TERUGBLIK RAAD 25 APRIL 2022

Gepubliceerd op: 02 mei 2022 10:05

Op de agenda van de gemeenteraad stonden deze maand weer diverse onderwerpen op de agenda. De eerste agendapunten waren benoemingen. Mevrouw Thecla van der Torre is door de raad benoemd als voorzitter van de Rekenkamercommissie. Zij zal de raad ondersteunen bij het uitvoeren van zijn controlerende taak. De raad benoemde ook vijf nieuwe commissieleden. Commissieleden kunnen de raadsleden bij afwezigheid vervangen in verschillende commissies. Jos de Boer (D66), Vernon Brandsema (VVD), Hugo Endeman (VVD), Martijn Kloppenburg (ChristenUnie) en Miriam Veldkamp (CDA) zijn benoemd. Voorzitter Erica van Lente feliciteerde iedereen met de benoeming en overhandigde aan allen een bos bloemen.

Tijdens de raadscommissie van 11 april was al gesproken over het nieuwe stedenbouwkundig plan over de Muldersweg in Oudleusen. Alle fracties gaven toen aan zich te kunnen vinden in het voorstel, zodat het plan als een akkoordstuk door ging naar de raadsvergadering. De raad kreeg nog wel aanvullende informatie toegestuurd, maar dit zorgde niet voor wijzigingen in de standpunten van de fracties. Alle fracties vinden het belangrijk dat er betaalbare woningen komen in Oudleusen en stemden in met het stedenbouwkundig plan.

In de raadscommissie van 11 april was er ook al uitgebreid gesproken over het uitvoeringsontwerp van de Klimaatwinkelstraat als onderdeel van het centrumplan. Meerdere fracties hebben toen laten weten hun oordeel te geven tijdens de raadsvergadering. Het bleek te vroeg voor een definitieve keuze van een scenario. Gemeentebelangen diende samen met CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 een amendement in waarin het college gevraagd wordt toe te werken naar een autovrije winkelstraat met voldoende parkeerplaatsen en laad- en losplekken dichtbij de winkels. De VVD wilde met een eigen amendement regelen dat eerst het hele centrumplan verder wordt uitgewerkt, inclusief een totaal investeringsplaatje. Verschillende partijen waren bang dat daarmee te veel vertraging zou worden opgelopen. De raad stemde daarom met een meerderheid in met het eerste amendement en verwierp het amendement van de VVD. Het college van burgemeester en wethouders moet nu verder aan de slag, zodat het centrumplan later weer terugkomt naar de raad.

Ook het 8e verzamelplan Buitengebied is eerder besproken in de raadscommissie van april. Haalbare ontwikkelingen in het buitengebied, die nu niet binnen het huidige bestemmingsplan passen, zijn verzameld en verwerkt tot één nieuw ontwerp bestemmingsplan. Voor een tweetal onderdelen uit het verzamelplan was nog extra debat nodig. De sloop van een ligboxenstal aan de Koepelallee en de bouw van een woning kon uiteindelijk op instemming van de raad rekenen. De raad was verdeeld over de realisatie van een bedrijfswoning in een expositieruimte aan de Brinkweg in ruil voor sloop. PvdA en D66 waren tegen deze ontwikkeling en stemden daarom tegen het hele verzamelplan. De VVD kon zich niet vinden in het plan Brinkweg, maar stemde toch voor het verzamelplan als geheel. Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie spraken hun steun voor alle plannen uit. De raad heeft het 8e verzamelplan vastgesteld.

Precario is de belasting die de gemeente mag heffen voor het gebruik van gemeentegrond. Met de 1e wijziging verordening Precariobelasting 2022 wordt de precariobelasting voor terrassen op 0 euro gezet ter ondersteuning van de horecaondernemers voor de financiële naweeën van de coronacrisis. Dit werd unaniem aangenomen. De raad vraagt wel aandacht voor de veiligheid en de bereikbaarheid van de trottoirs met de steeds verder uitbreidende terrassen.
De inhoud van de Wijzigingsverordening Reglementen van Orde is eerder besproken bij het visiedocument Goed Goan in februari. Het spreekrecht voor inwoners wordt verruimd en vindt straks plaats bij de behandeling van het betreffende agendapunt. Ook bij raadsvergaderingen is spreekrecht mogelijk. Burgemeester Van Lente heeft toegezegd de maatregelen te evalueren, en de ervaringen van insprekers hierin worden meegenomen. Unaniem stemde de raad in met het voorstel.

Meer lezen of terugkijken? Kijk dan op https://ris.dalfsen.nl/vergaderingen/. De eerstvolgende vergadering is de raadscommissie op 16 mei a.s.