Raadscommissie

Raadscommissie

De gemeenteraad kent 1 raadscommissie. Deze commissie heeft een voorbereidende taak voor de gemeenteraad. De commissie neemt geen besluiten maar adviseert de gemeenteraad over (raads)voorstellen die door het college aan de raad zijn gedaan. Het advies van de commissie is niet bindend. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing.

De bijeenkomsten van de commissie zijn openbaar. De bijeenkomsten van de raadscommissie vinden in principe twee keer per maand plaats. De commissie bestaat uit 21 leden van de raad en wordt voorgezeten door de voorzitter. De raad heeft twee voorzitters benoemd, die bij toerbeurt de bijeenkomsten voorzitten. Bij afwezigheid kunnen raadsleden zich laten vervangen door commissieleden. Deze commissieleden zijn door de raad benoemd.

Spreekrecht

Tijdens de commissiebijeenkomsten kunnen burgers inspreken over zaken die op de agenda staan. Bij raadsvergaderingen mogen burgers inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.  Dit spreekrecht moet aangevraagd worden (uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de vergadering) bij de griffier, e-mail: griffie@dalfsen.nl. Meer informatie over het spreekrecht vindt u op deze pagina.