Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Lbr VNG, Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn 1 document

Brf, Alzheimer Nederland, Gemeenten aan zet in 2023 1 document

Lbr VNG, GALA en aanvragen brede SPUK 1 document

Lbr VNG, Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrie 1 document

Lbr VNG, CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 1 document

Lbr VNG, Informatiepunten digitale overheid 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept Programmabegroting 2024 1 document

Brf, Ondernemend Dalfsen, Parkeergelegenheid Klimaatwinkelstraat 1 document

Lbr VNG, Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet 1 document

Lbr VNG, Model verordening gemeentelijke rekenkamer 1 document

MinBZK, Circulaire wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur 2 documenten

Lbr VNG, Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissies 1 document

Brf, Betaalbaar wonen Nieuwleusen, Brandbrief Betaalbare kleine woningen Nieuwleusen 1 document

Brf, VvE Bosvilla’sBosbungalows, Plannen padelbanen Haersolteweg 21 1 document

GGD IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, inwoner, Ingediend bezwaarschrift 1 document

GGD IJsselland, Bestuurlijke agenda Publieke Gezondheid 1 document

Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2022 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, Groengebogen, Nieuwleusen Synergie en Vrienden van Dalfsen, reactie op RVS Biodiversiteitsplan 1 document

Lbr VNG, Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, Griffiers en Gemeenschappelijke regelingen IJsselland, Notitie wijzigingen Wgr 1 document

Brf, RES West-Overijssel, Informatiebrief over MER en RES 1 document

Brf, ActiZ Jeugd, Informatiebrief gemeenteraden kompas 1 document

Lbr VNG, Bekendmaking leden Tijdelijke commissie Asiel en Migratie 1 document

Brf Gemeenteraad Zwijndrecht, Afschrift brief aan Eerste Kamer over extern voorzitterschap raadscommissies 1 document

Lbr VNG, Stand van zaken Hervormingsagenda jeugd 1 document