Raadsmemo

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Raadsmemo Aankoop perceel Kerkstraat 7, Hoonhorst, 20221124 1 document

Raadsmemo Bespreking oproep in de motie Heatwave, 20221122 1 document

Raadsmemo Ontwikkelingen landelijk gebied, 20221122 1 document

Raadsmemo Impact analyse inkoopmodel jeugdhulp, 20221117 1 document

Raadsmemo 5e Wijziging bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Bos N340, 20221103 1 document

Raadsmemo Opstellen Integraal Veiligheids Plan (IVP), 20221110 1 document

Raadsmemo Intentieverklaring Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle, 20221110 1 document

Raadsmemo Bestrijding (energie)armoede, 20221103 1 document

Raadsmemo Aanpassing verkaveling Muldersweg I, Oudleusen, 20221024 1 document

Raadsmemo Voortgang project Klimaatwinkelstraat en Centrumplan, 20221027 1 document

Raadsmemo Toestemming geven aan college tot wijziging Gemeenschappelijke regeling GBLT, 20221103 1 document

Raadsmemo Beleidsregel giften Participatiewet 2022, 20221013 1 document

Raadsmemo Voortzetting opvang Oekraïense vluchtelingen Tolhuis, 20220929 1 document

Raadsmemo Horizontale verantwoording archief- en informatiebeheer 2021, 20220927 1 document

Raadsmemo Borgstelling DLTC Gerner, 20220926.pdf 1 document

Raadsmemo Ontwerpbestemmingsplan 20e herziening bestemmingsplan Kernen Gemeente Dalfsen, Zandspeur 9, 20220926 1 document

Raadsmemo Coulance regeling Corona Noodfonds 4e tranche, 20220714 1 document

Raadsmemo Principebesluit Hessenweg 83, 20220922 1 document

Raadsmemo Tijdelijke opvang asielzoekers-statushouders-Oekraïense vluchtelingen, 20220919 1 document

Raadsmemo Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2022-2025, 20220919 1 document

Raadsmemo Boete bewoningsverplichting-vervreemdingsbeperking kleine woning, 20220919 1 document

Raadsmemo Stand van zaken netcongestie, 20220915 1 document

Raadsmemo Intern controle plan 2022-2023, 20220915 1 document

Raadsmemo Actieplan Verkeersveiligheid 2023, 20220908 1 document

Raadsmemo Uitgifte woningbouwkavels Nieuwleusen 1 document

Raadsmemo Toetreding P10, 20220908 1 document

Raadsmemo Bestemmingsplan Muldersweg II, 20220825 1 document

Raadsmemo Sluiting tijdelijke noodopvang asielzoekers De Spil, 20220829 1 document

Raadsmemo Stand van zaken pilot tiny houses spoedzoekers, 20220825 1 document

Raadsmemo Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht 2023 tm 2026, 20220825 1 document

Raadsmemo Implementatie rechtmatigheidsverantwoording 2021 GBLT, 20220825 1 document

Raadsmemo 2e wijziging Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kampfstraat, 20220823 1 document

Raadsmemo, Inventarisatie klimaatrobuust inrichten bij woningbouwprojecten, motie GRP, 20220818 1 document

Raadsmemo, Halfjaarrapportage 2022 Regio Zwolle, 20220818 1 document

Raadsmemo, Bestuursrapportage voorjaar 2022 Omgevingsdienst IJsselland, 20220818 1 document

Raadsmemo, Zienswijze Provinciale Omgevingsvisie en -verordening, 20220818 1 document

Raadsmemo Evenementensubsidie ronde 1, 20220728 1 document

Raadsmemo Termijn indienen ontwerpbestemmingsplannen voor inwerkingtreding Omgevingswet, 20220721 1 document

Raadsmemo Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Dalfsen, 20220721 1 document

Raadsmemo Financiën Oekraïense vluchtelingen, 20220721 1 document

Raadsmemo concept verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, 20220721 1 document

