Op de agenda

Gepubliceerd op: 21 mei 2024 12:05

Raadscommissie: maandag 27 mei, 3 juni en 10 juni om 19.30 uur.
De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. En adviseert de gemeenteraad hierover.

Raadsvergadering: maandag 10 juni 21.00 uur.
De gemeenteraad neemt besluiten tijdens de raadsvergadering.

Op de agenda van de gemeenteraad
De komende periode praten de raadscommissie en gemeenteraad in ieder geval over de volgende onderwerpen:

 1. Jaarstukken 2023
  Ieder jaar stuurt het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening en het jaarverslag naar de gemeenteraad. In het jaarverslag wordt door het college financiële verantwoording afgelegd over de manier waarop de gemeente het geld in dat begrotingsjaar heeft uitgegeven. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze jaarstukken vast te stellen.

 2. Verbeteren van wegen
  Het college wil dit jaar de wegen die het slechtst eraan toe zijn verbeteren. Hiervoor heeft het college een extra budget van € 1.320.000 nodig. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit geld beschikbaar te stellen.

 3. Vervolg lokaal energiebedrijf
  In 2018 nam de gemeenteraad een motie aan over een op te richten lokaal energiebedrijf. In deze motie riep de gemeenteraad het college op om de oprichting van een lokaal energiebedrijf te onderzoeken en de baten en lasten in kaart te brengen. In januari 2024 heeft het college toegezegd om in het tweede kwartaal van 2024 de dilemma's rondom het lokaal energiebedrijf te schetsen in een raadsvoorstel.

 4. Nieuwbouw Haersolteweg 23 in Dalfsen
  De eigenaar van het perceel Haersolteweg 23 in Dalfsen heeft voor 1 januari 2024 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 7 kleine woningen/chalets op deze grond. Om deze omgevingsvergunning af te kunnen geven, moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

 5. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024.
 6. Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT toetreding 3 gemeenten.
 7. Zienswijze begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GBLT.
 8. Zienswijze begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst IJsselland.
 9. Zienswijze begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Regionaal Serviceteam IJsselland.
 10. Zienswijze centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht.
 11. Wijziging tarief toeristenbelasting 2025.

Inzage stukken
De definitieve agenda's en vergaderstukken vindt u hier:

Raadscommissie: maandag 27 mei om 19.30 uur.
Raadscommissie: maandag 3 juni om 19.30 uur.
Raadscommissie: maandag 10 juni om 19.30 uur.
Raadsvergadering: maandag 10 juni 21.00 uur.

Kijk en luister mee
U kunt de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad volgen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis of digitaal via:
Raadscommissie: maandag 27 mei om 19.30 uur.
Raadscommissie: maandag 3 juni om 19.30 uur.
Raadscommissie: maandag 10 juni om 19.30 uur.
Raadsvergadering: maandag 10 juni 21.00 uur.
De live uitzending start bij aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Spreekrecht tijdens Het Podium
Op donderdagavond 30 mei 2024 en donderdagavond 13 juni 2024 is Het Podium van de gemeenteraad. Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Of is er een ander onderwerp waar u aandacht voor wilt in de gemeenteraad? Presenteer uw mening of idee aan de gemeenteraad en ga hierover in gesprek met de gemeenteraadsleden. Dit kan vanuit de raadzaal in het gemeentehuis of online via Microsoft Teams.

Aanmelden kan tot dinsdag 28 mei 12.00 uur voor Het Podium op 30 mei. Voor Het Podium op 13 juni kan aanmelden tot dinsdag 11 juni 12.00 uur door een mail te sturen naar griffie@dalfsen.nl. Geef in uw mail aan waar u het over wilt hebben en wat u eventueel nodig heeft aan presentatiemiddelen. U krijgt een tijd tussen 19.00 uur en 20.00 uur toegewezen om uw onderwerp toe te lichten.

Praat mee tijdens Het Gesprek
Wilt u liever niet voor een grote groep staan praten? Deel uw mening, idee, vraag of zorg tijdens een persoonlijk gesprek met raadsleden en andere inwoners.

 • Donderdag 23 mei, tussen 19.00 uur en 20.00 uur in zaal Kappers in Hoonhorst.
 • Donderdag 6 juni, tussen 19.00 uur en 20.00 uur op de Vechtvaarder in Dalfsen. De boot ligt op dat moment aan de kade. De boot gaat niet varen tijdens Het Gesprek.

U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig. Er staat koffie of thee voor u klaar.