Raadsinformatie

Hoe werkt de raad?

In de gemeente Dalfsen vergadert de raad al jaar en dag op de maandag. Tijdens deze vergaderingen verzamelen raadsleden informatie, delen ze elkaars mening, wegen alle belangen af en nemen zij beslissingen. Raadsleden doen dit namens de inwoners. De raad in Dalfsen vergadert volgens het zogenaamde BOB-model. Dit is een afkorting voor Beeldvormend, Opiniërend en Besluitvormend. De raadsleden verzamelen informatie, debatteren in de raadscommissie en nemen besluiten in de raadsvergadering. 

Welkom

U bent van harte welkom op deze bijeenkomsten in het gemeentehuis. Om te luisteren naar wat er speelt of om informatie te brengen. Uw mening te geven of politieke meningen te beïnvloeden. Als inwoner of om de belangen van een organisatie, wijk of vereniging te behartigen. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt dus gewoon langskomen op het gemeentehuis om de vergadering vanaf de publieke tribune te volgen. U bent ook welkom om digitaal de vergaderingen te volgen. Dit kan live via deze site. U kunt het ook online terugkijken op een ander tijdstip.

Raadscommissie

De raad in Dalfsen heeft 2x in de maand commissievergaderingen op een vaste dag, de maandag. De raadscommissie start om 19.30u in de raadszaal in het gemeentehuis. In deze vergadering komen alle onderwerpen op de agenda aan bod. De agenda en stukken worden vooraf geplaatst. De commissievergaderingen duren in de regel tot 21.30u. Als er onderwerpen zijn met veel sprekers en een grote impact kunnen de vergaderingen langer duren.

Leden van de raadscommissie bespreken tijdens deze vergaderingen actuele onderwerpen. Een voorzitter leidt de vergadering. De voorzitter van een raadscommissie is altijd een raadslid. Hij of zij doet dit neutraal, dus niet namens zijn eigen politieke partij. De voorzitter trekt aan het eind van de behandeling van een onderwerp de conclusie over het advies van de raadscommissie. Het advies kan zijn dat een voorstel door gaat als bespreekstuk of akkoordstuk naar de raadsvergadering.  

Raadsvergadering

De raadsvergadering is bedoeld voor het nemen van besluiten. Deze vergadering is op de laatste maandag van de maand en start om 19.30u. Als de raadsleden het erover eens zijn dat het onderwerp inhoudelijk en politiek voldoende is besproken in de commissie, doen de raadsleden dat in de raadsvergadering niet nog een keer. Dan wordt het onderwerp als akkoordstuk behandeld en vindt er alleen nog een stemming over plaats. Maar, als raadsleden nog niet uit gedebatteerd zijn of nieuwe informatie willen meenemen in hun standpuntbepaling komt een onderwerp als bespreekstuk aan de orde in de raadsvergadering. Dan vindt er ook in deze vergadering een debat plaats met andere raadsleden of met een wethouder of de burgemeester. Raadsleden kunnen ook een verzoek of een oproep doen. Dat doen zij met een motie. Als raadsleden een besluit willen wijzigen, moeten ze daarvoor een voorstel indienen. Dit is een amendement. De voorzitter van de raad is de burgemeester. De burgemeester zorgt voor een goed verloop van de vergadering, maar heeft geen stemrecht. 

De griffie helpt

Wilt u als bewoner(sgroep) of als organisatie gebruik maken van recht om mee te praten tijdens de raadscommissie of raadsvergadering? Heeft u een vraag of hulp nodig bij het vinden van de juiste informatie? Kunt u geen stukken vinden in ons raadsinformatiesysteem? Neem dan gerust contact op met de griffie via griffie@dalfsen.nl. De griffie helpt u graag.