Raadsplanning

Gepubliceerd op: 24 mei 2022 11:05

Raadsplanning

Vanaf heden is de website van de Lange Termijn Agenda (LTA) voor iedereen te raadplegen! Deze site wordt gebruikt voor het bijhouden van de raadsplanning van de raad van Dalfsen voor het gehele jaar en de afdoening van toezeggingen, moties en amendementen.

Goed Goan
Het openstellen van de site is één van de acties uit het Plan van Aanpak Goed Goan. De raad werkt in het traject van Goed Goan aan het versterken van het bestuurlijke samenspel, de bestuurscultuur en het verhogen van de inbreng van inwoners. Voor zowel de griffie als de ambtelijke organisatie is dit een heel handig hulpmiddel. Door het voor iedereen toegankelijk te maken kan dit ook voor u van meerwaarde zijn.

Wat ziet u op de LTA?
Door het klikken op Raadsplanning ziet u alle onderwerpen die in de komende periode worden verwacht en hoe deze behandeld zullen worden. Bijvoorbeeld RP 1330, Perspectiefnota 2023-2026, wordt behandeld in de raadsvergadering op 27 en 30 juni.

Behandeling in de raadscommissie, behandeling in de raad, technische sessie of een andere wijze van behandeling is allemaal aangegeven door middel van een kleurcode. Alleen onderwerpen met RP ervoor staan op de door de agendacommissie goedgekeurde planning. De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de raad voor. Wijzigingen op de raadsplanning komen eens per maand langs in de agendacommissie.

Bij RP ziet u het volgnummer, omschrijving van het onderwerp dat volgt en wanneer dit is ingepland.
Voor Moties-Amendementen wordt de code MA gebruikt, voor Toezeggingen de code T, voor Ingekomen stukken (met het afdoeningsadvies Ter advisering) IS en voor Vragen (schriftelijke vragen art. 44 RvO) code V.
Als u groene vinkjes bij onderdelen ziet staan, dan is dit item afgedaan. Een rode stopknop geeft aan dat een item nog openstaat en wacht op afdoening.

Neem gerust een kijkje!

Wilt u meer weten of heeft u meer uitleg nodig? Neem contact op met de griffie via griffie@dalfsen.nl.