Raadsmemo Principeverzoek nieuw landgoed aan de Meeleweg 71, Nieuwleusen, 20220714 1 document

Raadsmemo Betaalanalyse 2021, 20220714 1 document

Raadsmemo Tussenstand RES West Overijssel, 20220714 1 document

Raadsmemo Actieplan Energiearmoede, 20220707 1 document

Raadsmemo Principeverzoek Migaweg 1G Lemelerveld, 20220707 1 document

Raadsmemo Energiecompensatie kulturhusen, 20220707 1 document

Raadsmemo Principeverzoek verplaatsing Beltman Woodworks, 20220707 1 document

Raadsmemo Regionale samenwerkingsafspraken verhuizen WMO hulpmiddelen, 20220630 1 document

Raadsmemo Bestuursinformatiebrief resultaten stap 2 Verkenning Veilige Vecht, 20220623 1 document

Raadsmemo Afronding verkenning proces opvanglocatie AMV, 20220623 1 document

Raadsmemo Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2021, 20220623 1 document

Raadsmemo Resultaten clientervaringsonderzoeken Wmo, 20220623 1 document

Raadsmemo Corona noodfonds 2022, 4e tranche, 20220623 1 document

Raadsmemo 3e Wijziging bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Kampendwarsweg 1, 20220602 1 document

Raadsmemo BP 19e herziening, Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Schoolstraat 42 1 document

Raadsmemo Evaluatie en actualisatie Uitgiftesysteem bouwgrond, 20220602 1 document

Raadsmemo Model koopovereenkomst bouwkavel particulier, 20220602 1 document

Raadsmemo Bestemmingsplan ’t Febriek Zuid II, 20220531 1 document

Raadsmemo Jaarverslag 2021 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, 20220530 1 document

Raadsmemo Vervolg fietsroute Welsummerweg, 20220530 1 document

Raadsmemo Zon op dak, 20220530 1 document

Raadsmemo Programmabegroting 2023 en jaarstukken 2021 gemeenschappelijke gezondheidsdienst IJsselland, 20220524 1 document

Raadsmemo, Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland, 20220525 1 document

Raadsmemo Jaarverslag 2021 RSJ IJsselland en kadernota en ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland, 20220524 1 document

Raadsmemo Ontwerpbestemmingsplan De Smeule, Nieuwleusen, 20220524 1 document

Raadsmemo Knelpunten top X wegen in de openbare ruimte, 20220524 1 document

Raadsmemo Jaarstukken Ons, 20220523 1 document

Raadmemo Verzoek asielopvang AMV's, 20220512 1 document

Raadsmemo Gezamenlijk energiebedrijf, 20220512 1 document

Raadsmemo Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2022 Provincie Overijssel, 20220512 1 document

Raadsmemo Knelpunten rondom taakstelling Jeugdhulp, 20220510 1 document

Raadsmemo Pilot POH-Jeugd GGZ huisartsenpraktijk Lemelerveld, 20220510 1 document

Raadsmemo Overdracht voormalige gemeentehuis Nieuwleusen, 20220510 1 document

Raadsmemo Begroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst IJsselland, 20220510 1 document

Raadsmemo Eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GBLT, 20220510 1 document

Raadsmemo Beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden, 20220426 1 document

Raadsmemo Verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2021, 20220421 1 document

Raadsmemo Jaarrapportage klachten 2021, 20220421 1 document

Raadsmemo, Consequenties arrest Hoge Raad 26 november 2021, 20220328 1 document

Raadsmemo Mozaïek voormalig Gruthuuske, 20220407 1 document

Raadsmemo Vraag algemene beschouwingen CDA betreft erfpacht, 20220407 1 document

Raadsmemo Jaarverslag uitvoering VTH-taken 2021, 20220407 1 document

Raadsmemo, Benoeming bestuursleden Stoomfabriek, 20220331 1 document

Raadsmemo Vervolgonderzoek zwembaden, 20220331 1 document

Raadsmemo, Meedoencheque 18+, 20220331 1 document

Raadsmemo, Verslag Leerplicht RMC schooljaar 2020-2021, 20220331 1 document

Raadsmemo Opvang Oekraïense vluchtelingen Tolhuis, 20220328 1 document

Raadsmemo Operationele cijfers gemeente Dalfsen politie 2021, 20220328 1 document

