Raadsmemo

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Nadere uitwerking visie maatschappelijke ondersteuning 1 document

Woonupdate 001 1 document

Grondstoffenmonitor 2022 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Den Hulst 29-33a 1 document

Maatstaf van heffing en belastingtarief forensenbelasting 1 document

Bestemmingsplan De Koele II 1 document

Terinzagelegging ontwerp BP Rechteren 1 document

Realiseren hospice/logeerhuis Lemelerveld 1 document

Tevredenheidsonderzoeken warmteactie en energieadviesgesprek 1 document

Nota Bodembeleid en Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland 2023 1 document

Voortgang regionale regietafel vluchtelingen IJsselland 1 document

Tijdelijke huisvesting in vrijkomende stal Vossersteeg 74, Zorgboerderij de Ruimte 1 document

Afspraken Regionale Programmering Bedrijventerreinen West-Overijssel 1 document

Evenementenbeleid gemeente Dalfsen 1 document

Realisatie Voedselbos voor en door Nieuwleusen 1 document

Benoeming en verlenging bestuursleden Theater de Stoomfabriek 1 document

Resultaten CEO Wmo en Jeugdhulp over 2022 1 document

Informeren uitvoeringsplanning Klimaatwinkelstraat 1 document

Bestuursopdracht Arbeidsmigranten 2 documenten

Lokale streekproductenmarkt 1 document

Invulling locatie Oosterdalfsersteeg 1 1 document

Uitslag Vragenlijst Aardgasvrij Dalfsen Centrum en Polhaar 1 document

Voortgangsrapportage RES West Overijssel 1 document

Stand van zaken deelprojecten IHP primair onderwijs 1 document

Voortgang opvang vluchtelingen 1 document

Voorstel 3 Kernenbeleid Tijdelijke Huisvesting 1 document

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2022 1 document

Uitvoeringsplan SUWI 2023-2024 Arbeidsmarktregio Zwolle 1 document

Archiefjaarverslag 2022 1 document

Ontwerp ‘25e herziening Chw bestemmingsplan Kernen 2016, Koesteeg 2A4' 1 document

Totaalbeeld IBT 2023 Provincie Overijssel 1 document

Lokaal energiebedrijf 1 document

Regionaal verslag leerplicht en RMC 2021-2022 1 document

Instellen Regionale Regietafel Vluchtelingen IJsselland 1 document

Principeverzoek kleine woning Buurtweg 4 te Lemelerveld 1 document

Ontwerp '18e herz. bestemmingsplan Buitengebied, Strenkhaarsweg 15 en 19’ 1 document

Stand van zaken gebiedsproces ZSDZ 1 document

Bezwaar tegen van rechtswege verleende vergunning Veldhoeveweg 1 document

Ontwerpbestemmingsplan 27e herziening BP Kernen, Oosteinde 35bc en 48 5 documenten

RIVUS strategie en uitvoeringsprogramma water 1 document

Betaalbaar wonen Nieuwleusen 1 document

Opbrengst werkconferentie woningmarkt 1 document

Jaarrapportage klachten 2022 1 document

Jaarverslag bezwarencommissie 2022 1 document

Regio Zwolle Meerjarige Agenda 2024-2028 1 document

Ontwerpherziening bestemmingsplan buitengebied, Weerdhuisweg 36 Lemelerveld 4 documenten

Stand van zaken Re-integratieverordening Participatiewet 1 document

Stand van zaken beleidswijziging Hulp bij het Huishouden 1 document

VNG wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid 1 document

Ontwerp 22e herziening BP Kernen, Ds. van Diemenstraat 2, Nieuwleusen 1 document

Aankoop grond tbv uitbreiding bedrijventerrein ‘t Febriek Zuid 2 1 document

Motie; Wat Led je 1 document

Beleidsregels bewegingsonderwijs 1 document

Witte Anjer Perkje 1 document

Principeverzoek herontwikkeling Kerkstraat 5, Lemelerveld 1 document

Zienswijze verkenning zoekgebieden drinkwater Salland Diep 1 document

Herziening bestemmingsplan Schoolstraat 42 Lemelerveld 1 document

Verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2022 1 document

Voortzetting opvang vluchtelingen cs 1 document

BDO benchmark Nederlandse gemeenten 2023 1 document

Bestrijding energiearmoede update maart 2023 1 document

Regio Zwolle Jaarverslagen 2022 1 document

Legalisatie 3 bijbehorende bouwwerken Maneweg 10 1 document

Jaarverslag uitvoering VTH-taken 2022 1 document

Startnotitie gebiedsproces grensgebied Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland 1 document

Voortgang vervanging kunstgrasvelden 1 document

Invulling motie verenigingsexpert 1 document

Voortgang opvang Oekraïense vluchtelingen asielzoekers en statushouders 1 document

Stand van zaken uitvoeringsplan Grip op Re-integratie 4 documenten

Decembercirculaire Gemeentefonds 2022 1 document

Enquête agrariërs i.h.k.v. nulmeting landelijk gebied 1 document

Financiën opvang vluchtelingen c.s. 2022 1 document

GRIP-wagen 1 document

Projectplan optimalisatie P&C cyclus 1 document

Reactie VechtHorst Motie formaldehyde woningen 1 document

Railterminal Zwolle 1 document

Stand van zaken visie Burg. Backxlaan 1 document

Hoogte drempelbedrag planschade / nadeelcompensatie 1 document

Ontwerpbestemmingsplan 24e herziening BP Kernen, Burg. Backxlaan 35, Nieuwleusen 3 documenten

Nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen 1 document

Ontwerpbestemmingsplan Strenkhaarsweg 14 en 14a, Lemelerveld 4 documenten

Provinciaal inpassingsplan (PIP) Drents Overijssels Net Kabeltracés West 1 document

6e herziening BP Buitengebied, Westeinde 208, Nieuwleusen 1 document

Uitgifte bouwgrond starterswoningen in CPO Oudleusen 1 document

Woondeal West-Overijssel 2 documenten

Evaluatie jaarwisseling 2022/2023 1 document

Bestuursrapportage najaar 2022 Omgevingsdienst IJsselland 2 documenten

Terug- en vooruitblik Dalfserveld West 4 documenten

Verlenging benoeming bestuursleden stichting theater de Stoomfabriek 1 document

Onderzoek doorgaand verkeer Rondweg Dalfsen 3 documenten

Bestuurlijke reactie definitieve verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2 documenten

19e herziening BP Buitengebied, Baarslagweg 2 1 document

Programma's uitvoering VTH taken 2023 3 documenten

Initiatief herstel graven begraafplaats Ruitenborgh 1 document