Optimalisatie P&C cyclus

De planning & controlcyclus (P&C) geeft inzicht in het beleid dat de gemeente in een periode wil voeren, de beoogde middelen hiervoor en de resultaten hiervan. De gemeenteraad stelt hiervoor verschillende documenten vast:

  • De perspectiefnota: hierin staan de ambities en doelen voor de komende vier jaren, met daarbij een financiële vertaling. De gemeenteraad maakt belangrijke keuzes en stelt de uitgangspunten vast, zodat het college een conceptbegroting kan opstellen
  • De begroting: hierin staat wat de raad wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. Het college bereidt de begroting voor, maar de gemeenteraad stelt de begroting vast. 
  • De jaarrekening: hierin staat wat er het afgelopen jaar bereikt is, wat daarvoor gedaan is en wat het gekost heeft. Het college legt verantwoording af over het gevoerde dagelijks bestuur, de gemeenteraad stelt de jaarrekening vast.
  • De bestuursrapportage(s); enkele keren per jaar stelt de raad bestuursrapportages vast, waarmee de begroting wordt gewijzigd en er op het beleid wordt bijgestuurd.

In 2023 heeft de raad besloten om de P&C cyclus te gaan herzien en optimaliseren. In dit themadossier kunt u de belangrijke agendapunten en documenten hierover terugvinden.

Tijdlijn