Terugblik op de raadsvergadering van 24 juni 2024

Gepubliceerd op: 26 juni 2024 10:06

Herziening bestemmingsplan buitengebied Dalfsen, hoogspanningsmasten
Het elektriciteitsnetwerk in Noordwest-Overijssel wordt versterkt. Dit betekent onder andere dat het hoogspanningsstation Hessenpoort wordt uitgebreid. Een deel van de uitbreiding valt op het grondgebied van de gemeente Dalfsen. De gemeenteraad vindt het belangrijk om te investeren in het elektriciteitsnetwerk. Zij stemt dan ook in met de herziening van het bestemmingsplan voor dit gebied. Een aantal fracties roepen het college op om hierbij oog te hebben voor de zorgen van de directe omgeving.

Warmwaterinstallatie kulturhus De Spil in Nieuwleusen
Om de kwaliteit van het leidingwater in kulturhus De Spil in Nieuwleusen goed te houden, moet de warmwaterinstallatie aangepast worden. De gemeenteraad geeft aan het bijzonder te vinden dat de kosten voor deze aanpassing niet voor rekening komt van de aannemer. Maar omdat de gemeente eigenaar is van het gebouw, ziet de raad de noodzaak om de installatie op korte termijn aan te passen. Daarom stelt de gemeenteraad de gevraagde €225.000,- beschikbaar voor het aanpassen van de waterinstallatie.

Nieuwbouw Haersolteweg 23 in Dalfsen
Op het terrein naast Optisport in Dalfsen wil een initiatiefnemer 7 chaletwoningen bouwen voor starters en senioren. De gemeenteraad is blij met de bouw van woningen, waarbij Dalfsenaren voorrang krijgen. De raad heeft het voorstel voor een verklaring van geen bedenkingen aangenomen. Daarmee kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Jaarstukken 2023
Ieder jaar stelt de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. Hierin staat wat de gemeente vorig jaar heeft gedaan, waar de gemeente geld voor heeft gekregen en waar het geld aan is uitgegeven.

Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66 stellen voor om iets te veranderen in de jaarstukken. Dit heet een amendement.

Amendement 1. Door Gemeentebelangen.
Het rijk en COA hebben een ruime vergoeding gegeven voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en statushouders. Hier is geld van over. Het college heeft voorgesteld om het geld dat over is in een reserve te stoppen voor opvang van vluchtelingen en statushouders. Gemeentebelangen stelt in het amendement voor om dit geld toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Dit amendement is met 7 stemmen voor (Gemeentebelangen) en 10 stemmen tegen (CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA) verworpen. De partijen die tegen hebben gestemd geven aan dat de gemeente bezig is met een structurele opvanglocatie. De locatie(s), kosten en vergoedingen zijn hiervoor nog niet bekend. De partijen willen daarom een bedrag beschikbaar houden voor dit doel en het geld niet toevoegen aan de algemene reserve.

Amendement 2. Door Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66.
De personeelskosten van medewerkers van de gemeente die hebben geholpen bij de tijdelijke opvang van vluchtelingen en statushouders is in het voorstel van het college niet opgenomen in de kosten van de opvang. De partijen stellen voor om dit wel te doen. Het vrijkomende bedrag moet dan toegevoegd worden aan de algemene reserve vrij besteedbaar. De partijen stellen voor dit ook bij volgende projecten zo te doen.

Dit amendement is met 16 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen. Het besluit van de jaarstukken is hierop aangepast.

De aangepaste jaarstukken zijn met 16 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen.

Meer informatie
Klik hier om de hele raadsvergadering terug te kijken.