Terugblik op de raadsvergadering van 21 mei 2024

Gepubliceerd op: 23 mei 2024 21:05

Geld voor Stichting Natuurlijk Heidepark
Stichting Natuurlijk Heidepark heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente voor het onderhoud van Natuurlijk Heidepark in Lemelerveld. Het collegevoorstel om geld beschikbaar te stellen aan de stichting is door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor krijgt de stichting €70.500,- voor het beheer van de waterkwaliteit, het groenonderhoud en bijkomende kosten. Daarnaast maakt het college van burgemeester en wethouders een overeenkomst met de stichting over het eigendom en beheer van het Heidepark. Omdat de stichting dan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, stelt de gemeente jaarlijkse €6.000,- beschikbaar voor het groenonderhoud.

Budget starterslening voor eerste koopwoning
De starterslening is er voor jongeren tussen de 18 en 39 jaar die voor het eerst een huis (tot €405.000,-) willen kopen in onze gemeente. Als het bedrag dat zij aan hypotheek kunnen krijgen lager is dan de aankoopprijs van het huis, kunnen zij een starterslening aanvragen bij de gemeente.
Doordat er afgelopen tijd veel startersleningen zijn afgesloten, is het saldo onvoldoende om nieuwe leningen aan starters te geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad daarom gevraagd om €500.000,- beschikbaar te stellen voor nieuwe startersleningen.

Dit voorstel is met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, D66) en 3 stemmen tegen (PvdA, VVD) aangenomen. De VVD vindt dat de starterslening prijsverhogend werkt en dat sprake is van symptoombestrijding. De PvdA vindt dat het schulden verhoogt en had liever gezien dat het geld wordt ingezet voor kostenverlaging. Deze fracties stemden daarom tegen.

Bestemmingsplan De Koele II
De Koele II is een ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 83 woningen in Hoonhorst. Tegen dit bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders stelt hierdoor enkele wijzigingen in het bestemmingsplan voor. Zij vragen de gemeenteraad dit gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Ruim 20 jongeren uit Hoonhorst vormen een initiatiefgroep voor de bouw van meer betaalbare starterswoningen in dit dorp. Zij presenteerden tijdens het Podium van de gemeenteraad op donderdag 16 april een plan om meer betaalbare starters- en seniorenwoningen te bouwen dan nu gepland.

De gemeenteraad verzoekt in een motie aan het college om in gesprek te gaan met de initiatiefgroep. VVD dient, mede namens PvdA, CDA, Gemeentebelangen en D66, deze motie in. In de motie wordt het college ook verzocht om de mogelijkheden voor herverkaveling tot rug-aan-rugwoningen binnen dit nieuwbouwplan te onderzoeken. En om de huidige verdeling sociale huur/koop en vrije sector te heroverwegen, zodat er meer betaalbare woningen voor met name starters worden gebouwd.

Wethouder Schuurman geeft aan in gesprek te gaan met de initiatiefgroep. Ook zegt hij toe dat het verzoek tot herverkaveling goed wordt beoordeeld. De gemeenteraad wordt met een memo geïnformeerd over de mogelijkheden en gevolgen van herverkaveling, waaronder over klimaatadaptatie en parkeren.

De motie en het voorstel voor het wijzigen van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad aangenomen.

Er is nog meer besproken
Tijdens deze raadsvergadering zijn nog meer onderwerpen behandeld. Gemeentebelangen heeft vragen gesteld aan het college over de afhandeling van de ingestuurde zienswijzen voor Molenstraat 8 in Dalfsen. Wethouder Schuurman geeft aan dat het college de plannen toetst aan het geldende bestemmingsplan. De gemeenteraad wordt via een memo geïnformeerd over het collegebesluit.

D66 vraagt naar het vervolg van het uitvoeringsprogramma verkeer rondom de Welsummerweg. Wethouder Ramerman meldt dat de gemeenteraad is uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst op 28 mei. De raad ontvangt op een later moment een raadsvoorstel over dit onderwerp.

Ook werd stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid Hein Mekelenkamp (Gemeentebelangen in 2010-2014). Hij heeft zich onder andere ingezet voor de realisatie van de sociale tuin in Nieuwleusen, voor mensen die eenzaam zijn en wat om handen willen hebben. De gemeenteraad is hem zeer erkentelijk voor zijn werk en inzet voor de gemeente Dalfsen.