stand van zaken gesprekken kabinet, zaaknr 657396, 20220412 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Kadernota 2023, zaaknr 655645, 20220321 1 document

Brf Ekwadraat, Snel en duurzaam van Russisch gas af, zaaknr 656665, 20220405 1 document

Brf GGD IJsselland, Bewogen vanuit eigen regie, opbrengsten bestuursagenda GGD IJsselland, zaaknr 653479, 20220221 1 document

Brf Kunsten '92, Laat de culturele en creatieve sector niet vallen, zaaknr 657854, 20220414 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2021, zaaknr 657009, 20220407 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2021, zaaknr 658012 1 document

Brf Informateur, Verslag en advies Informatieronde Dalfsen GR 2022, zaaknr 658472 1 document

Brf Inwoner, Tiny houses en kleine woningen buitengebied Dalfsen, zaaknr 653458, 20220221 1 document

Brf Public affairs - Regio Zwolle, jaarverslag 2021, zaaknr 652722, 20220215 1 document

Brf Stophoutrook.nu, Brandbrief houtrook, zaaknr 652023, 20220208 1 document

Brf Inwoner, Plastic afval, zaaknr 651995, 20220208 1 document

Brf WISE, Opslag kernafval, zaaknr 651782, 20220208 1 document

Lbr VNG, 22-007, Nadere duiding financiële gevolgen coalitieakkoord, zaaknr 651763, 20220208 1 document

Brf NSWZ, CBT bij zwemles, zaaknr 651755, 20220208 1 document

Brf Werkgroep N377 moet Veilig, (her)inrichting N377 door Nieuwleusen, zaaknr 651635, 20220203 1 document

Brf Nakad Law, Consultatie EU Commissie over de rule of law, zaaknr 651224, 20220201 1 document

Lbr VNG, 22-002, Nazending Extra ALV 13 januari 2022, zaaknr 649009, 20220113 1 document

Brf SONT, Maart streektaalmaand, zaaknr 649749, 20220113 1 document

Brf inwoner, Opmerkingen locatie pilot Tiny Houses spoedzoekers, zaaknr 649447, 20220111 1 document

Brf Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2022, zaaknr 648041, 20220103 1 document

Brf Ministerie BZK, Inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers, zaaknr 676285, 20221205 1 document

Lbr VNG, 22-060, LOGA 22-05, Eenmalige uitkering december en thuiswerkvergoeding, zaaknr 675712, 20221129 1 document

Lbr VNG, 22-042, Generiek functieprofiel voor de griffier, zaaknr 666268, 20220718 1 document