Contact met de raad

Contact met de raad

Stukken inzien

De voorstellen die worden behandeld in de vergaderingen zijn in te zien op deze website onder het kopje vergaderingen. Stelt u een papieren versie op prijs, neemt u dan contact op met de griffie tel: 0529 - 488 230, of via e-mail: griffie@dalfsen.nl

Spreken in de raad/commissie

Tijdens vergaderingen van de raad of raadscommissie is er ter gelegenheid voor de aanwezige burgers om het woord te voeren over onderwerpen. Bij de raad gaat het dan om onderwerpen die niet op de agenda staan, bij de commissie om onderwerpen die wel op de agenda. Meer informatie over de procedure vindt u hier.

De raad schrijven

U kunt de raad ook schrijven. De raad krijgt maandelijks iedere aan de gemeenteraad gerichte brief onder ogen. De brief wordt op de agenda voor de eerstkomende raadsvergadering (op de lijst van ingekomen stukken) geplaatst, met een voorstel voor verdere afhandeling. De gemeenteraad bepaalt zelf wat hij met uw brief doet: voor kennisgeving aannemen, een reactie door het college van burgemeester en wethouders laten verzorgen, of ter advisering voorleggen aan het college zijn de meest voorkomende manieren van afhandeling. N.B. tijdens de raadsvergadering wordt uw brief in het algemeen niet direct besproken.

In principe zijn alle brieven gericht aan de gemeenteraad openbaar, inclusief uw adresgegevens. De brieven worden ook op deze website geplaatst, onder het kopje ingekomen stukken. Heeft u bezwaar tegen deze openbaarheid? Neemt u dan contact op met de griffie. NAW-gegevens kunnen op verzoek worden geanonimiseerd, de inhoud van de brief blijft openbaar.

Om de raad te schrijven, moet u uw brief als volgt adresseren:

De raad van de gemeente Dalfsen
Postbus 35
7720 AA  DALFSEN

Bij een fractie op bezoek

Voor een afsrpaak met één of meerdere raadsleden kunt u contact opnemen met de fractiesecretaris of een e-mail te sturen. Onder "Organisatie" kunt u per partij en per raadslid contactgegevens vinden. Voor een afspraak met een wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Dalfsen via tel: 0529-488 388.

Het burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief zet u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. U heeft daarme rechtstreeks invloed op de gang van zaken in de gemeente Dalfsen. Lees meer