Terugblik raadsvergaderingen 27 en 30 juni 2022

Gepubliceerd op: 07 juli 2022 11:07

De perspectiefnota 2023-2026, een aanloop naar de begroting, stond verdeeld over twee avonden op de agenda van de gemeenteraad.

De perspectiefnota stelt kaders op voor de begroting en geeft een schets van de inhoudelijke en financiële doelstellingen voor de komende jaren. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en coalitieonderhandelingen is dit jaar de nota beleidsneutraal opgesteld. Dit betekent dat met name ontwikkelingen en gevolgen vanuit eerder vastgesteld beleid zijn verwerkt.

Maandagavond 27 juni – 1e termijn
Op maandagavond werd afgetrapt met de eerste termijn, de algemene beschouwingen, van zowel de gemeenteraad als van het college.
In de algemene beschouwingen gaven de fracties hun opinie op de perspectiefnota. Raadsleden konden elkaar onderbreken met vragen of na afloop van het verhaal vragen stellen. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt en dit zorgde voor een levendig debat. Daarna reageerde het college op de opinies van de fracties en op de in de beschouwingen gestelde vragen.

Belangrijk voor de gemeenteraad zijn betaalbare woningen, het sociaal domein, milieu, plattelandsontwikkeling, duurzaamheid, verkeersveiligheidsknelpunten, cultuur en recreatie.

Donderdag 30 juni – Tweede termijn
Tijdens de tweede termijn reageerden de fracties op de beantwoording van het college en konden moties en amendementen worden ingediend.
Het door de VVD samen met PvdA, D66 en het CDA ingediende amendement om de Hondenbelasting af te schaffen met ingang van 1 januari 2023 werd met een meerderheid van de stemmen aangenomen. De perspectiefnota werd daarna unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Er werden meerdere moties door de verschillende fracties ingediend, waarvan uiteindelijk vier moties in stemming werden gebracht. De door de PvdA samen met de ChristenUnie, VVD en D66 ingediende motie om een pilot te starten voor thuisbegeleiding voor de komende drie jaar haalde geen meerderheid van de stemmen. De motie van Gemeentebelangen, CDA, D66, VVD en de ChristenUnie om het onderhoudsniveau van wegen te verhogen naar niveau B haalde wel een meerderheid van de stemmen en werd aangenomen. De door de ChristenUnie samen met PvdA, VVD en D66 ingediende motie om de bezuiniging op de preventieve logopedische screening terug te draaien haalde geen meerderheid en werd verworpen. De laatste motie om samen met het college in gesprek te gaan met (agrarisch) ondernemers, inwoners en belanghebbenden over de plattelandsvisie en stikstof werd door alle fracties ingediend en aangenomen.

Uitspraak Rechtbank zonnepark Hooiweg
Over het voorstel zonnepark Hooiweg heeft de raad de laatste twee jaren al meerdere keren gesproken. Op 29 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten om definitief een verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor de realisatie van het zonnepark. Daarop heeft het college de ingediende omgevingsvergunning geweigerd. De rechter heeft begin juni het besluit vernietigd en de gemeente opgedragen om met een nieuw en beter gemotiveerd besluit te komen. Een nieuwe weigering is niet kansrijk en daarom is de raad opnieuw gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarom stemde de volledige gemeenteraad nu in met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Deze ontwerp verklaring zal worden omgezet naar een definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen worden ingediend.

Dit was de laatste vergadering voor het zomerreces. In september worden de vergaderingen weer opgepakt, met op 5 september a.s. de eerste raadscommissie. De eerste raadsvergadering is op 26 september.