Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Brf inwoner, Verzoek om vrijstelling Bouwhuisweg 2 documenten

Lbr VNG, 23-045, VNG Data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 1 document

Lbr VNG, 23-042, Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025 1 document

Lbr VNG, 23-038, Wijziging Model Verordening afvoer hemelwater en grondwater 1 document

Brf INTER-PSY Groep, Prijsindexaties WMO 2023-2024 1 document

Lbr VNG, Bijzondere ledenbrief, Rijksbegroting 2024 1 document

Brf, Sociaal Werk Nederland, Urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk 1 document

Lbr VNG, 23-030, Begrotingsadvies 2024-2027 1 document

Lbr VNG, 23-028, Wet digitale overheid 1 document

Lbr VNG, 23-026, Ledenraadpleging inzet Cao Gemeenten 2024 1 document

Brf PAN-NL, Gemeentelijk groenbeheer 1 document

Lbr VNG, 23-021, Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) 1 document

Brf, Stichting Drugsbeleid, Burgerberaad drugs 1 document

Brf, SGN, Petitie Dalfsen voor Soedan 1 document

Lbr VNG, 23-016, Actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie 1 document

Brf, Inwoner, Omheind hondenspeelveld in kern Dalfsen 1 document

Brf, OVAL, Input re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching 1 document

Lbr VNG, 23-014, Principeakkoord hervormingsagenda jeugd 1 document

Lbr VNG, 23-013, Uitvoeringsmiddelen energietransitie 1 document

Brf, Ondernemend Dalfsen, Reactie Ondernemend Dalfsen op Parkeeronderzoek 1 document

Brf, Prins Zes B.V., Ontheffing Klimaatwinkelstraat 1 document

Lbr VNG, Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn 1 document

Brf, Alzheimer Nederland, Gemeenten aan zet in 2023 1 document

Lbr VNG, GALA en aanvragen brede SPUK 1 document

Lbr VNG, Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrie 1 document

Lbr VNG, CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 1 document

Lbr VNG, Informatiepunten digitale overheid 1 document

Brf Leis, Bewonersverzoek tot verlenging van oplevering opdracht Dalfserveld-West 2 documenten

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2023 1 document

Brf inwoners, Zienswijze ontwerp bestemmingplan Koele II 1 document

Brf Plaatselijk Belang Hoonhorst, Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan De Koele II 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 document

Brf RSJ IJsselland, Aanbieding wijzigingen GR 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Tweede wijziging GR 1 document

Brf GGD IJsselland, Zesde wijziging GR 1 document

Brf Commissariaat voor de Media, Advies aanwijzing lokale omroep 1 document

Brf OOZ, Herbenoeming leden raad van toezicht 1 document

Brf GGD IJsselland, Bestuursrapportage najaar 2023 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2023 1 document

Brf, GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2023/1 1 document

Brf, RSJ IJsselland, Jaarplan met begroting 2024 1 document

Lbr VNG, 23-018, Invoering wet goed verhuurderschap 1 document

Brf, GGD IJsseland, Programmabegroting 2024 1 document

Brf, SSC-Ons, Planning & Control documenten 7 documenten

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept Programmabegroting 2024 1 document

Brf, Ondernemend Dalfsen, Parkeergelegenheid Klimaatwinkelstraat 1 document

Lbr VNG, Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet 1 document

Brf M. van Spijker, Ontslag raadsadviseur en plv raadsgriffier 1 document

Brf, Ontslag Ingrid Kappert 1 document

Lbr VNG, Model verordening gemeentelijke rekenkamer 1 document

MinBZK, Circulaire wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur 2 documenten

Lbr VNG, 23-053, Toelichting inzet reserves vanaf 2024 1 document

Lbr VNG, 23-052, Kenniscentrum onteigeningen voor overheden 1 document

Brf Stichting EHS, Voorgestelde nieuwe EU-verordening met gevolgen voor gemeenten 1 document

Lbr VNG, 23-051, Salarisbrief Cao gemeenten 2024-2025 1 document

Lbr VNG, 23-047/048/049/050, Nazending Najaars ALV 1 december 2023 4 documenten

Brf Provincie Overijssel, Toezichtvorm 2024 1 document

Brf inwoner, Aannemen van de Spreidingswet is onverstandig 1 document

Brf inwoner, Weigering toestemming plaatsen verkeersspiegel 1 document

Brf Sportvisserij Nederland, Hengelsport loodvrij 1 document

Lbr VNG, 23-044, Ledenraadpleging onderhandelingsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag 1 document

Lbr VNG, 23-046, Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies 1 document

Brf Stichting Gezond Water, Vislood, gemeente en Sportvisserij NL 1 document

Brf inwoner, Betaalbare koopwoningen 1 document

Lbr VNG, 23-043, Taakstelling huisvesting statushouders opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne 1 document

