Raadsmemo

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Raadsmemo, Motie; Wat Led je 1 document

Verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2022 1 document

Voortzetting opvang vluchtelingen cs 1 document

BDO benchmark Nederlandse gemeenten 2023 1 document

Bestrijding energiearmoede update maart 2023 1 document

Regio Zwolle Jaarverslagen 2022 1 document

Legalisatie 3 bijbehorende bouwwerken Maneweg 10 1 document

Jaarverslag uitvoering VTH-taken 2022 1 document

Startnotitie gebiedsproces grensgebied Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland 1 document

Voortgang vervanging kunstgrasvelden 1 document

Invulling motie verenigingsexpert 1 document

Voortgang opvang Oekraïense vluchtelingen asielzoekers en statushouders 1 document

Stand van zaken uitvoeringsplan Grip op Re-integratie 4 documenten

Decembercirculaire Gemeentefonds 2022 1 document

Enquête agrariërs i.h.k.v. nulmeting landelijk gebied 1 document

Financiën opvang vluchtelingen c.s. 2022 1 document

GRIP-wagen 1 document

Projectplan optimalisatie P&C cyclus 1 document

Reactie VechtHorst Motie formaldehyde woningen 1 document

Railterminal Zwolle 1 document

Stand van zaken visie Burg. Backxlaan 1 document

Hoogte drempelbedrag planschade / nadeelcompensatie 1 document

Ontwerpbestemmingsplan 24e herziening BP Kernen, Burg. Backxlaan 35, Nieuwleusen 3 documenten

Nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Strenkhaarsweg 14 en 14a, Lemelerveld 4 documenten

Provinciaal inpassingsplan (PIP) Drents Overijssels Net Kabeltracés West 1 document

6e herziening BP Buitengebied, Westeinde 208, Nieuwleusen 1 document

Uitgifte bouwgrond starterswoningen in CPO Oudleusen 1 document

Woondeal West-Overijssel 2 documenten

Evaluatie jaarwisseling 2022/2023 1 document

Bestuursrapportage najaar 2022 Omgevingsdienst IJsselland 2 documenten

Terug- en vooruitblik Dalfserveld West 4 documenten

Verlenging benoeming bestuursleden stichting theater de Stoomfabriek 1 document

Onderzoek doorgaand verkeer Rondweg Dalfsen 3 documenten

Bestuurlijke reactie definitieve verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2 documenten

19e herziening BP Buitengebied, Baarslagweg 2 1 document

Programma's uitvoering VTH taken 2023 3 documenten

Initiatief herstel graven begraafplaats Ruitenborgh 1 document