Terugblik raadsvergadering 27 maart 2023

Gepubliceerd op: 06 april 2023 14:04

Voordat de raad aan de inhoud toekwam, werd een moment stilte genomen om oud-raadslid Hans Ellenbroek (Gemeentebelangen) te herdenken. Hij overleed eind februari op 73-jarige leeftijd, nog geen jaar nadat hij van de raad afscheid had genomen. Voorzitter Erica van Lente roemde Hans om zijn inzet en passie voor het sociaal domein.

Bij de raadsvergadering is gelegenheid voor spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Dhr. De Jong maakte hier gebruik van. Hij geeft aan twijfels te hebben aan het nut van een warmtenet en de keuze voor de wijken waar dit wordt ingevoerd. Hij roept de raad op om af te zien van de aanleg van een warmtenet in de Polhaar.

Akkoordstukken
De raad begon daarna met het nemen van besluiten over enkele voorstellen die al uitgebreid in de raadscommissie waren behandeld. Zonder discussie besloot de raad om een kadernota verbonden partijen (zoals de GGD, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst) en een kadernota voor kulturhusgebouwen vast te stellen. In deze nota's staat hoe de gemeente met al deze instellingen wil samenwerken. Een nieuw bestemmingsplan voor uitbreiding van 't Febriek in Lemelerveld, de stedenbouwkundige visie voor appartementen aan de Burg. Backxlaan in Nieuwleusen en het lokaal plan voor beschermd wonen werden ook vastgesteld.

Trefkoele+
In de raadscommissie van 6 maart was al uitgebreid gesproken over investeringen in de Trefkoele+. Alle partijen vinden het belangrijk dat de ouderensoos naar de benedenverdieping wordt verplaatst vanwege de veiligheid. ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD vonden het plaatsen van een tourniquetdeur bij de ingang een te dure investering. Zij dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in om die investering te schrappen. Gemeentebelangen en het CDA vonden het juist belangrijk voor bereikbaarheid en energiebesparing om de tourniquetdeur wel te plaatsen. Samen haalden die partijen een meerderheid.

Biodiversiteit
Vorig jaar heeft de raad al eens gesproken over de biodiversiteit in onze gemeente. Met een nieuw beleidsplan in de hand moet het groen in de leefomgeving versterkt worden. De raad ging unaniem met dit beleidsplan akkoord. Ook wil de raad graag dat het college onderzoekt hoe initiatieven vanuit de samenleving kunnen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld met een korting op de leges. De motie van ChristenUnie, VVD, D66, PvdA en CDA die daartoe opriep werd ook door Gemeentebelangen gesteund.
Dhr. Van de Ven van de werkgroep vergroenen van Nieuwleusen Synergie gebruikte het spreekrecht om aandacht te vragen voor mogelijkheden tot meedenken vanuit de samenleving. Het initiatief om een participatieraad natuur en milieu in te stellen haalde het met 7 stemmen voor (PvdA, D66, ChristenUnie en VVD) en 14 stemmen tegen niet. Gemeentebelangen en CDA waren het eens met de insteek van wethouder Van Leeuwen om de bestaande overlegstructuur te blijven gebruiken. Biodiversiteit zal in de belangstelling blijven staan. De motie van D66, PvdA en ChristenUnie om natuurinclusief te bouwen komt op een later moment terug.

Zonnepark Hooiweg
Voor dit onderwerpen waren er 4 aanmeldingen voor het spreekrecht: dhr. Van Bruggen en mw. Kingma op persoonlijke titel en de heren Van Leussen en De Groot namens Marshoek Stroomt. Alle vier de sprekers riepen de raad op om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Zonder zo'n verklaring mag het college namelijk geen omgevingsvergunning afgeven en dan kan het zonnepark niet gerealiseerd worden. De sprekers verwezen naar de ingediende zienswijzen en de daarin opgenomen bedenkingen over de zichtbaarheid vanaf de dijk, inpassing in het landschap en gebrekkige participatie.

Voor de raad was het een moeilijk dossier. Veel raadsleden waren en zijn niet enthousiast over het zonnepark, enkele andere raadsleden zagen het zonnepark als een manier om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. In meerderheid besloot de raad in 2021 om geen verklaring af te geven. De initiatiefnemer stapte daarop naar de rechter die een streep door het raadsbesluit zette. De raad had zijn beslissing niet voldoende gemotiveerd en moest een nieuw besluit nemen. Omdat de raadsleden ook na extern advies juridisch geen mogelijkheden meer zagen om de verklaring te weigeren, gingen zij nu unaniem akkoord. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om een besluit te nemen over de vergunning.

Stedenbouwkundige visie Ds. Smitslaan Nieuwleusen
De realisatie van een seniorenhofje aan de Ds. Smitslaan in Nieuwleusen leverde in de raadscommissie van 13 maart al wat discussie op. PvdA, VVD, D66 en Gemeentebelangen vinden het belangrijk dat hier betaalbare woningen gerealiseerd worden, al is nog aandacht nodig voor de inrichting. Zij stemden voor het plan. CDA en ChristenUnie stemden tegen. Deze partijen vinden dat het voorstel eerst beter moest worden uitgewerkt op verkeersveiligheid en groen. Ook hebben deze partijen twijfels bij de aantallen woningen die worden gebouwd. Met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen werd de visie wel aangenomen. Deze wordt nu verder uitgewerkt in een voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen.