Praat mee

Als inwoner van de gemeente Dalfsen weet u als geen ander hoe het is om er te wonen, sporten, winkelen en meer. U weet wat goed is voor bijvoorbeeld uw buurt, de verkeersveiligheid, heeft ideeën over de voorzieningen in uw plaats of over hoe er met sportaanbod omgegaan moet worden. Bij veel projecten betrekt de gemeente Dalfsen inwoners vanaf het begin. De gemeente vraagt inwoners dan om actief mee te denken over bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied, nieuwbouw van woningen op plek X en meer onderwerpen. Veel van die projecten of plannen komen ook bij de gemeenteraad om er iets van te vinden of om er een besluit over te nemen.

Wilt u invloed uitoefenen op wat de gemeenteraad besluit? Deel uw ideeën, visie en mening dan met de gemeenteraad. Zo weten zij nog beter wat er leeft en speelt onder de inwoners. Hoe u dit doet? Dat vertellen we u graag.

Donderdag = meepraatavond

Op donderdagavond is het voor alle inwoners mogelijk om een mening, ideeën of zorgen met de gemeenteraad te delen. Ziet u een onderwerp op de agenda waar u iets over wilt delen met de gemeenteraad? Kom dan op donderdagavond langs bij de gemeenteraad (of nodig de raad uit op locatie!). Op donderdagavond organiseert de gemeenteraad bijeenkomsten waar de ideeën, meningen en visies van inwoners centraal staan. De mogelijkheden volgen hierna.

Podiumbijeenkomsten

De Podiumbijeenkomsten zijn bedoeld om inwoners het woord te geven zodat zij hun mening, idee of zorgen delen met de gehele gemeenteraad. Dit kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar het mag ook over iets anders gaan. Dit is vergelijkbaar met het spreekrecht zoals dat in de afgelopen jaren was, maar het verschil is dat het nieuwe spreekrecht niet meer in de raadsvergadering of de commissievergadering is. 

Om uw mening of idee te delen met de gemeenteraadsleden, vragen we u om dit vooraf te melden. Aanmelden kan tot 12 uur op de dinsdag vóór de podiumbijeenkomst. U krijgt dan een tijd door waarop u aan de beurt bent om de gemeenteraad toe te spreken. Deze Podiumbijeenkomsten zijn op donderdagavonden vanaf 19.00 uur. U krijgt maximaal 15 minuten om uw onderwerp te bespreken. Gemeenteraadsleden mogen dan ook vragen aan u stellen. De Podiumbijeenkomsten zijn in de raadzaal van het gemeentehuis. Van deze bijeenkomsten maken we geen opnames. We plaatsen uw spreekteksten wel online op dit raadsinformatiesysteem.

Gesprekbijeenkomsten

Liever niet voor een grote groep staan praten? Ga dan met raadsleden persoonlijk in gesprek. Dit kan tijdens de gesprekbijeenkomsten die op donderdagavonden gepland staan. U ontmoet dan verschillende raadsleden in de foyer van het gemeentehuis. Hier kunt u spontaan binnenlopen om met raadsleden in gesprek te gaan. U hoeft dit niet aan te kondigen of een plek te reserveren. Het is een makkelijke manier om ideeën, vragen of meningen met raadsleden te delen. Of om hen te vragen naar hoe zij naar een situatie kijken.

Het kan zijn dat de gesprekbijeenkomst niet in de foyer is, maar op een andere locatie. Bijvoorbeeld in een Kulthurhus. Ook daar kunt u dan binnenlopen om met raadsleden in gesprek te gaan.

Op bezoek bij een fractie

Een fractie bestaat uit mensen van eenzelfde politieke partij. Wilt u met mensen van een politieke partij in gesprek? Dan kan! De fractie vergadert iedere week als voorbereiding op de commissie- en raadsvergaderingen van maandagavond. U kunt een fractie vragen of u op bezoek mag komen tijdens het fractieoverleg om uw idee, mening of visie te bespreken. Wilt u graag dat de leden van een politieke partij uw organisatie of vereniging beter leren kennen? U mag een fractie (of de hele gemeenteraad) altijd uitnodigen voor een bedrijfsbezoek. De contactgegevens van de fracties kunt u terugvinden door op de pagina Raadsleden op de partijlogo's te klikken. Voor een uitnodiging aan de gemeenteraad neemt u contact op met de griffie via griffie@dalfsen.nl.

Wanneer en waar

In de kalender op deze website ziet u precies wanneer welke soort bijeenkomst gepland staat. U ziet dan ook waar de raadsleden die avond aanwezig zijn om te overleggen of om met u in gesprek te gaan.
Voor het plannen van een bedrijfsbezoek of om zelf bij een fractie op bezoek te gaan, neemt u het beste zelf contact op met de fractie. In overleg plant u dan een geschikt moment voor het bezoek.

Mail of brief

Lukt het niet om op fysiek aanwezig te zijn bij een van de vergader- of gesprekmomenten? Het is altijd mogelijk om een mail te sturen met daarin uw mening, ideeën of vragen. Stuur uw mail dan naar griffie@dalfsen.nl. Een brief schrijven en per post opsturen, kan ook. Stuur uw brief naar Gemeenteraad Dalfsen, ter attentie van de Griffie, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Uw mail of brief aan de gemeenteraad plaatsen we op de lijst van ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering. In die vergadering bepaalt de gemeenteraad wat er met uw mail/brief moet gebeuren. Het kan zijn dat de raad de brief voor kennisgeving aanneemt of dat er een reactie of advies gevraagd wordt van de raad. Een mail of brief aan de gemeenteraad is openbaar en terug te vinden op deze website.

Burgerinitiatief

Heeft u nu een goed idee voor uw wijk, voor de leefbaarheid, voor het onderwijs, de verkeersveiligheid, het centrum of wat dan ook. En denkt u: hier moet de lokale politiek iets mee doen, dan kunt u een burgerinitiatief bij ons aanmelden. Daarmee zorgt u dat de gemeenteraad over uw onderwerp gaan praten en nadenken.

Spelregels aanmelden burgerinitiatief
Om een idee als burgerinitiatief bij ons aan te melden, gelden er wat spelregels:

  • U woont in de gemeente Dalfsen.
  • U bent 12 jaar of ouder.
  • Er zijn minimaal 50 inwoners van de gemeente Dalfsen die het initiatief ondersteunen.
  • Het gaat om een onderwerp waar de gemeenteraad over kan beslissen.
  • U vult dit formulier in en geeft een duidelijke omschrijving van wat u wilt.

Weet u nu niet zeker of uw idee voldoet aan de spelregels. Of wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met de griffier.

De griffie helpt

De gemeenteraad bespreekt veel verschillende onderwerpen. Wilt u informatie vinden over wat er eerder is besproken, wilt u weten hoe u het beste mee kunt praten met de gemeenteraad of bent u op zoek naar documenten in het raadsinformatiesysteem? Maar kunt u niet vinden wat u nodig heeft? De griffie helpt u graag bij het vinden van informatie of het geven van antwoorden op uw vragen.