Terugblik raadsvergadering 20 juni 2022

Gepubliceerd op: 27 juni 2022 11:06

Dit was de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces. Ondanks dat de agenda behoorlijk gevuld was, verliep de vergadering heel vlot door de vele akkoordstukken. Ook kon de raad instemmen met het verzoek om de Stedenbouwkundige Visie Burgemeester Backxlaan 316-328 van de agenda te halen. De initiatiefnemer had aangegeven een ander proces te willen doorlopen met omwonenden.

De 15e herziening bestemmingsplan Buitengebied, Lemelerveldseweg 44/44a, Lemelerveld stond als eerste akkoordstuk op de agenda. In de raadscommissie gaven de meeste fracties aan dat deze maatwerkoplossing niet in het beleid past, maar wel in de geest van het beleid. Alle partijen stemden unaniem in met deze herziening. Ook met de Stedenbouwkundige visie van het Zandspeur 9 in Nieuwleusen stemden alle fracties in.

Er stonden meerdere financiƫle onderwerpen op de agenda waarmee de raad kon instemmen. Met de 1e bestuursrapportage rapporteerde het college over de eerste 4 maanden van 2022 en wordt een inschatting gemaakt van de nog te verwachten uitgaven en inkomsten voor de resterende maanden van dit jaar. In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022, afgekort MPG, werd ingegaan op de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties en de financiƫle resultaten die het afgelopen jaar behaald zijn. Deze jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie is ook een verplichting voor de jaarrekening. In de raadscommissie waar deze MPG eerder is besproken, deed Gemeentebelangen een oproep om als raad en college met elkaar in gesprek te gaan over meerdere ontwikkelingen die een risico vormen voor de grondexploitatie. En ook de Jaarrekening 2021 zelf stond op de agenda. Tijdens de raadscommissie van 13 juni jl. is de jaarrekening al inhoudelijk besproken. Hierbij was ook de accountant aanwezig. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het college jaarlijks verantwoording af over het gevoerde bestuur. De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven.

Daarna volgde de benoeming van 5 commissieleden. Commissieleden mogen een raadslid in vergaderingen van de raadscommissie vervangen. Francien Bekius (CDA), Julia Bloeming (PvdA), Raymond Lozekoot (PvdA), Stienus Melis (PvdA) en Wim Pessink (Gemeentebelangen) zijn benoemd.

Ook waren er nog een aantal vacatures die ingevuld moesten worden. Rietje Lassche (ChristenUnie) werd benoemd als voorzitter van het Presidium, Anouk Zwakenberg (CDA) als voorzitter van de raadscommissie, Leander Broere (PvdA) als raadsrapporteur Regio Zwolle en Bert Ruitenberg (CDA) als raadsrapporteur RES. Leander Broere (PvdA), Ingrid Kappert (Gemeentebelangen) en Roel Kouwen (CDA) zijn benoemd als voorzitter en leden voor de werkgeverscommissie voor de griffie. Gerard Jutten (Gemeentebelangen), Bernard Smalbraak (D66) en Gerrit Jan Veldhuis (VVD) zijn benoemd als leden voor de rekenkamercommissie.

De gemeente wil een aantrekkelijke werkgever blijven. Het college heeft daarom een herziening van arbeidsvoorwaarden doorgevoerd. De raad moest hier nog over besluiten voor de griffie. En ook met dit laatste agendapunt kon de raad unaniem instemmen.

Maandag 27 juni en donderdag 30 juni 2022 behandelt de gemeenteraad de perspectiefnota. De fractievoorzitters zullen op maandag hun algemene beschouwingen uitspreken, waarna op donderdag de besluitvorming volgt.