Terugblik raadsvergadering 26 juni 2023

Gepubliceerd op: 03 juli 2023 21:07

Installatie Wim Pessink

Vorige maand nam Ingrid Kappert afscheid van de gemeenteraad. Deze maand keerde Wim Pessink terug in de raadzaal als raadslid. Hij was al eerder gemeenteraadslid in de jaren 2018 tot en met 2022, maar viel bij de vorige verkiezingen net buiten de boot. De formele installatie als raadslid werd afgerond met het afleggen van de verklaring en belofte. Voorzitter Erica van Lente heette Wim opnieuw van harte welkom in de raad.

Akkoordstukken

Op de agenda van de raad stonden verschillende voorstellen waar niet meer over gedebatteerd hoefde te worden, maar waar wel een besluit over genomen moest worden. In de raadscommissie van 5 juni was al uitgebreid gesproken over het Integraal Veiligheidsplan voor 2023-2026 en het beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe deelgebied in de Westerbouwlanden in Nieuwleusen. Op 19 juni sprak de raadscommissie over de jaarrekening 2022 en de voortgangsrapportage over de begroting van 2023. Alle fracties waren het eens met deze voorstellen.

De uitgangspunten voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen zijn ook door de raad vastgesteld. D66, PvdA en ChristenUnie dienden daarbij een motie in met een verzoek aan het college. De fracties vinden het belangrijk dat er meer groen wordt toegevoegd aan de directe woonomgeving van mens en dier. Wethouder Van Leeuwen was het daarmee eens, net als de rest van de raad. Bij renovatie of nieuwbouw van gebouwen kan natuurinclusief bouwen als inspiratie worden meegeven.

Klimaatwinkelstraat

De besluitvorming over het ontwerp voor de klimaatwinkelstraat in Dalfsen vormde het politieke hoogtepunt van de avond, als je dit bekijkt aan de hand van de lengte van de vergadering. Na de eerdere discussies in de commissies en raadsvergaderingen van april en mei was het nu tijd voor besluitvorming over het definitief ontwerp. Ruim 2,5 uur sprak de raad intensief over de mogelijkheden voor (kort) parkeren, laden en lossen, elektrische laadpalen voor fietsen, openbaar groen en waterbeleving. Ook is gesproken over het aanwijzen van een centrummanager om het overleg tussen gemeente, ondernemers en andere belanghebbenden in goede banen te leiden zolang er werkzaamheden plaatsvinden.

Wethouder Schuurman had bij de behandeling in de raadscommissie al toegezegd dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet en dat de keuze voor het ontwerp nog niet is ingevuld. Het collegevoorstel, met 16 parkeerplaatsen aan de noord- en oostzijde van de kerk, werd uiteindelijk door de meeste partijen gesteund. Toch vonden nagenoeg alle partijen dat er veel open einden in het plan zitten. Daarom dienden Gemeentebelangen en CDA een amendement (wijzigingsvoorstel) in met daarin verschillende punten. De fracties willen een flexibele inrichting van het Kerkplein, met extra onderzoek naar mogelijkheden voor laadpalen voor fietsen. Daarnaast moet het college komen met een verkeersplan eind volgend jaar, waarin ook voorstellen staan over het oplossen van parkeerproblemen en laad- en losmogelijkheden voor ondernemers. Dit amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Met twee eigen amendementen probeerden ChristenUnie en PvdA ook om zones voor kort parkeren en laden en lossen mogelijk te maken. Deze voorstellen haalden het niet, de meerderheid van de raad kon zich beter vinden in het voorstel van Gemeentebelangen en CDA. Ook de oproep van ChristenUnie, PvdA, VVD en D66 voor een totaalvisie op parkeren werd niet gesteund.

Nadat het amendement van Gemeentebelangen en CDA was aangenomen, stemde ook D66 voor dit nieuw gewijzigde voorstel. De partijen gaan ervanuit hiermee zoveel als mogelijk tegemoet te zijn gekomen aan de wensen van alle betrokkenen. ChristenUnie en PvdA stemden tegen omdat er in het uiteindelijke voorstel wat hun betreft te veel ruimte is voor de auto en te weinig voor groen. De VVD stemde tegen, omdat de fractie tegen een autovrij centrum is. Het college kan nu aan de slag met de inrichting van de klimaatwinkelstraat. Wethouder Schuurman heeft toegezegd om heel snel een uitvoeringsplanning bekend te maken.

Andere bespreekstukken

De gemeente is op dit moment eigenaar van de Stoomfabriek en van de Witte Villa. In mei 2021 heeft de raad kennisgenomen van een evaluatie van deze eigendomsverhouding. Toen besloot de raad ook om een onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijke verkoop van de panden en naar de manier waarop de panden nu verhuurd worden. Het college vroeg de raad nu om een principebesluit te nemen om de panden niet te verkopen. Hoewel het onderzoek nog niet helemaal rondgekomen was, stemde de raad daar in meerderheid (Gemeentebelangen, CDA, PvdA) mee in. Het amendement van de oppositiepartijen om eerst het onderzoek af te wachten haalde het niet. Dat zorgde ervoor dat ChristenUnie, VVD en D66 uiteindelijk tegen het voorstel stemden.

De gemeenteraad stemde wel unaniem in met het nieuwe tarief voor toeristenbelasting. Op verzoek van de ondernemers in de toeristische sector heeft de raad de nieuwe tarieven nu al bekend gemaakt en niet pas in december. Vanaf 1 januari 2024 betalen bezoekers € 1,45 per overnachting in een horecabedrijf en € 0,95 per overnachting in andere accommodaties (waaronder ligplaatsen).