Terugblik raadsvergaderingen 24, 31 oktober en 3 november 2022

Gepubliceerd op: 07 november 2022 11:11

Terugblik raadsvergaderingen 24, 31 oktober en 3 november 2022

De maand oktober was goed gevuld met raadsvergaderingen. Op maandag 24 oktober was er een reguliere raadsvergadering en op maandag 31 oktober en donderdag 3 november behandelde de gemeenteraad de programmabegroting 2023 – 2026.

Maandagavond 24 oktober
De gemeenteraad heeft in de afgelopen periode besloten om het spreekrecht voor inwoners verder te verruimen. Twee inwoners maakten deze avond gebruik van de mogelijkheid om hun zorgen onder de aandacht van de raad te brengen. Dhr. Goossens deed dat over een voorgenomen uitbreiding van een varkenshouderij aan de Lemelerveldseweg.

De VVD had schriftelijke vragen gesteld over de gezondheidsrisico's van het gebruikte isolatiemateriaal bij appartementen aan het Grasklokje en de Kievitsbloem in Dalfsen. Deze vragen met beantwoording stonden vanavond op de agenda en dhr. Weijenberg maakte gebruik van het spreekrecht hierover. Hij vraagt aandacht voor de gezondheidsrisco's die breder zijn dan het gebruikte isolatiemateriaal bij de genoemde appartementen. Er zijn ook andere huurders die vochtproblematiek ervaren na de isolatiewerkzaamheden die zijn uitgevoerd. De woonstichting heeft geen, al dan niet tijdelijke, passende oplossing hiervoor gevonden. Alle raadsfracties drongen er bij het college op aan om alles te doen om de bewoners te helpen en daarover in gesprek te gaan met Vechthorst.
De Stedenbouwkundige visie De Deel, Den Hulst 180 is inhoudelijk besproken tijdens de raadscommissie van 10 oktober jl. en stond als akkoordstuk op de agenda van deze raadsvergadering. Alle fracties konden instemmen met de herontwikkeling van het voormalig partycentrum tot woonlocatie.
Ook de vervanging van de kunstgrasvelden was al eerder in commissieverband besproken. De fracties hadden toen aangegeven dat zij zich in grote lijnen kunnen vinden in het voorstel, maar er was nog discussie over het beslispunt 3, het verplaatsen van een kunstgrasveld bij VV Lemelerveld. Het college heeft hier opnieuw naar gekeken en is met een nieuw raadsvoorstel gekomen. Beslispunt 3 is aangepast; het college gaat in gesprek met VV Lemelerveld over eventuele verplaatsing van het kunstgrasveld. Met de aanpassing van het voorstel en de toezegging van wethouder Uitslag dat hij in gesprek blijft met VV Lemelerveld over de eventuele verplaatsing kon de raad instemmen met het voorstel.

De 2e Bestuursrapportage was ook eerder besproken. Met dit voorstel wordt de begroting gewijzigd vanwege nieuwe ontwikkelingen. De raad besloot met een eigen amendement om daar bovenop nog € 250.000 extra uit te trekken voor de taskforce 'energiearmoede voor inwoners, organisaties en verenigingen'.

Maandagavond 31 oktober – 1e termijn begroting
De programmabegroting 2023-2026 is een uitwerking van de perspectiefnota 2023-2026. Met de vaststelling van de begroting wordt het financiële kader voor het college gegeven. Met dit financiële kader kan het college zijn opdrachten en bevoegdheden uitvoeren.
Op maandagavond werd afgetrapt met de eerste termijn, de algemene beschouwingen, van zowel de gemeenteraad als van het college. In de algemene beschouwingen gaven de fracties hun opinie op de programmabegroting. Raadsleden konden elkaar onderbreken met vragen of na afloop van het verhaal vragen stellen. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt en dit zorgde voor een levendig debat.

Belangrijk voor de gemeenteraad zijn het snel bouwen van meer woningen, toegankelijke communicatie, verkeersveiligheid, duurzaamheid en milieu, armoedebestrijding, natuur en landschap. Ook werden al amendementen (wijzigingen van de begroting) en moties (verzoeken aan het college) op deze eerste avond ingediend.
De ChristenUnie diende samen met de PvdA, D66 en VVD een amendement in om de stelpost ambities raad van € 500.000 op te heffen en de middelen die vrij komen toe te voegen aan de exploitatie begroting.

D66 diende amendementen in om de OZB niet te verhogen, subsidie voor het onderhoud van monumenten te geven en om een burgerberaad te organiseren. Daarnaast diende D66 meerdere moties in: 'Wat led je' samen met de ChristenUnie, zodat de openbare verlichting versneld wordt vervangen door LED verlichting, 'Werk voor iedereen' samen met de PvdA om onderzoek te doen naar een basisbaan voor mensen in de bijstand en 'Meedoen aan sport en cultuur voor elke jongere bereikbaar' door een voucher in te stellen.

Andere fracties kondigden aan dat zij ook over verschillende onderwerpen een motie of amendement wilden indienen.

Donderdag 3 november – Tweede termijn
Tijdens de tweede termijn reageerden de fracties op de beantwoording van het college en konden opnieuw moties en amendementen worden ingediend. In totaal werden er 17 ingediend. Voor zover de griffie kon nagaan, waren het er nooit eerder zo veel in één vergadering.
Het door de ChristenUnie ingediende amendement om de stelpost ambities raad op te heffen en de vrijgekomen middelen toe te voegen aan de exploitatie begroting werd medeondertekend door alle andere fracties en werd unaniem aangenomen. Het amendement van D66, VVD en PvdA om geen lastenverhoging door te voeren behaalde geen meerderheid en werd verworpen. Het amendement 'Hoe houden we Dalfsen mooi; subsidie, onderhoud en verduurzamen gemeentelijke monumenten' van D66, PvdA en ChristenUnie behaalde ook geen meerderheid en werd verworpen.

Het amendement reserve grote projecten van Gemeentebelangen en CDA behaalde wel een meerderheid en werd aangenomen. Daarmee gaat de raad via de reserve sparen om grote projecten in de toekomst te kunnen betalen. Het laatste amendement wat in stemming werd gebracht ging over de starterslening. Dit amendement waarmee de maximale koopsom wordt gewijzigd van € 300.000,- naar € 405.000,- werd ingediend door Gemeentebelangen, ChristenUnie en het CDA en behaalde ook een meerderheid van de stemmen. De financiële grens voor het aanvragen van een starterslening is daarmee gelijk aan de hoogte van de Nationale Hypotheek Garantie.
Na stemming over de amendementen moest over de programmabegroting zelf gestemd worden. Deze werd unaniem aangenomen.
Er werden meerdere moties door de verschillende fracties ingediend, waarvan uiteindelijk acht moties in stemming werden gebracht. De moties 'Meedoen aan sport en cultuur is voor elke jongere bereikbaar' van D66 en Locaties asielopvang van VVD, PvdA, D66 en ChristenUnie behaalden geen meerderheid van de stemmen en werden verworpen.

Aangenomen werden de moties over het versnellen van vervanging van ledverlichting in de openbare ruimte, de 'Verenigingsexpert' die voorziet in expertise bij verenigingen die dat missen van CDA, PvdA en VVD. De raadsbrede motie 'Dorpsrondjes' die moet leiden tot een eenduidige en veilige wandelstructuur rondom de dorpen. De raadsbrede motie 'Klare taal' waarmee het college wordt verzocht gemeentelijke teksten op taalniveau B1 te schrijven en vernieuwende middelen in te zetten gericht op specifieke doelgroepen. De motie 'Slimme stroom'; het stimuleren van initiatieven voor de opwek van duurzame energie voor eigen en/of lokaal gebruik door ChristenUnie, VVD, PvdA en D66. De laatste motie die werd aangenomen ging over het organiseren van een werksessie voor de raad in het eerste kwartaal 2023 over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Voorzitter Erica van Lente was blij met de motie 'Klare taal' en dat liet ze zien door de vergadering te sluiten met de woorden "We zijn klaar". Ze deed dat net na elf uur. Het was een lange vergadering, maar leuk om te volgen met een levendig debat.