Griffie

De raadsgriffier

Iedere gemeente heeft een griffier, die de raad ondersteunt en adviseert. De griffier wordt benoemd door de raad en werkt rechtstreeks onder zijn verantwoordelijkheid.

De belangrijkste taken van de griffier zijn:

  • Inhoudelijke ondersteuning  van de raadsleden, zoals bijvoorbeeld het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen.
  • Procesmatige en secretariële ondersteuning van de gemeenteraad, zoals de agendering en verslaglegging van de vergaderingen en het bewaken van afspraken  en procedures.
  • Contactfunctie voor de gemeenteraad: dagelijks aanspreekpunt voor inwoners, instellingen en de gemeentelijke organisatie.
  • Leidinggevende van de op de griffie werkzame ambtenaren.

Griffie

  • Raadsgriffier: drs. Joost Leegwater LLB
  • Raadsadviseurs/commissiegriffiers: Romy Dekker, Gerald van Dijk MSc
  • Communicatieadviseur: Marieke Fernim
  • Griffie medewerker: Karin Kooijman
  • Tel: (0529) 48 83 92
  • E-mail: griffie@dalfsen.nl