Afscheid en Installatie - Terugblik Raadsvergaderingen 28 en 30 maart 2022

Gepubliceerd op: 04 april 2022 09:04

Raadsvergaderingen 28 en 30 maart 2022
Afscheid en installatie

Maandag 28 maart was de laatste raadsvergadering in oude samenstelling van de gemeenteraad. Tijdens deze bijzondere raadsvergadering werd afscheid genomen van raadsleden Hans Ellenbroek, Wim Pessink, Jos Ramaker, Jolande Upper, Wim Massier, Janine Schiphort-Kijk in de Vegte, Luco Nijkamp, José Eilert-Herbrink en Ben Schrijver.

De motie Omgevingsvisie Recreatiewoningen van Gemeentebelangen, D66 en de VVD uit de raadsvergadering van 28 februari 2022 werd opnieuw in stemming gebracht. Ook dit keer weer met stakende stemmen en daarom werd de motie verworpen.

Voordat er afscheid kon worden genomen, werd er eerst gesproken over de toelating van de nieuwe gemeenteraad op grond van onderzoek naar de geloofsbrieven. De commissie die deze geloofsbrieven heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden, adviseerde tot toelating van de 21 leden tot de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen.

Burgemeester Erica van Lente sprak de gemeenteraad digitaal toe, omdat ze geveld is door corona. Deze raadsperiode van 4 jaar, waarvan 2 jaar met corona werd gekenmerkt door het digitale samenzijn. In deze raadsperiode zijn er talloze besluiten genomen. Onderwerpen als de Omgevingswet, Sociaal domein, Bestuurlijke vernieuwing – Goed Goan, Inwonerbetrokkenheid en nog veel meer. De gemeenteraad vergaderde vanuit een constructieve houding gericht op het nemen van besluiten die ten dienste staan van de gemeenschap in open sfeer gericht op harmonie. Burgemeester Van Lente stond ook stil bij de familie en vrienden van de raadsleden en sprak haar dank uit. Hun steun is nodig voor het werk als raadslid voor het lokale bestuur. Voor elk raadslid was er een warm woord van dank.

José Eilert-Herbrink, Luco Nijkamp, Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte en Jos Ramaker werden Koninklijk onderscheiden en zijn Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Dit omdat zij 12 jaar of langer raadslid zijn geweest in de gemeente Dalfsen.

Installatie
Burgmeester Erica van Lente sprak na de opening van de raadsvergadering op woensdag 30 maart de nieuwe raadsleden live toe. Hierbij had ze aandacht voor de rol van volksvertegenwoordiger, het dienen van het algemeen belang en hoe mooi het werk van raadslid is. Daarnaast gaf ze de nieuwe raadsleden 4 adviezen:
1. Wordt geen superambtenaar, lees minder en ga meer de samenleving in.
2. Benut elkaar en elkaars talenten.
3. Kies uw eigen accenten.
4. Vergeet niet wie u dierbaar zijn. Het thuisfront verdient ook aandacht.

Na de toespraak legden alle 21 raadsleden de eed of de belofte af en zijn daarmee geïnstalleerd als raadslid. Alle raadsleden van harte gefeliciteerd en succes in de komende raadsperiode.

De nieuwe gemeenteraad kon na de installatie gelijk het eerste besluit nemen. Herman Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen) en Bert Ruitenberg (CDA) zijn beiden benoemd als raadscommissievoorzitter. Ben Schrijver (D66) is benoemd als raadscommissielid.

Burgemeester Van Lente trapte de beschouwingen op de verkiezingsuitslag af door aan te geven wat het doel is van deze beschouwingen. Het reflecteren op de verkiezingsuitslag en deze te duiden in het licht van de onderhandelingen om te komen tot een nieuw college. Daarnaast kennis te nemen van het overdrachtsdocument 'Een zelfbewuste gemeente in een veranderende wereld' en de burgemeestersbrief.

Alle fracties geven aan hoe zij de verkiezingsperiode en de uitslag hebben beleefd. Ook zijn ze positief gestemd om Roland Kip aan te stellen als informateur, die met alle fracties in gesprek gaat. Naast het reflecteren op de verkiezingsuitslag werden in het licht van de onderhandelingen ook al richtingen aangegeven. Zo ziet Gemeentebelangen graag een meerderheidscoalitie en is voor hun een raadsdocument toegevoegde waarde. Het CDA wil niet teveel vast leggen om in de toekomst flexibel te zijn. De raad moet wendbaar zijn. Hier gaat de fractie graag over in gesprek tijdens de onderhandelingen. Voor de ChristenUnie is het niet vanzelfsprekend om op dezelfde manier verder te gaan. Ze zijn bereid om bestuurlijke verantwoording te dragen. Er komt steeds meer op de gemeente af en dat vraagt om een stevig innovatief bestuur. De PvdA is geen voorstander van een raadsagenda, maar zou dit flexibel willen houden om in te kunnen spelen op de behoeften in de samenleving. Een goed inhoudelijk coalitieakkoord met visie en ruimte voor inbreng van de gemeenschap. De fractie pleit voor een stabiel integer dagelijks bestuur die verbinding zoekt met de gemeenteraad en de samenleving. De PvdA is hiervoor beschikbaar. D66 zouden graag in de raad meer diversiteit zien dan nu het geval is. De fractie geeft aan dat hen bescheidenheid past in het formatieproces, maar dat ze niet wijken voor verantwoordelijkheid. Het doorgaan van de huidige coalitie is voor de VVD geen vanzelfsprekendheid. Er moet een coalitie komen die Dalfsen de komende jaren langs een aantal ingewikkelde onderwerpen leidt. De VVD wil graag de verbinding zoeken als raad en college met de samenleving.

Meer lezen of terugkijken? Kijk dan op https://ris.dalfsen.nl/vergaderingen/. De eerstvolgende vergadering is de raadscommissie op 11 april a.s.