Terugblik raadsvergadering 24 april 2023

Gepubliceerd op: 25 april 2023 16:04

Klimaatwinkelstraat
In de raadscommissie van 3 april behandelden de raadsfracties de uitkomsten van het parkeeronderzoek dat het college gehouden heeft. Er zijn verschillende zorgen en beelden bij het onderzoek en dat bleek ook uit het spreekrecht van inwoners. Zo vindt Ondernemend Dalfsen de ruimtelijk-economische effecten niet helder en het beeld niet representatief. Dhr. Van Eerbeek, ondernemer, wil niet dat de parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen en ook Stichting Platform Gehandicapten wil graag dat er voldoende plek in het centrum blijft voor mindervaliden om te parkeren.

De politieke partijen denken verschillend over de kwestie. Alle partijen vragen om een zorgvuldige en integrale aanpak, met goede participatie van inwoners en ondernemers. In mei komt het college met een kredietvoorstel, in juni staat het uitvoeringsontwerp op de agenda van de gemeenteraad. Dan moet duidelijk worden hoe parkeren, laden en lossen, inrichting van groen en veiligheid in de klimaatwinkelstraat er uit moet komen te zien.

Maatschappelijke agenda
Op dinsdag 11 april vergaderde de raadscommissie over onderwerpen uit het sociale domein. Het college werkt aan een nieuwe maatschappelijke agenda, waarin grote, meerjarige en complexe onderwerpen worden uitgewerkt. Het bevat de strategische opgaven waar een gemeente voor staat, waarbij samenwerking noodzakelijk en urgent is. Op het gemeentehuis is de ambtelijke organisatie volop aan het ontwikkelen in deze manier van werken, terwijl ook de uitvoering van de normale taken door gaat. Van de politieke partijen werd gevraagd om aan te geven welke strategische opgaven belangrijk zijn om uit te werken. Inclusiviteit, sociale cohesie in de kernen, mobiliteit en bereikbaarheid, plattelandsvisie, energie en klimaat, financiële stabiliteit en geluidshinder werden daarbij door de partijen genoemd.

Bovenaan het rijtje van strategische opgaven staat de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. De raadscommissie kon op dezelfde avond kennisnemen van de ervaringen die de gemeente in 2022 heeft opgedaan. Er is heel veel waardering voor de tomeloze inzet van alle vrijwilligers en organisaties om mensen zich thuis te laten voelen in Dalfsen. Tegelijkertijd is er zorg over mogelijkheden voor huisvesting op de krappe woningmarkt en is het belangrijk dat er steeds goede communicatie met de buurt blijft plaatsvinden. Met recht een belangrijke strategische opgave!

Akkoordstukken
In de raadsvergadering kwamen enkele akkoordstukken terug, die in de commissies al besproken waren. Het meerjaren onderhoudsplan voor de civiele kunstwerken (bruggen, dijken, tunnels, viaducten e.d.) en de openbare verlichting kon op instemming van alle fracties rekenen. De raad heeft eerder gevraagd om versneld over te gaan op LED verlichting in de openbare ruimte en dit is in het plan verder uitgewerkt. Ook de meerjaren prognose van de grondexploitaties (MPG) werd unaniem vastgesteld. Dat MPG bevat de financiële vooruitzichten voor de verkoop van bouwgrond en de ontwikkeling daarvan tot woonwijken/-straten. Het financiële resultaat was over 2022 negatief, vooral door gestegen kosten. Het resultaat wordt verwerkt in de jaarrekening, die de raad in juni zal gaan behandelen.

Het preventie- en handhavingsplan alcohol voor de jaren 2023 t/m 2027 werd unaniem vastgesteld. Gemeentebelangen had in verhouding liever wat meer preventiemaatregelen gezien naast alle handhavingsmaatregelen en wat D66 betreft mogen de doelen nog wat concreter worden geformuleerd. ChristenUnie, VVD en CDA constateren dat alcoholgebruik vaak andere problemen in de hand werkt en zijn daarom blij met de ambities uit het plan. De PvdA ziet dit als het minimum dat moet worden gedaan.

Bespreekstukken
Aan de Baarslagweg 2 staat nu nog één bedrijfswoning met aangebouwde garage. Er zijn al enkele schuren gesloopt en via de Sloop voor Kansenregeling wil men een compensatiewoning op het perceel neerzetten. De raad was enthousiast over dit plan en stemde er unaniem mee in.

Verantwoord financieel beleid vraagt om goede sturing door de raad en goede verantwoording door het college. Daarom wordt de indeling van de begroting, jaarrekening en de perspectiefnota opnieuw bekeken. Een voorstel van het college om dit samen met de speciale commissie planning & control te bekijken kon op waardering van de raad rekenen. Ook de wijziging van de financiële verordeningen werd unaniem aangenomen.