Terugblik raad 20 december 2021

Gepubliceerd op: 27 december 2021 16:12

Voordat gesproken werd over de voorstellen werd eerst de nieuwe griffiemedewerker mevrouw Olde Bijvank beëdigd.  Op de agenda stonden twee voorstellen over de belangrijke thema's bestuurlijke vernieuwing en inwonerbetrokkenheid uit de raadsagenda 'Kleurrijke kubus'. De visie Goed Goan schetst de ambitie om het bestuur en politiek dichter bij de inwoners te brengen, onder meer door meer ruimte te bieden voor debat. En het beleidsplan inwonerbetrokkenheid, "Met Elkaar Dalfsen mooier maken", werd ook zeer gewaardeerd door alle fracties. Met een amendement verzochten D66 en VVD om op basis van de pilots in 2022 en 2023 de maatschappelijke effecten te evalueren en de processen waar nodig bij te stellen. Deze extra aanvulling sluit aan op de gedachte van waaruit de pilots zijn aangedragen, namelijk met elkaar leren en evalueren.

Unaniem stemden alle fracties in met Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2038 dat tijdens de commissie uitgebreid is besproken. Een goed plan met een duidelijke visie, waarbij het in de nadere uitwerking belangrijk is om iedereen goed te blijven betrekken en informeren. Ook het voorstel voor uitwerking mogelijkheid LED verlichting op gemeentelijke sportvelden kon rekenen op de steun van de gehele raad. Een duurzaam en toekomstbestendig plan. De wethouder zegde toe aan de raad dat hij periodiek in gesprek blijft met de voetbalverenigingen over het verloop en dat gekeken wordt of andere verenigingen ook kunnen aanhaken.

Tijdens een eerdere raadscommissie is ook gesproken over de realisatie van een gebouw voor kinderdagopvang de Kleine Kornuiten. Alle raadsleden zijn akkoord met dat voorstel. Het initiatief is een goed voorbeeld waarin verschillende activiteiten elkaar versterken, in dit geval agrarische activiteiten en kinderopvang. Wel verzoekt de raad om aandacht te houden voor de verkeersveiligheid en om de buurt proactief te betrekken. Een veelomvattend en complex voorstel betrof de ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproductie. In een aantal opiniërende rondes stond de raad uitvoerig stil bij het voorstel. Want hoe wordt omgegaan met zorgen van inwoners, wat is de invloed van het nieuwe regeerakkoord en hoe integraal is de aanpak? Voor het vaststellen van ruimtelijke kaders was het volgens een raadsmeerderheid van ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en Gemeentebelangen nog te vroeg. Het college moet in september 2022 opnieuw terugkomen en daarbij de participatieaanpak goed uitwerken. Wel heeft de raad het gebied Dalfserveld-West aangewezen als zoekgebied voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. D66 was tegen deze voorstellen. De fractie wil eerst een goed beleid voordat een gebied wordt aangewezen
Unaniem werd akkoord gegeven op de komst van appartementen aan de Van Tydencampstraat in Dalfsen en bij zorgboerderij Damhoeve. De bestemmingsplannen zijn daarvoor gewijzigd. Over beide initiatieven was de raad te spreken over de participatietrajecten met de omgeving.

Zorg was er over de uitvoering van de Regiovisie beschermd wonen maatschappelijke opvang 2022-2032, gezien het belang om mensen op de juiste manier te helpen. De ambitie is niet dat met deze visie alles wordt opgelost, maar wel dat de goede beweging in gang wordt gezet. Door de raad werd akkoord werd gegeven op het voorstel. Een lokaal plan volgt volgend jaar. Extra kwam nog op de agenda een gezamenlijke motie van alle partijen. De raad spreekt met het aannemen van deze motie uit dat er geen laagvliegroutes naar Lelystad Airport mogen komen boven het Overijsselse grondgebied. Met deze boodschap mag het college van burgemeester en wethouders op pad. Wethouder Van Leeuwen gaf aan hier graag toe bereid te zijn.