Gemeenteraad kiest Dalfsen Noord als toekomstige woonlocatie

Gepubliceerd op: 16 februari 2024 11:02

Aanleiding
De woningnood is groot terwijl de landelijke verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels de afgelopen jaren is teruggelopen. De gemeente Dalfsen wil langjarig blijven voldoen aan de behoefte aan woonruimte in de gemeente. Daarom vestigde de gemeente eerder al een voorkeursrecht bij de verkoop van particuliere grond in Dalfsen West (circa 15 ha.) en Dalfsen Noord (circa 35 ha.).

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
De Wet voorkeursrecht gemeenten is een Nederlandse wet die grondeigenaars verplicht bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit geldt alleen voor grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd. Deze Wvg is door de gemeenteraad eerst op Dalfsen West gevestigd, omdat verwacht werd dat dit de meest geschikte locatie voor toekomstige woonuitbreiding was. Dit voorkeursrecht in Dalfsen West vervalt per 15 februari 2024. Bovendien waren in Dalfsen Noord een aantal gronden niet in bezit van particulieren. Na onderzoeken en gesprekken met de provincie bleek dat Dalfsen West vergaande beperkingen kent op het gebied van landschap. Daarmee kwam Dalfsen Noord opnieuw in beeld. Op dit gebied is eerder ook een voorkeursrecht gevestigd dat zal aflopen op 28 februari 2025.

Afwegingen
Na onderzoeken blijkt dat Dalfsen Noord (het gebied van circa 35 ha. ten noorden van de Vossersteeg) meer woninguitbreidingsmogelijkheden biedt dan Dalfsen West (circa 15 ha.), ook als het gaat om de aspecten landschap, cultuur, archeologie, natuur en verkeer. Hoewel Dalfsen West landschappelijke belemmeringen kent en woningbouw er met zorg moet plaatsvinden, zijn er wel uitbreidingsmogelijkheden. Hiertoe worden nog nadere kaders vastgesteld. Daarna krijgen deze uitgangspunten hun plek in de Omgevingsvisie 2.0, zodat nieuwe initiatieven in West goed afgewogen kunnen worden. Voordat het zover is, dienen nog diverse onderzoeken te worden gedaan (onder meer aan Flora en Fauna-, Bodem-, Water- en Archeologisch onderzoek). Ook zal er nog een afweging moeten worden gemaakt na het afronden van de plattelandsvisie dat na verwachting eind december gereed is. Uitkomsten uit deze visie worden naast de mogelijke ontwikkelingen in West gelegd, aangezien de gemeente integraal wil kijken naar gebiedsontwikkeling.

Feiten en cijfers
Voor het jaar 2023 verwacht de gemeente op basis van voorlopige cijfers uit te komen op circa 120 nieuwe woningen. In de Woonvisie 2019 - 2024 is als doel opgenomen om 120 woningen per jaar toe te voegen aan de woningvoorraad van de gemeente Dalfsen. Dat doel is de afgelopen jaren ruimschoots behaald door de vele nieuwbouwontwikkelingen en door het verhogen van het uitgiftetempo van bouwkavels. Er zijn hierdoor gemiddeld 143 woningen per jaar (van 2019 - 2023) toegevoegd aan de woningvoorraad. De gerealiseerde groei van deze woningvoorraad met gemiddeld ca. 1,2% per jaar is in vergelijking met de omliggende Overijsselse plattelandsgemeenten bovengemiddeld hoog. Op www.dalfsen.nl/kaveluitgifte is vindbaar waar en wanneer er in de vijf kernen woningen worden toegevoegd.