Terugblik raadsvergaderingen 30 mei en 1 juni 2022

Gepubliceerd op: 07 juni 2022 12:06

Deze maand blikken we terug op de reguliere raadsvergadering van 30 mei en de extra raadsvergadering van 1 juni. Beide vergaderingen waren zeer druk bezocht!

Reguliere raadsvergadering
Op maandag 30 mei stond de raad uitvoerig stil bij de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Met toestemming van het college voert het COA een verkenning uit naar de geschiktheid van De Lantaren in Lemelerveld als opvanglocatie. De raad heeft daarover al enkele brieven ontvangen en tijdens het spreekrecht voor inwoners kwamen de zorgen van omwonenden over openbare orde en veiligheid naar voren.

Het CDA stelde mondelinge vragen over het vervolg van het proces, de periode, ervaringen met deze doelgroep op diverse andere locaties in Nederland en de geschiktheid van de locatie. Burgemeester Van Lente beantwoordde als portefeuillehouder de vragen die er waren en gaf aan dat het college het belangrijk vindt om te zorgen voor goede opvang, voor een transparant proces en voor goede informatie aan omwonenden en andere inwoners.  De raad heeft kennis genomen van de beantwoording van de vragen en de zorgen die er zijn en blijft graag op de hoogte. Er hoefde geen besluit te worden genomen.

In de raadscommissie van 16 mei jl. was al gesproken over de stedenbouwkundige visie van de Ds. Van Diemenstraat 2 in Nieuwleusen. De fracties zijn positief over de ontwikkeling van zes appartementen voor sociale huur op de oude bibliotheeklocatie. De belangen van omwonenden zijn in het traject goed meegenomen. In de raad was het voorstel daarom een akkoordstuk.

Ook het Intrekken verordeningen gemeentelijke camperplaatsen is eerder besproken in de raadscommissie van 16 mei. Alle fracties waren in de raadscommissie al unaniem voor het intrekken van deze verordening en dit werd in de raadsvergadering bekrachtigd met een besluit.

De laatste inhoudelijke punten betroffen enkele verordeningen waarmee de raad zijn eigen werkwijze op verschillende punten heeft aangepast. Deze waren al voor besproken in het presidium (het overleg van de fractievoorzitters) en werden door de raad unaniem vastgesteld.

Extra raadsvergadering
Woensdag 1 juni was er een extra raadsvergadering over de coalitie en een nieuw te vormen college.

Het coalitieakkoord 'Veel te doen in Dalfsen' van Gemeentebelangen en het CDA werd ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Er was gelegenheid om terug te blikken op het proces na de verkiezingen en om over de inhoud van het akkoord van gedachten te wisselen.

De ChristenUnie kijkt met positieve grondhouding naar de plannen en ziet mooie thema's in het akkoord. Wat de ChristenUnie betreft is nog meer aandacht nodig voor de uitwerking van het akkoord, de balans tussen natuur en recreatie en aandacht voor de mensen die zich minder makkelijk zelf kunnen redden.

De PvdA vond het proces na de verkiezingen onbevredigend. Hoewel er complimenten zijn voor de uitgestoken hand van de coalitiepartijen wil de fractie dat er wat verandert  op inhoud, in houding en in bestuursstijl. Opkomen voor de zachte waarde is voor de fractie belangrijker dan het heel houden van het bestuurlijk huis.

D66 verbaasde zich dat de uitkomsten van het informatieproces achter gesloten deuren plaatsvond. Tijdens de formatieprocedure kwam er maar één persbericht naar buiten. Volgens de fractie een gemiste kans als het gaat om bestuurlijke vernieuwing. Ze vindt dat het coalitieakkoord geen concreet plan of doelstelling bevat. De fractie deelt het gevoel dat er veel te doen is.

De VVD kan zich vinden in de titel van het coalitieakkoord 'Veel te doen in Dalfsen'. Er staat veel in het akkoord. Complimenten dat er ook gekeken is naar de partijprogramma's van andere partijen. De VVD mist wel een visie, een stip op de horizon. Het akkoord is teveel op hoofdlijnen geschreven. Het mag een stuk concreter. Met alle opgaven die op de gemeente afkomen is een stevig college belangrijk.

De coalitiepartijen Gemeentebelangen en het CDA kijken terug op een goed proces. Er is ruimte voor de inbreng van de andere partijen, vandaar dat het akkoord op hoofdlijnen is geschreven. De coalitie hoopt op een constructieve samenwerking.

Benoeming wethouders
De constructieve samenwerking in Dalfsen bleek al wel bij de benoeming van de wethouders. Alle fracties konden zich vinden in een uitbreiding van drie fulltime wethouders naar twee fulltimers en twee parttimers. De kandidaten voor deze functies waren de huidige wethouders Ruud van Leeuwen en André Schuurman namens Gemeentebelangen, huidig wethouder Jan Uitslag namens het CDA en raadslid Betsy Ramerman namens het CDA. Hoewel een stemming over personen altijd schriftelijk is, was duidelijk hoe ieder raadslid gestemd heeft over de benoeming. Alle wethouders kregen namelijk de unanieme steun van de raad. Door het afleggen van de eed en de belofte werden zij geïnstalleerd.

Toelating raadsleden
Door de benoeming van André Schuurman en Betsy Ramerman als wethouder komen hun raadszetels beschikbaar. Via de Kieswet is bepaald wie in aanmerking komt voor deze raadszetels. Jolande Upper (Gemeentebelangen) en Miriam Veldkamp-Bot (CDA) hebben hun benoeming aanvaard. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met hun toelating. Door het afleggen van de eed en de belofte werden ook zij geïnstalleerd. Daarmee zit er een nieuw college, is de raad weer voltallig en is het bestuur van Dalfsen weer echt klaar voor een nieuwe periode. Burgemeester Van Lente sloot daarom met een goed gevoel de raadsvergadering en nodigde alle aanwezigen uit voor een feestelijke afsluiting van de avond.