Hoe werkt de raad?

Hoe werkt de raad?

Iedere vier jaar worden de raadsleden gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente. Samen vormen zij de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van de raad, maar heeft geen stemrecht. Naast de burgemeester is ook de griffier bij iedere vergadering aanwezig. De wethouders en de secretaris zijn officieel op uitnodiging in aanwezig; in de praktijk zijn zij er (bijna) altijd.

De samenstelling van de raad

De gemeenteraad van Dalfsen bestaat in de periode 2018-2022 uit 21 raadszetels, verdeeld over 6 fracties:

  • Gemeentebelangen (9 zetels)
  • CDA (5 zetels)
  • ChristenUnie (3 zetels)
  • PvdA (2 zetels)
  • D66 (1 zetel)
  • VVD (1 zetel)

Meer informatie over de raadsleden vindt u op de pagina's van de fracties. Het overzicht met nevenfuncties vindt u hier.

Bij de start van deze raadsperiode is een gezamenlijke raadsagenda geschreven door de zes fractievoorzitters van de politieke partijen. Deze is unaniem door de raad vastgesteld en vormt het belangrijkste richtsnoer voor raad en college in de komende jaren. U treft het document hier aan:

Raadsagenda 2018-2022, Kleurrijke Kubus

Gemeentebelangen en het CDA vormen samen de coalitie binnen de gemeente Dalfsen en hebben de wethouders voor het college geleverd. Het coalitiedocument vindt u hieronder.

Dichtbij-Dalfsen-Dichtbij

Taken en rol van de gemeenteraad

De gemeenteraad is het 'hoofd' van de gemeente. Op het gebied van het gemeentelijk beleid is de gemeenteraad de baas. De raad beslist waar geld aan wordt besteed en aan welke gemeentelijke regels (verordeningen) de burgers zich moeten houden. De raad heeft drie hoofdtaken:

1. Kaderstelling: de hoofdlijnen van het beleid vaststellen
De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Dit heet ook wel de kaderstellende rol van de raad. De raad buigt zich over allerlei onderwerpen die voor de gemeente of inwoners van belang zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast. Daarnaast heeft een raadslid het recht van initiatief. Ieder raadslid mag zelf voorstellen indienen, waar de raad vervolgens over kan stemmen.

2. Volksvertegenwoordiging: het vertegenwoordigen van de inwoners
De raad vertegenwoordigt de inwoners in het gemeentebestuur. Dit is de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Door het onderhouden van contact met de inwoners van de gemeente Dalfsen moeten raadsleden weten wat er speelt en leeft in de gemeente. Zo kunnen zij de belangen goed afwegen bij het nemen van besluiten. Iedere partij in de raad doet dit natuurlijk vanuit zijn eigen politieke visie, maar ieder raadslid dient het algemeen belang van de gemeente.

3. Controle: het controleren van het dagelijks bestuur
De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en hun dagelijkse bestuurstaken goed vervullen. Zo stelt de gemeenteraad bijvoorbeeld de jaarrekening vast en heeft ieder raadslid het recht op inlichtingen.

Voor de uitvoering van zijn taken heeft de raad verschillende instrumenten.

De raad vergadert

 De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. In de regel vergadert de raad op de 4e maandag van de maand op het gemeentehuis. De meeste vergaderstukken worden eerst besproken in de raadscommissie. De raadscommissie bestaat uit de 21 raadsleden, die zich kunnen laten vervangen door  commissieleden (ook informatie over de commissieleden vindt u op deze site). De raadscommisse heeft als taak om advies te geven aan de raad voor zijn besluitvorming. Na vergaderingen in de raadscommissie wordt geconcludeerd of het voorstel als akkoordstuk of als bespreekstuk bij de raad op de agenda komt. Over akkoordstukken vindt in de raad in principe geen debat meer plaats. 

Sinds begin 2015 publiceert de raad zijn eigen jaarverslag. Hieronder kunt u dit verslag downloaden:

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014