Inspreken

Inspreken

Staan er onderwerpen op de agenda van de raad waar u uw mening over wilt geven? Of vind u het belangrijk dat er gesproken wordt over een onderwerp dat niet op de agenda staat? U kunt zich dan melden bij de griffier om in te spreken tijdens een vergadering. Belangrijk is dat u dat op tijd doet: op de dag van de vergadering, moet u zich voor 12.00 uur via een e-mail melden.

Waar kunt u over spreken?

U kunt dat zelf bepalen, maar het is aan te raden om geen onderwerp aan de orde te stellen waar de gemeenteraad geen bevoegdheden heeft. Grote landelijke politieke onderwerpen lenen zich daarom niet goed voor inspraak in de gemeenteraad.

In het reglement van orde is bepaald dat een aantal onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht. Het woord kan niet gevoerd worden:
a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c. indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de griffie via tel: 0529-488 230.

Hoe gaat het inspreken in zijn werk?:

  1. Tijdens raadsvergaderingen heeft u de mogelijkheid om in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.
  2. Tijdens commissievergaderingen heeft u de mogelijkheid om in te spreken over inhoudelijke onderwerpen die op de agenda staan.
  3. De voorzitter bepaalt op voorstel van de griffier de volgorde van insprekers. De volgorde wordt bepaald door de volgorde van aanmelding, tenzij de voorzitter in het belang van de orde van de vergadering anders besluit.
  4. Er is een maximum van een half uur voor alle insprekers. Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten. Bij meer dan 6 personen wordt de tijd evenredig verdeeld.
  5. De voorzitter vraagt u plaats te nemen achter het spreekgestoelte. U richt zich tot de raad of raadscommissie.
  6. Na uw betoog kunt u nog even blijven staan voor vragen.
  7. U kunt vooraf of nadien uw verhaal insturen aan de griffie (griffie@dalfsen.nl). Deze wordt dan bij de stukken van de vergadering op het raadsinformatiesysteem op Internet geplaatst.