Terugblik raad 28 februari 2022

Gepubliceerd op: 07 maart 2022 12:03

Raadsvoorzitter Erica van Lente, opende de avond met de oorlog in de Oekraïne. "De situatie in de Oekraïne grijpt ons allemaal erg aan. Het is een ernstige aanval op vrijheid, democratie en mensenrechten. Wij leven mee met Oekraïne en haar inwoners en wensen allen die in directe spanning leven heel veel sterkte.". De gemeente Dalfsen heeft een energiecontract bij Gazprom. Door de PvdA is gevraagd of, gezien de situatie in de Oekraïne, dit kan worden ontbonden. Het college heeft toegezegd hiernaar te kijken. Op voorhand lijkt weinig mogelijk ten aanzien van lopende contracten, beslissingen moeten op nationaal en Europees niveau vorm krijgen. Vanuit de ChristenUnie werd de vraag gesteld in hoeverre het voorkomen kan worden dat energiecompensatie via particuliere en kerkelijke initiatieven ten koste gaat van bijstand. Toegezegd is om de mogelijkheden daartoe te verkennen en gesprekken hierover met initiatiefnemers aan te gaan.

In de commissievergadering was al eerder door alle fracties positief gesproken over het gewijzigde bestemmingsplan Buitengebied, Molenhoekweg 2. Een mooi voorbeeld van maatwerk in het buitengebied voor ondernemers en passend binnen de visie op het platteland. Wel riepen fracties op om de verkeersveiligheid in de gaten te houden. In de raad was het een akkoordstuk. Dat gold ook voor de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit en de gevraagde instemming met de samenwerking tussen Veiligheidsregio's.

De Omgevingsvisie 1.0 werd tijdens de raadsvergadering behandeld als bespreekstuk. Door de diverse fracties was de avond intensief voorbereid, wat resulteerde in zes amendementen en drie moties die werden ingebracht. Deze inbreng nodigde uit om over en weer met elkaar het debat te voeren en scherp te kijken naar optionele aanpassingen van het besluit. Uiteindelijk werden twee amendementen en één motie aangenomen. PvdA, ChristenUnie, VVD en D66 stelden voor de uitbreidingsrichting van Dalfsen-West en de geplande uitbreiding in Lemelerveld te laten vervallen. Gemeentebelangen en CDA willen echter naast Dalfsen-Noord ook de optie voor West open houden (maar wel te onderzoeken welke woningen passend zijn) en woningbouw in Lemelerveld tot de Zuidwestelijke richting beperken. Daarmee haalden zij de meerderheid van stemmen. Voorstellen van de ChristenUnie, PvdA en D66 om natuur als strategische waarde op te nemen en om de uitbreidingsrichting voor een bedrijventerrein in Nieuwleusen vrij te laten haalden het niet. Unaniem was de raad van mening, op voorstel van het CDA en mede namens alle andere partijen, dat er een plattelandsvisie moet worden opgesteld waarin flexibel wordt omgegaan met de sloop-voor-kansenregeling.
Over de Omgevingsvisie 1.0 spraken alle partijen lovend, een strategisch ruimtelijk koersdocument, ook wel een levend document. Echter was het voor een aantal partijen ook teleurstellend dat de ingebrachte amendementen niet de steun ontvingen waarop werd gehoopt en stemden zij tegen. In de stemming ontving het voorstel voldoende stemmen en werd aangenomen. Over de motie, ingebracht door Gemeentebelangen, VVD en D66, voor een onderzoek naar mogelijkheden voor recreatiewoningen, staakten de stemmen (10 voor, 10 tegen). Hier wordt de volgende vergadering opnieuw over gestemd.

De vergadering vervolgde met het onderwerp Tiny Houses, het aanpassen van de Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied. De raad stemde unaniem met het voorstel in, en ook met de motie waarin Gemeentebelangen, mede namens CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD, het college verzocht om onder meer duidelijk richting onze inwoners te communiceren over welke regelingen beschikbaar zijn en het uitvoeren van een (compacte) verkenning naar alternatieve mogelijkheden om tiny houses en / of kleine woningen in het buitengebied met kwaliteit te kunnen ontwikkelen. Aansluiten kon ook het Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet de goedkeuring van de raad ontvangen. Door een amendement van PvdA, CDA, ChristenUnie en D66 komen uitbreidingsplannen voor meer dan 3 woningen altijd eerst langs de raad voor advies. Gemeentebelangen en VVD hadden de grens van 3 woningen ruimer willen maken.

Het plan van aanpak voor Goed Goan, Bestuurlijke Vernieuwing, werd door alle fracties met complimenten ontvangen. Het biedt handvatten om de lokale politiek meer toegankelijk te maken door anders te gaan vergaderen en de inbreng van inwoners te bevorderen. Na de verkiezingen gaat de nieuwe raad verder met uitwerking van de plannen.