Terugblik raadsvergaderingen 9 en 27 november 2023

Gepubliceerd op: 01 december 2023 15:12

Begroting 2024

In vorige jaren waren steeds 2 raadsvergaderingen nodig om de begroting te behandelen. Eerst werden algemene beschouwingen gegeven en op de tweede avond stond de besluitvorming centraal. In het kader van bestuurlijke vernieuwing besloot de raad het dit jaar anders te doen. In de raadscommissie van 6 november werd informatie uitgewisseld en gaven de partijen aan wat voor hen de belangrijkste punten waren. Algemene beschouwingen met een visie op de komende jaren waren al eerder dit jaar gegeven (bij de perspectiefnota). Daarom was de behandeling nu korter dan anders. Op donderdag 9 november heeft de raad de begroting en de nieuwe belastingverordeningen met algemene stemmen (unaniem) vastgesteld.

De belangrijkste aandachtspunten voor 2024 zijn het bouwen van genoeg nieuwe en betaalbare woningen in onze gemeente, bestaanszekerheid voor de inwoners, een goede plattelandsvisie en ook om de financiën gezond te houden. De inkomsten van de gemeente staan namelijk onder druk omdat het kabinet heeft besloten om op het gemeentefonds te bezuinigen. De raad vindt het belangrijk dat onze dorpen leefbaar blijven en dat er geïnvesteerd kan worden. Daarom laat de begroting voor 2024 en 2025 geen tekort zijn. Voor de jaren daarna wacht de raad eerst af waar het nieuwe kabinet mee komt.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hiermee wordt het vergunningenstelsel voor ruimtelijke ontwikkelingen eenvoudiger voor inwoners. De gemeente moet sneller besluiten over aanvragen. Veel zaken worden straks door het college van burgemeester en wethouders geregeld. De raad sprak in de commissie van 6 november 2023 over gevallen waar de raad zelf over wil besluiten. Plannen voor maximaal 11 nieuwe woningen in de kernen worden besproken via een stedenbouwkundige visie, plannen voor meer woningen moeten eerst voor een uitgebreid advies naar de gemeenteraad voordat een besluit wordt genomen. De PvdA was tegen het voorstel, Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, D66 en VVD waren tevreden over deze werkwijze en stemden voor.

Armoedebeleid en bestaanszekerheid

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de uitvoering van beleid en brengt rapporten uit. Het eerste onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie ging over het armoedebeleid. De politieke partijen waren blij met dit onderzoek, het geeft hele goede aanbevelingen over de informatievoorziening aan de raad en aan de inwoners. De stijgende lasten voor de inwoners baart de raad zorgen. Dalfsen is een sociale gemeente, het armoedebeleid is goed, maar het kan nog beter. De aanbevelingen van de rekenkamer worden meegenomen in het nieuwe armoedebeleid dat in 2024 in de raad wordt behandeld. Ook een nieuwe regeling voor zwemveiligheid, waarbij inwoners een beroep kunnen doen op de gemeente voor de kosten van een zwemdiploma, wordt bij het armoedebeleid betrokken. De raadscommissie van 6 november was positief over de plannen van het college.

Oosterdalfsen Noord

Op 26 september vorig jaar heeft de raad het college opgeroepen om de verdeling sociale en vrije sectorwoningen in het woningbouwprogramma van Oosterdalfsen te heroverwegen. Het college had hierover een ander standpunt ingenomen, omdat dit de gemeente veel geld kan gaan kosten. In de commissie van 20 november hebben alle fracties laten weten dat zij hier anders over denken. Het is moeilijk voor jong en oud om een woning in Dalfsen te vinden, dus moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden. De raad heeft daarom in de raad van 27 november besloten dat er meer sociale huur- en koopwoningen moeten worden gebouwd, bijvoorbeeld op de locatie (voormalige) erve Zandink. Dat dit eventueel negatieve financiële gevolgen heeft, accepteert de raad. De raad wil ook verder met het college in discussie over andere maatregelen die de woningbouw moeten versnellen. Met een motie heeft de raad het college opgeroepen om een voorstel te doen over de uitgangspunten die nu worden toegepast. Gekeken kan worden naar onder meer bouwhoogtes, aantal woningen, verdeling over sociale en vrije sector, waterberging en parkeernormen.

Overige onderwerpen
De raad heeft nog meer onderwerpen behandeld in november. Zo is een nieuwe verordening vastgesteld over re-integratie Participatiewet, is er nieuw economisch beleid vastgesteld en is gekeken naar de verkeersafwikkeling Oosterdalfsen.