Terugblik op de raadsvergadering van 8 juli 2024

Gepubliceerd op: 10 juli 2024 11:07

Hieronder leest u over de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten tijdens de raadsvergadering van maandag 8 juli.

Perspectiefnota 2025-2028
De perspectiefnota is een belangrijk document voor de gemeente. Hierin staan de koers voor de komende jaren en de prioriteiten van de gemeente beschreven. Daarbij wordt een inschatting van de benodigde (financiële) middelen gemaakt. Met dit document geeft de gemeenteraad aan wat zij belangrijk vindt voor de begroting (uitgaven en inkomsten van de gemeente) die in het najaar wordt gemaakt. De gemeenteraad heeft het voorstel van de perspectiefnota aangenomen. Wel zijn er drie moties ingediend met verschillende uitkomsten.

Motie stimuleren inbreidingslocaties, door: CDA, Gemeentebelangen, PvdA, D66 en ChristenUnie.
Veel mensen, met name jongeren en ouderen, hebben moeite om geschikte woonruimte te vinden. De gemeenteraad spreekt uit dat maximale inzet op het bouwen van nieuwe woningen nodig is. Momenteel richt het beleid van de gemeente zich vooral op uitbreidingslocaties (plekken die aan de rand van de bebouwde kom liggen en aansluiten op bestaande woonwijken) voor de bouw van nieuwe woningen. De gemeenteraad geeft aan dat het voor met name jongeren en ouderen belangrijk is om in de buurt van de dorpscentra te kunnen wonen. Daarom verzoekt de raad het college om actief onderzoek te doen naar mogelijke woningbouwlocaties in of nabij dorpscentra. En de resultaten op te nemen in het inbreidingsbeleid en/of de woonzorgvisie. Deze motie is door de hele gemeenteraad aangenomen.

Motie burgerberaad, door: ChristenUnie, D66 en CDA.
Een burgerberaad (een groep gelote inwoners die de politiek advies geeft over een lastig onderwerp) is een nieuwe manier om inwoners te betrekken bij het beleid van de gemeente. De fracties die deze motie indienen verzoeken het college om in samenwerking met de griffie en de werkgroep Goed Goan te onderzoeken wat een burgerberaad kan toevoegen aan de huidige participatiemogelijkheden. En om dit onderzoek voor 1 januari 2025 klaar te hebben. Deze motie is met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

De partijen die tegen hebben gestemd zijn samen met het college van mening dat de gemeente betrokkenen en inwoners al vroeg betrekt bij het maken van plannen. De visie op de Burgemeester Backxlaan is hier een voorbeeld van. Sommige partijen geven aan dat de gemeenteraad bestaat uit door inwoners gekozen volksvertegenwoordigers. Een burgerberaad is volgens hen een andere groep mensen die gaat praten over politieke onderwerpen en daarmee op de stoel van de gemeenteraad gaat zitten. Zij vinden dit niet wenselijk.

Motie generatietoets, door: ChristenUnie, PvdA en D66.
De gemeente vindt het belangrijk om bij nieuw beleid de effecten voor alle generaties in kaart te brengen, zodat eerlijke en toekomstbestendige beleidskeuzes gemaakt kunnen worden.

De fracties die deze motie indienen verzoeken het college om een generatietoets te gebruiken bij nieuwe visiedocumenten en beleidsvoorstellen. Dit houdt in dat grote plannen worden getoetst op de gevolgen voor jonge én toekomstige generaties. Daarmee wordt inzichtelijk wat de langetermijneffecten zijn van de beslissingen die nu worden genomen. Deze motie is met 6 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.

De fracties die tegen hebben gestemd zijn van mening dat er in het beleid nu al goed wordt gekeken naar de toekomst en jongere generaties. En dat deze motie dus niet nodig is. Het college geeft daarbij aan dat de toekomst en onze kinderen speerpunten zijn in het coalitieakkoord. Daarom hebben zij deze motie ontraden.

Proces nieuwe burgemeester gemeente Dalfsen
Vanwege het vertrek van burgemeester Erica van Lente moet de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Omdat het niet praktisch is om met de hele gemeenteraad (21 raadsleden) een profielschets (vacaturetekst) op te stellen en sollicitatiegesprekken te voeren, benoemt de gemeenteraad daarvoor uit haar midden een vertrouwenscommissie. De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 8 juli besloten welke raadsleden de vertrouwenscommissie vormen.

Welkom waarnemend burgemeester Rikus Jager
De gemeenteraad heeft Rikus Jager verwelkomd als waarnemend burgemeester van de gemeente Dalfsen en als voorzitter van de gemeenteraad. Uit handen van locoburgemeester André Schuurman kreeg hij de ambtsketen. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Inge Haarman overhandigde de voorzittershamer. We zien uit naar een plezierige samenwerking!

Meer informatie
Hier kunt u de hele vergadering terugkijken.
De gemeenteraad vergadert niet van 15 juli t/m 30 augustus. De eerstvolgende openbare bijeenkomst van de raad is op maandag 2 september 2024.