Terugblik raadsvergadering 25 september 2023

Gepubliceerd op: 04 oktober 2023 16:10

Herdenking Leo Elfers
De vergadering begon echter met de herdenking van onze oud-burgemeester Leo Elfers. Voorzitter Erica van Lente stond uitgebreid stil bij de lange en indrukwekkende loopbaan van haar voorgangers. Leo Elfers is 20 jaar burgemeester van onze gemeente geweest en heeft veel betekend voor het bestuur en voor de inwoners. Hij was betrokken, vriendelijk en wijs. Een echte burgervader. De gemeenteraad nam een minuut stilte om Leo te gedenken. Namens allen wenste de raadsvoorzitter Leo's partner Janny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Installatie Gerald van Dijk
Gerald van Dijk is op 7 augustus 2023 begonnen als nieuwe raadsadviseur/commissiegriffier. Hij legde ter vergadering de ambtseed af, zodat hij zijn functie kan uitoefenen. Uit handen van Erica van Lente kreeg hij bloemen en gelukswensen. Welkom in ons midden!

Zorgen over kruispunt Driessen
De fracties van Gemeentebelangen en CDA stelden in de vergadering vragen over de verkeersveiligheid bij de kruising van de N340 (Hessenweg) met de Koesteeg. In de volksmond wordt dit ook wel het kruispunt-Driessen genoemd. Gevraagd werd of het college bereid is de provincie te vragen naar roodlichtcamera's, oversteektijd en andere verbetermaatregelen. Wethouder Ramerman deelt de zorgen van de raad en is hierover in gesprek met de provincie.

Plannen voor woningbouw
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er in de komende jaren veel woningen bij komen, met name voor starters en voor andere doelgroepen zijn er nu te weinig woningen beschikbaar. In de raadscommissies van 11 en 18 september zijn verschillende plannen behandeld. De raad besloot in de raadsvergadering om akkoord te gaan met de realisatie van woonzorglocaties aan de Strenkhaarsweg in Lemelerveld, 6 appartementen aan de Ds. Van Diemenstraat in Nieuwleusen en een appartementengebouw en starterswoningen aan de Burg. Backxlaan in Nieuwleusen. Ook aan de Weerdhuisweg (Lemelerveld), Koesteeg (Dalfsen) en Oosteinde (Nieuwleusen) zijn bezig waar de raad mee in kon stemmen.

In de raadscommissie van 11 september is nog uitgebreid gesproken over de realisatie van ruim 200 woningen nabij de Waterinkweg in Lemelerveld. Dit was als woningbouwlocatie aangewezen in de Omgevingsvisie. De raad stemt in met het stedenbouwkundig plan hiervoor, maar vraagt wel de aandacht voor een goede en duidelijke invulling van de verschillende woningtypen, veilige en goede verkeersontsluiting van de nieuwe wijk en goede communicatie naar de inwoners.

Het college heeft in de commissie van 11 september meer informatie gegeven over de bouwplannen van verschillende tuinders aan de Ankummer Es. Hoewel alle politieke partijen het goed vinden dat de kassen gesloopt worden en er nieuwe woningen voor terug komen, is er wel wat discussie over het aantal woningen. D66, PvdA en ChristenUnie hebben bedenkingen bij grote aantallen, maar Gemeentebelangen, CDA en VVD zien voordelen als de kassen gesloopt worden. Wel wordt van wethouder Schuurman gevraagd om duidelijk te maken waarom op deze locatie ruimte zou zijn voor een maatwerkoplossing. De plannen komen dan ook op een later moment weer terug naar de raad.

Andere onderwerpen in september
In de commissie van 18 september is gesproken over de voortgang van de regionale energiestrategie (RES) en de ontwikkeling van een lokaal energiebedrijf. De RES ligt op schema, maar het is de vraag of het stroomnet de hoeveelheid op te wekken energie wel aankan en of er voldoende aansluitingen zijn om aan de vraag van bedrijven en inwoners te voldoen. De ontwikkeling van een lokaal energiebedrijf is een zaak van lange adem. Al enige jaren wordt in samenwerking met de Dorpen van Morgen gekeken naar de verschillende mogelijkheden en de juridische uitwerking. Wethouder Van Leeuwen heeft toegezegd dat de raad in december een voorstel ontvangt.

In september is ook gesproken over de beleidsregels voor integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob), het proces voor het opstellen van een nieuwe plattelandsvisie en de begrotingswijzigingen van de Veiligheidsregio IJsselland. Wilt u hier meer over lezen of de vergaderingen terugkijken? Kijk dan verder op deze website.