Terugblik raadsvergadering 26 september 2022

Gepubliceerd op: 29 september 2022 13:09

Terugblik raadsvergadering 26 september 2022

Het zomerreces is achter de rug. De raad sprak onder meer over woningbouw in Oosterdalfsen en een ruimhartig beleid voor mensen in de bijstand.

Maar voordat de raad zich boog over verschillende voorstellen, was er ruimte voor het spreekrecht van inwoners en de vragenronde. Het spreekrecht kan sinds kort gebruikt worden voor onderwerpen die op de agenda staan en onderwerpen die daar niet op stonden. Van beide werd gebruikt gemaakt. Niet op de agenda stond de ontwikkeling van een landgoed aan de Meeleweg. Dhr. Laernoes deed een oproep voor een zorgvuldig participatietraject waarbij belangen van omwonenden moeten worden meegenomen voordat het tot besluitvorming komt.

In de vragenronde kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Het CDA vroeg naar de mogelijkheden voor plaatsing van monovergisters voor duurzame energieopwekking en reductie van kunstmest. Hier blijkt ruimte voor in het bestemmingsplan buitengebied en dit onderwerp kan betrokken worden bij een latere discussie over kaders voor grootschalige opwekking van energie. De ontwikkelingen rondom gezondheidsrisico's van isolatiemateriaal bij appartementen in Dalfsen worden, mede naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie, door de raad nauwlettend gevolgd. De omgekeerde vlaggen aan gemeentelijke eigendommen waren de PvdA een doorn in het oog. Het college gaf aan dat ieder dezelfde ruimte heeft om zijn mening te uiten, maar dat overleg hierover belangrijk is. De resterende vlaggen zullen van gemeentelijk eigendom worden verwijderd.

Over een aantal voorstellen sprak de raad niet meer inhoudelijk, omdat dat al in de raadscommissie van 12 september aan de orde was geweest of omdat hierover geen discussie meer nodig was. De extra investering in raadscommunicatie en het vaststellen van de verordening voor inspraak en participatie konden op unanieme steun rekenen. De raad stemde ook in met de herontwikkeling van verschillende woningbouwlocaties: 11 appartementen aan de Burg. Backxlaan 35 in Nieuwleusen, een woonerf aan de Hoevenweg 6 en 8 in Dalfsen en een vrijstaande woning aan De Smeule in Nieuwleusen. Voor het onderwijs zijn nieuwe (financiële) normen vastgelegd voor nieuw- en verbouw in de actuele verordening onderwijshuisvesting.

Marnix Valk is het nieuwste (en jongste) commissielid dat voor de raad aan de slag gaat. In zijn geval namens het CDA. Na een unanieme stemming werd hij door voorzitter Erica van Lente welkom geheten en gefeliciteerd.

De meeste vergadertijd ging op aan het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk in Oosterdalfsen Noord. Dhr. Albers maakte gebruik van het spreekrecht om aan te geven dat wat hem betreft de raad niet moest instemmen vanwege de verkeerssituatie, het participatieproces en de grootschaligheid. In de raadscommissie gaven ook de verschillende fracties al aan zorg te hebben over de verkeersontsluiting en de verdeling over sociale woningbouw en de vrije sector. Het college kreeg via twee unaniem aangenomen moties het verzoek om nader onderzoek te doen, zodat in beeld wordt gebracht welke aanpassingen wenselijk en nodig zijn. De behoefte aan nieuwe woningen is echter dermate hoog, dat alle partijen nu wel instemden met de stedenbouwkundige visie. Het beperken van het aantal woonlagen tot vier kon niet op steun rekenen van ChristenUnie, PvdA en D66. Een wijziging van het voorstel (amendement) van Gemeentebelangen en CDA werd alleen door die partijen gesteund, maar dat betekende wel een meerderheid. In het ontwerp bestemmingsplan – dat in 2023 naar de raad gaat – mag woningbouw niet hoger gestapeld worden dan vier lagen. Dit past beter bij het dorpse karakter van de kern.

Aan de agenda werd een motie van vijf partijen toegevoegd voor een ruimhartig beleid voor inwoners die een (bijstands)uitkering krijgen op grond van de Participatiewet. De landelijke oproep van minister Schouten om meer voor deze inwoners te doen door hen toe te staan giften te ontvangen en te kunnen bijverdienen zonder gekort te worden op hun uitkering, vindt ook in Dalfsen weerklank. Ook voor andere minima, die tot 120% van het minimuminkomen verdienen, moet wat de raad betreft gekeken worden of zij nu niet tussen wal en schip vallen. Het is nu aan het college om deze maatregelen uit te werken, de motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Aan het eind van de (lange) vergaderavond namen raad en griffie afscheid van plaatsvervangend griffier Jarno Doornewaard. Hij vertrekt bij de gemeente en blijft als inwoner betrokken. Namens de raad bedankte plaatsvervangend voorzitter Inge Haarman hem voor zijn inzet en de samenwerking, griffier Joost Leegwater deed namens de griffie hetzelfde. Jarno kreeg zelf het laatste woord. Hij ontving na afloop een luid applaus van alle aanwezigen.

Meer lezen of terugkijken? Kijk op https://ris.dalfsen.nl.