Terugblik Raadsvergadering 28 november 2022

Gepubliceerd op: 05 december 2022 09:12

Er werden mondelinge vragen gesteld door het CDA over het aantal gevallen van zelfdoding die toenemen. De fractie wil hier graag blijvende aandacht voor door bijvoorbeeld een actieve publiekscampagne. Wethouder Uitslag bekijkt of dit mogelijk is. De ChristenUnie vraagt naar de mogelijkheden om Natuurboerderij BalkInn via een subsidie of op een andere manier te ondersteunen. Ook hier zal het college naar kijken.

De raad kon akkoord gaan met de Kadernota economisch beleid. De raad kon zich vinden in de uitgangspunten voor het economisch beleid. D66 vond de nota te behoudend en stemde tegen, maar de andere vijf partijen stemden wel voor. De herziene Marktverordening 2022 en het bestemmingsplan Muldersweg II in Oudleusen werden unaniem aangenomen.

De Kaders grootschalige duurzame energieproductie waren al eerder uitgebreid besproken in de raadscommissie van 21 november jl. Ook werd er toen door inwoners gebruik gemaakt van het spreekrecht om hun zorgen uit te spreken. Het CDA diende samen met alle andere fracties een motie in waarin het college wordt verzocht de initiatieven, kansen en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieproductie te volgen. De raad wenst hierover elke vier maanden over geïnformeerd te worden. Daarnaast moet de werking van deze kaders na één jaar geëvalueerd te worden. Een actualisatie en/of aanvulling op de kaders moet naar de raad komen wanneer dit zinvol is. Zowel de kaders als de motie werden unaniem aangenomen.

Het vervolgonderzoek zwembaden is besproken in de raadscommissie van 14 november jl. De VVD diende een motie in mede namens alle andere partijen waarmee de raad het college verzoekt om met een voorstel voor een vangnetregeling zwemveiligheid te komen. Het is in onze gemeente heel belangrijk dat iedereen kan leren zwemmen, ook wie dit niet zelf volledig kan betalen. Daarom is een vangnetregeling nodig, maar de raad wil eerst weten wat zo'n regeling gaat kosten en hoe die onder de aandacht wordt gebracht. Ook hier werden het voorstel en de motie unaniem aangenomen.

De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle kwam vanwege het tijdspad rechtstreeks in de raad. Er wordt geen besluit gevraagd, maar de fracties gaven wel verschillende aandachtspunten mee over de ruimtelijke ontwikkeling van de Regio Zwolle en met name de stad Zwolle. Dit zijn onder meer het behouden van een groene overgang tussen stad en het landelijk gebied in Dalfsen, we moeten blijven bouwen voor onze eigen behoefte en onze voorzieningen te behouden en goede bereikbaarheid. Deze punten neemt het college mee naar de bestuurlijke tafels.

Aan de Schoolstraat in Lemelerveld komt een woongebouw met drie seniorenwoningen en zes appartementen voor starters. De raad stemde daar unaniem mee in, maar wil wel dat wethouder Ramerman goed kijkt naar eventuele geluidshinder en de verkeersveiligheid.

De verordening afvoer hemel- en grondwater 2022, de Nota reserves en voorzieningen 2023-2026, de Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht en de Verordening fractieondersteuning 2023 werden zonder hoofdelijke stemming unaniem aangenomen. Dit gold ook voor de Verordening nadeelcompensatie. Wethouder Schuurman gaat hier nog na of het te betalen recht van € 500,- wordt gezien als een drempel om schadevergoeding van de gemeente te vragen.

Dinsdag 6 december staat er nog een raadscommissie gepland en op maandag 19 december de laatste raadsvergadering van dit jaar.