Terugblik op de raadsvergadering van 10 juni 2024

Gepubliceerd op: 11 juni 2024 13:06

Hieronder leest u over de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten tijdens de raadsvergadering van maandag 10 juni.

Verbeteren van wegen
Het college van burgemeester en wethouders wil dit jaar de wegen in de gemeente die er het slechtst aan toe zijn verbeteren. De gemeenteraad is het hiermee eens en stelt hiervoor 1,32 miljoen euro beschikbaar.

Vervolg lokaal energiebedrijf
De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders in 2018 verzocht om de oprichting van een lokaal gemeentelijk energiebedrijf te onderzoeken. Het college heeft de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd tijdens de raadscommissie. Met het voorgenomen besluit om geen lokaal energiebedrijf op te richten.

Motie van afkeuring
De gemeenteraad kan formeel geen invloed meer uitoefenen op dit besluit. Maar PvdA, ChristenUnie en VVD zijn kritisch richting het college. Zij dienen een motie van afkeuring in over het handelen van het college van burgemeester en wethouders rondom het onderzoek naar een lokaal energiebedrijf. Deze fracties vinden dat het onderzoek extreem lang heeft geduurd en dat de risicoanalyse onvoldoende is om een afgewogen besluit te nemen. Zij vinden dat de uitkomst niet overeenkomt met de uitgangspunten die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. De fracties geven aan dat er door het langdurige proces en de 'teleurstellende' uitkomst veel goodwill verloren is gegaan bij de Dorpen voor Morgen, de vrijwilligers die zich bezig houden met duurzaamheid in onze gemeente.

Met deze motie van afkeuring geven de indieners aan dat zij bepaalde zaken van het college afkeuren. De indieners willen niet dat het college ontslag neemt. Dat heet een motie van wantrouwen.

De motie is met 6 stemmen voor (PvdA, ChristenUnie en VVD) en 13 stemmen tegen (Gemeentebelangen en CDA) verworpen.

De fracties die tegen deze motie hebben gestemd geven aan dat zij vinden dat er grondig en diepgaand onderzoek is gedaan door het college. Door dat onderzoek besluit het college om geen energiebedrijf op te richten. Deze partijen geven aan dat er naar het doel gekeken moet worden en dat er meer mogelijkheden zijn om de energietransitie te versnellen. Wel geven zij aan dat ook zij vinden dat het proces lang geduurd heeft, maar dat daarvoor ook naar het eigen handelen van de raad gekeken moet worden.

Het college geeft in zijn reactie aan de lange looptijd van het onderzoek te erkennen. Daarnaast geeft het college aan dat het energiebedrijf een middel is om het doel (energietransitie) te behalen. Het college presenteert hiervoor een ander middel, namelijk een ondersteuningspakket voor energieplannen in de gemeente. Wat dit precies gaat inhouden is nog niet duidelijk.

Motie ondersteuningspakket energieplannen
CDA en Gemeentebelangen dienen een motie in op het door het college voorgestelde ondersteuningspakket. In de motie geven deze fracties aan dat er vóór 2025, of in elk geval voorafgaand aan de definitieve plannen voor Dalfserveld-West (het zoekgebied voor windmolens) een passend ondersteuningspakket moet komen voor grote en kleinere energieplannen en -initiatieven binnen de gemeente. Zij verzoeken het college hierbij gebruik te maken van de kennis, kunde en het netwerk van de bij het onderzoek betrokken organisatie Dorpen van Morgen.

Deze motie is met 12 stemmen voor (CDA en Gemeentebelangen) en 6 stemmen tegen (ChristenUnie, PvdA en VVD) aangenomen. Het college geeft aan bereid te zijn om deze aandachtspunten op te pakken.

De fracties die tegen de motie hebben gestemd geven aan dat de motie de indruk wekt dat de raad het eens is met het besluit om geen lokaal energiebedrijf op te richten. Deze partijen vinden dat het onderzoek naar een lokaal energiebedrijf niet goed is uitgevoerd. Zij vragen zich af of een ondersteuningspakket in verhouding staat tot de voordelen van een lokaal energiebedrijf. De partijen willen hier later op terugkomen.

Tarief toeristenbelasting 2025
Op verzoek van ondernemers in de recreatiesector is het tarief van de toeristenbelasting 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Zo kunnen ondernemers bij boekingen voor volgend jaar rekening houden met het nieuwe tarief. Voor overnachtingen in horecabedrijven (waaronder hotels) betalen toeristen in 2025 € 1,50 per persoon per nacht. In overige accommodaties (inclusief ligplaatsen) betaalt men in 2025 € 1,00 per persoon per nacht.

Meer informatie
Er is ook gesproken over verschillende wijzigingen in de begrotingen van samenwerkingspartners. De gemeenteraad heeft hierop geen zienswijzen ingediend. Wilt u de hele raadsvergadering terugkijken? Ga dan naar www.gemeenteraaddalfsen.nl. Daar leest u ook waarover de gemeenteraad de komende tijd praat. En hoe u in contact kunt komen met de gemeenteraad.