Raadsmemo Principeverzoek Nieuwvestiging café Kerkstraat 3, Lemelerveld, 20220324 1 document

Raadsmemo Profiel Gemeente Dalfsen in Regio Zwolle, 20220321 1 document

Raadsmemo Principeverzoek herontwikkeling Burgemeester Backxlaan 35, Nieuwleusen, 20220317 1 document

Raadsmemo Vraag CDA raadsvergadering 24 januari 2022, Evaluatie differentiatie grondprijzen per kern, 20220317 1 document

Raadsmemo Ontwikkelingen Lelystad Airport – maart 2022, 20220317 1 document

Raadsmemo Begrotingswijziging 2021 en 2022 Omgevingsdienst IJsselland, 20220317 1 document

Raadsmemo Vervolg fietsroute Welsummerweg, 20220317 1 document

Raadsmemo Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle vitale kernen, 20220303 1 document

Raadsmemo, Beleidsplan vergunningen, toezicht en handhaving 2022-2026, 20220303 1 document

Raadsmemo Bestuursakkoord RIVUS en mandatering, 20220303 1 document

Raadsmemo Jaarrapportage Buurtbemiddeling Dalfsen Staphorst 2021, 20220224 1 document

Raadsmemo, Ontwerpbestemmingsplan 15e herz. BP Buitengebied Lemelerveldseweg 44-44A (maatwerkoplossing), 20220217 1 document

Raadsmemo, Toezegging onderzoek naar rolstoelpicknickbank in Lemelerveld, 20220217 1 document

Raadsmemo, Beleidsregel Gemeentepromotie, 20220217 1 document

Raadsmemo, Brief Veiligheidsregio IJsselland m.b.t. nieuwe verdeelsystematiek, 20220217 1 document

Raadsmemo, Eenmalige energietoeslag lage inkomens, 20220217 1 document

Raadsmemo, Technische Aanpassing Convenant Regionale samenwerking Beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht, 20220217 1 document

Raadsmemo, BDO benchmark gemeenten 2022 1 document

Raadsmemo, Beleidsarme PPN 2023-2026, 20220217 1 document

Raadsmemo, Inzet burgemeestersbevoegdheden Tijdelijke wet COVID19, 20220217 1 document

Raadsmemo, Toezegging raad onderhoud begraafplaats Ruitenborgh, 20220217 1 document

Raadsmemo Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk toezicht, 20220203 1 document

Raadsmemo Kort geding Inburgering, 20220203 1 document

Raadsmemo Stand van zaken rapport Rekenkamercommissie subsidiebeleid Dalfsen, 20220203 1 document

Raadsmemo Verkenning met ProRail voor uitbreiding fietsparkeren station Dalfsen, 20220127 1 document

Raadsmemo Gemeentefonds decembercirculaire 2021, 20220127 1 document

Raadsmemo Energieregeling, 20220127 1 document

Raadsmemo kort geding inburgering, 20220124 1 document

Raadsmemo Stand van zaken motie ‘Accenten Dalfsen in de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, 20220118 1 document

Raadsmemo Voorkoming escalatie bij gezinnen met oplopende problematiek, 20220120 1 document

Raadsmemo Ontwikkelingen Lelystad Airport, 20220120 1 document

Raadsmemo Stand van zaken governance theater constructie, 20220120 1 document

Raadsmemo Onderzoek zwembaden, 20220120 1 document

Raadsmemo Uitgifte bouwgrond starterswoningen in CPO Oudleusen, 20220117 1 document

Raadsmemo Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Regio Zwolle december 2021, 20220113 1 document

Raadsmemo Aanpassing maximale koopsom starterslening, 20220103 1 document