Burgerinitiatief

"Daar zou de politiek eens aan wat moeten doen..."

"Daar zou de politiek eens wat aan moeten doen", denkt u wel eens?
Dan biedt het burgerinitiatief een oplossing, want met het burgerinitiatief kunt u ervoor zorgen dat de gemeenteraad er over gaat praten. Met het burgerinitiatief oefent u rechtstreeks invloed uit op de gang van zaken in de gemeente Dalfsen. Iedere inwoner van de gemeente Dalfsen van 12 jaar of ouder kan zelf een voorstel maken voor de gemeenteraad.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken in de gemeente Dalfsen?
Met het burgerinitiatief zet u een onderwerp op de agenda van gemeenteraadsvergadering. U heeft daarmee rechtstreeks invloed op de gang van zaken in Dalfsen.

Een burgerinitiatief, maar waarover dan?
De gemeenteraad beslist over veel zaken in uw omgeving waar u direct mee te maken heeft. Het burgerinitiatief biedt de mogelijkheid om de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel voor te leggen.

Bijvoorbeeld als u:

  • Een speelveld, ontmoetingsplek, meer groen of snelheidsbeperkende maatregelen in uw wijk wilt;
  • Een goed idee heeft voor het instandhouden van het cultureel erfgoed, zoals molens en bijzondere gebouwen.
  • Dit soort zaken is geschikt om een initiatiefvoorstel over in te dienen, het onderwerp moet wel tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.

Zijn er ook zaken waarover een initiatief niet mag gaan?

Een burgerinitiatiefvoorstel kan niet zijn of gaan over:

  • Een vraag over het gemeentelijke beleid;
  • Een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur;
  • Een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur, of
  • Een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen.

Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is om op de agenda van de gemeenteraad te zetten, neemt u dan contact op met de griffier, telefoon: 0529 - 48 82 30.

Wie kan een initiatiefvoorstel indienen?
Iedereen die kiesgerechtigd is voor de Dalfser gemeenteraadsverkiezing kan dat doen. Maar ook jongeren vanaf 12 jaar kunnen een voorstel voor burgerinitiatief indienen of steunen.

Hoe moet een initiatiefvoorstel worden ingediend?
Bij de gemeente Dalfsen kunt u hiervoor een formulier krijgen. U kunt dit ook downloaden, zie onderaan deze pagina. Op het formulier beschrijft u uw voorstel. U levert hierbij een lijst in moet de namen van 50 inwoners van de gemeente Dalfsen die uw voorstel steunen. Deze inwoners moeten 12 jaar of ouder zijn.
Dit formulier stuurt u naar de griffie van de gemeenteraad, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Let op: alleen schriftelijk ingediende burgerinitiatieven die worden ondersteund door 50 initiatiefgerechtigden zijn geldig!

Wat gebeurt er als de gemeenteraad het voorstel niet behandelt?
Voldoet uw initiatiefvoorstel niet aan de voorwaarden? Dan zal de gemeenteraad het niet behandelen. Hierover krijgt u uiteraard bericht. Gaat het om een onderwerp waarover de gemeenteraad niet kan beslissen, maar het college van burgemeester en wethouders wel? Dan zal de gemeenteraad uw burgerinitiatiefvoorstel doorsturen naar het college. Het college zal uw voorstel dan bespreken.

Wat gebeurt er met een initiatiefvoorstel?
De gemeenteraad beslist of uw voorstel geldig is. Voldoet uw voorstel aan de voorwaarden, dan komt het op de agenda van een van de volgende vergaderingen van een raadscommissie en vervolgens van de gemeenteraad. Uiterlijk een week voordat de raadscommissie uw voorstel bespreekt, krijgt u een schriftelijke uitnodiging om bij de vergadering aanwezig te zijn. In de vergadering kunt u het onderwerp eventueel mondeling toelichten. Dat kunt u ook door een plaatsvervanger laten doen. De gemeenteraad neemt daarna een beslissing over uw voorstel. Over de beslissing krijgt u schriftelijk bericht. De beslissing wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke informatiepagina's in de Marskramer.

Downloads:

Meer informatie?
drs. J. Leegwater, griffier
Tel: 0529 - 48 82 30
E-mail: griffie@dalfsen.nl