Terugblik op de raadsvergadering van 22 april 2024

Gepubliceerd op: 24 april 2024 10:04

Bewonersinitiatief herinrichting Wethouder Prinsstraat in Nieuwleusen
Bewoners van de Wethouder Prinsstraat in Nieuwleusen hebben bij de gemeente aangegeven dat de straat, stoep, bomen en riolering in deze straat onderhoud nodig hebben. Tijdens Het Podium van de gemeenteraad op 18 april hebben zij de problemen en het gehouden buurtonderzoek gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd €395.000 beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en uitvoeren van het verbeteren van deze straat. De gemeenteraad is akkoord met dit voorstel. De gemeente gaat daarom samen met de bewoners aan de slag met de herinrichting van deze straat.

Afspraken met provincie Overijssel over windenergie in de gemeente
Provincie Overijssel heeft een nieuw beleid voor windenergie. De gemeente is bang dat dit nieuwe provinciale beleid de deur openzet voor ongewenste windmolenplannen buiten het eerder door de gemeenteraad aangewezen zoekgebied Dalfserveld West. Bovendien doorkruist het nieuwe beleid lopende activiteiten van de gemeente. De provincie heeft daarom aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders om afspraken te maken over locaties, omvang en planning voor nieuwe windinitiatieven. Dit noemen we programmeersafspraken.

In deze programmeerafspraken staat dat er tot 2030 maximaal 60 gigawattuur (GWh) windenergie mag worden opgewekt in zoekgebied Dalfserveld West. De provincie zet daarnaast dit zoekgebied vanaf 1 april 2025 'open' voor windplan(nen) die passen binnen de provinciale kaders.

ChristenUnie stemt tegen dit voorstel. Zij begrijpen de noodzaak van programmeerafspraken. Maar zijn het niet eens met de maximale opbrengst van 60 GWh en de berekening hiervan die nu in de programmeerafspraken is opgenomen. Zij vinden dat een hogere opbrengst mogelijk is.

De andere partijen stemden voor het voorstel. Wel met een duidelijke kanttekening. De provincie heeft het college van burgermeester en wethouders weinig tijd gegeven om deze programmeersafspraken te maken en te bespreken met inwoners en gemeenteraad. De gemeenteraad is hier zeer ontevreden over. CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie en PvdA hebben daarom een motie ingediend. Zij roepen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel op om in het verdere vervolg van de energietransitie zorgvuldig te werk te gaan op basis van constructieve samenwerking met alle betrokkenen.

Wijziging subsidieverordening gecertificeerde instellingen
De gemeente is verantwoordelijk voor de inzet van door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Regionaal aangewezen gecertificeerde instellingen zorgen voor de uitvoering hiervan. Deze organisaties krijgen een subsidie van de gemeente. Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad de huidige subsidie vastgesteld. Omdat er landelijke ontwikkelingen zijn, is het van belang dit bedrag aan te passen. De gemeenteraad stemt hiermee in.

Er is nog meer besproken
Tijdens deze raadsvergadering zijn nog meer onderwerpen behandeld, zo heeft de raad het protocol geheimhouding en werkwijze klachtbehandeling voor de gemeente vastgesteld.

Meer informatie