Lbr VNG, 23-040, Uitnodiging najaars ALV 1 december 2023 1 document

Brf gemeente Ommen, Beleidswijzigingen wind- en zonne-energie 1 document

Lbr VNG, 23-039, Bekendmaking voorgedragen kandidaten 1 document

Brf Stichting Gezond Water, Loodgebruik sportvissers 1 document

Brf initiatiefnemers, Reactie principebesluit Oosterdalfsersteeg 1 1 document

Brf Diversion, Brede Ondersteuning kinderen toeslagenaffaire 1 document

Brf SOVVT, Loonsverhogingen CAO VVT 1 document

Brf JA21, Controversieel verklaren spreidingswet 1 document

Lbr VNG, 23-036, Openstelling vacatures vng bestuur en commissie 1 document

Brf Stichting OOZ, Jaarverslag 2022 1 document

Brf inwoners, Reactie dynamische verlichting snelfietsroute 1 document

Lbr VNG, 23-029, Val van het kabinet 2 documenten

Lbr VNG, 23-033, Acties naar aanleiding van de val van het kabinet 1 document

Lbr VNG, 23-034, Beëindiging RTB derdelanders per 4 september 1 document

Brf inwoner, Verzoek tot ingrijpen Rosengaardeweg 1 document

Brf Werkgroep RSAB, Procesvoorstel RES West-Overijssel 1 document

Lbr VNG, 23-031, Stand van de uitvoering gemeenten Actieagenda uitvoeringspraktijk 1 document

Brf PCN, Sociaal jaarverslag 2022 1 document

Brf FNV Voor 14, Toereikende minimumlonen 1 document

Brf Kenniscentrum Houtrookoverlast, Tips voor gemeenteraadsfracties i.v.m. het houtrookprobleem 1 document

Brf Provincie Overijssel, Ontwerp PPLG en concept gebiedsprogramma's 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2022 1 document

Brf VR IJsselland, Reactie op begroting 2024 zienswijze Raalte 1 document

Lbr VNG, 23-027, Toekomstbeeld Nederland 2040 1 document

Voorbereidingsgroep ‘Invoering wijziging Wgr IJsselland’, Terugblik en vooruitblik wijziging WGR 1 document

Het Vergeten Kind, Onderzoeksrapport dak- en thuisloosheid 1 document

Brf Ecovrede, Voedselsituatie Samenleving update 2023 1 document

Brf Ondernemend Dalfsen, Memo aan de fracties 1 document

Brf Werkgroep Centrumplan, Besluitvorming definitief ontwerp Klimaatwinkelstraat 1 document

Algemene ledenvergadering VNG 14 juni 2023 3 documenten

Lbr VNG, 23-022, Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap 1 document

Lbr VNG, 23-020, Voorjaarsnota 2023 1 document

Brf, NVVK, Financiële hulpverlening, wat doet uw gemeente 1 document

Brf, RSJ IJsselland, Jaarverslag en jaarrekening 2022 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 1 document

Brf, MKB-Nederland Regio Zwolle, Visie Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028 1 document

Brf, De Goede Zaak, Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden 1 document

Brf, EIS Kenniscentrum Insecten, Bijenconcurrentie gemeenten 1 document

Lbr VNG, 23-015, Voorbereiding ALV en Verenigingsstrategie 1 document

GGD IJsseland, Publieksjaarverslag, kerngegevens en cijfermatige terugblik 2022 3 documenten

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2022 1 document

Brf, Stichting Connect International, Kernpunt Migratie 1 document

ROB, Advies Vallen, opstaan en weer doorgaan, Leren in transities 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2022 2 documenten

Brf, PCN, Nuloptie gemeenten - Keurmerk coffeeshops 1 document

Lbr VNG, 23-012, LOGA 23-02, Salarisbrief cao 2023 1 document

Lbr VNG, 23-011, LOGA 23-01, Nieuwe artikelen cao 2023 1 document

Lbr VNG, Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissies 1 document

Brf, Betaalbaar wonen Nieuwleusen, Brandbrief Betaalbare kleine woningen Nieuwleusen 1 document

Brf, VvE Bosvilla’sBosbungalows, Plannen padelbanen Haersolteweg 21 1 document

GGD IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, inwoner, Ingediend bezwaarschrift 1 document

GGD IJsselland, Bestuurlijke agenda Publieke Gezondheid 1 document

Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2022 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, Groengebogen, Nieuwleusen Synergie en Vrienden van Dalfsen, reactie op RVS Biodiversiteitsplan 1 document

Lbr VNG, Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, Griffiers en Gemeenschappelijke regelingen IJsselland, Notitie wijzigingen Wgr 1 document

Brf, RES West-Overijssel, Informatiebrief over MER en RES 1 document

Brf, ActiZ Jeugd, Informatiebrief gemeenteraden kompas 1 document

Lbr VNG, Bekendmaking leden Tijdelijke commissie Asiel en Migratie 1 document

Brf Gemeenteraad Zwijndrecht, Afschrift brief aan Eerste Kamer over extern voorzitterschap raadscommissies 1 document

Lbr VNG, Stand van zaken Hervormingsagenda jeugd 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Aanbiedingsbrief jaarstukken OD IJsselland 5 documenten