Terugblik Raadsvergadering 19 december 2022

Gepubliceerd op: 22 december 2022 11:12

Maandag 19 december was de laatste raadsvergadering van 2022 gevuld met een volle agenda. De avond begon met het spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda stonden. De heer Hogenkamp, mede namens Plaatselijk belang Oudleusen, maakte hier gebruik van en sprak de raad toe over het Woonbehoefte onderzoek 2023-2026 toegespitst op Oudleusen. Oudleusen komt slecht uit de gehouden enquĂȘte waarop 17% heeft gereageerd. De heer Hogenkamp zou graag voor Oudleusen een nieuwe peiling willen houden onder de inwoners. Onder meer naar de behoefte van een 'knarrenhof' of een 'generatiehof'.

Er werden mondelinge vragen gesteld door Gemeentebelangen over de bereik- en vindbaarheid van Kulturhus De Spil. De Spil is niet altijd makkelijk vindbaar voor bezoekers buiten onze gemeente. Het is een locatie waar veel sport- en cultuuractiviteiten worden gehouden. De fractie wil daarom graag dat de locatie goed gevonden wordt door onder andere borden te plaatsen en de looproute vanaf de parkeerplaats helder te hebben. Wethouder Ramerman gaat hierover in gesprek met De Spil. Ook de toekomstplannen voor dit gebied spelen hier een rol in.

De herschikking salarisgerelateerde budgetten 2022 kwam rechtstreeks in de raad als akkoordstuk zonder behandeling in de commissie vooraf. Het gaat om een administratieve wijziging van de begroting. De raad ging hier unaniem mee akkoord. Dit gold ook voor de benoeming van de (plv) stadsbouwmeester en leden van de monumentencommissie.

De Algemene plaatselijke verordening 2023 was eerder behandeld in de raadscommissie van 6 december jl. De raadscommissie gaf toen al aan met de verordening in te kunnen stemmen en dit werd bevestigd door de gemeenteraad.

ChristenUnie en Gemeentebelangen hadden nog een vraag voordat de subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland vastgesteld kon worden. De fracties zien graag een terugkoppeling in de loop van volgend jaar of de werkdruk bij instellingen is afgenomen en de caseload is verlaagd. Wethouder Uitslag bekijkt of deze informatie bij de perspectiefnota kan worden toegevoegd. Met deze beantwoording konden alle fracties instemmen met de subsidieverordening.

De Stedenbouwkundige visie van Burg. Backxlaan 316-328 in Nieuwleusen en het Stedenbouwkundige plan De Koele II in Hoonhorst zijn ook beiden eerder behandeld in de raadscommissie van 6 december jl. De VVD overwoog om bij het Stedenbouwkundige plan De Koele II met een motie te komen over de verdeling van koop- en sociale huur- en koopwoningen. In het voorjaar spreekt de raad over de Woningmarkt in een technische sessie. Deze sessie wordt afgewacht voordat de motie eventueel alsnog wordt ingediend. De raad kon met beide voorstellen instemmen.

De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023 stond als bespreekstuk op de agenda. Het voorstel kwam rechtstreeks in de raad. De wijzigingen zijn technisch van aard. Het CDA complimenteerde het college dat de wijzigingen tijdig zijn verwerkt, zodat de uitvoering gelijk met deze wijziging aan de slag kan. De raad ging unaniem akkoord.

Het laatste inhoudelijke agendapunt was de Belastingverordeningen 2023. Ook dit agendapunt kwam rechtstreeks in de raad. Door de begroting vast te stellen heeft de raad ook vastgesteld hoe de inkomsten van de gemeente er uitzien. De leges tarieven 2023 zijn verhoogd met 10% om de kosten voor 100% te kunnen dekken. Ook is het intrekkingsbesluit verordening hondenbelasting 2022 onderdeel van de stukken. De VVD vindt het een mijlpaal dat we als gemeente de hondenbelasting afschaffen. Ook hier was de raad unaniem akkoord.

Het laatste agendapunt van de avond was het afscheid van Marcelle Olde Bijvank, griffiemedewerker. Zij werd door de nestor van de raad en de griffier toegesproken en bedankt voor haar inzet en samenwerking.

De eerstvolgende vergadering in 2023 is de raadscommissie van 16 januari. De eerste raadsvergadering van 2023 vindt een week later plaats op maandag 23 januari.