Terugblik raad 29 november 2021

Gepubliceerd op: 07 december 2021 16:12

Zo kon de raad vlot akkoord gaan met de Transitievisie warmte. Een belangrijke opgave, ook voor de inwoners, in de energietransitie is om in 2050 van het aardgas af te zijn. De raad heeft daarin het college de opdracht gegeven om een verkenning te starten naar warmtenetten voor de buurten Polhaar en Dalfsen centrum. Het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 bevat het beleid voor riolering en waterbeheer. Dit plan is unaniem aangenomen. Op initiatief van CDA, ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen is door de raad een motie aangenomen. Het college is gevraagd om te onderzoeken of bij nieuwbouw van woningen vanaf 2023 kan worden vastgelegd hoeveel bestrating er maximaal per kavel is toegestaan. Hiermee kan de stap gezet worden naar meer groen en minder tegels in tuinen binnen de bebouwde kom. VVD en D66 vinden het stellen van deze regels te ver gaan, deze partijen waren tegen de motie.

De raad heeft ook besloten om budget beschikbaar te stellen voor uitvoering van het actieprogramma gericht op de sociale gevolgen van de coronapandemie. Daarnaast worden vanwege corona de horecaondernemers ook dit jaar vrijgesteld van de precariobelasting. Preventie is niet alleen belangrijk bij corona, dit speelt breder en is gevat in een nieuw preventiebeleid, Dalfsen Vitaal en Krachtig. Preventie is een van de belangrijkste onderwerpen uit de raadsagenda van 2018-2022. De gehele raad benadrukt het belang van preventie en de samenwerking met alle partners. Er waren dan ook veel complimenten voor het plan dat door het college aan de raad werd aangeboden.

Vanwege de financiële situatie heeft de raad enige tijd geleden besloten om 5% op het preventiebeleid te bezuinigen. De bibliotheek heeft laten weten hierdoor sluiting van een vestiging te vrezen. Geen enkel lid van de raad wil dat dit gebeurt, maar de vraag die in de vergadering voorlag was of terugdraaien van een bezuiniging noodzakelijk is, of dat hier ook later nog naar gekeken kan worden. Een voorstel van CDA, PvdA, VVD en D66 om de bezuiniging nu terug te draaien haalde het niet. Gemeentebelangen en ChristenUnie willen eerst het resultaat van nadere gesprekken tussen de wethouder en de verschillende betrokken partners afwachten. Als blijkt dat de nood aan de man is, kan de wethouder begin volgend jaar alsnog een voorstel aan de raad doen.
Een voorstel van Gemeentebelangen om het onderhoudsbudget van wegen te verhogen kon ook niet op steun van de hele raad rekenen. Alle andere partijen waren het eens met het college dat het beter is om eerst te kijken naar een totaalbeeld van knelpunten. Het Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2026 is unaniem door de raad vastgesteld.