Gemeenteraad 24 november 2014 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers

  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenronde

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Vaststelling agenda

  Akkoordstuk
  Raadzaal
  1 documenten
  Raad wordt voorgesteld om de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11

  Omzetting tijdelijke arbeidscontracten WSW

  Bespreekstuk
  Raadzaal
  1 documenten
  Voorstel:
  1. In te stemmen met het voorstel om van de in de gemeente Dalfsen woonachtige Wsw-medewerkers met een tijdelijk contract, dit contract om te zetten in een Wsw dienstverband voor onbepaalde tijd.
  2. Het structurele tekort, vanaf 2016 van € 50.000, ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2015-2018.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Wet Markt en Overheid

  Akkoordstuk
  Raadzaal
  3 documenten
  Voorstel:
  de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
  a. verhuur/exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties;
  b. verhuur van maatschappelijk vastgoed;
  c. verhuur ligplaatsen passantenhaven;
  d. verhuur van evenemententerreinen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Welstandsadvisering

  Akkoordstuk
  Raadzaal
  2 documenten
  Voorstel:
  1. De welstandsadvisering per 1 januari 2015 uit te laten voeren door een stadsbouwmeester;
  2. akkoord te gaan met de dienstverleningsovereenkomst met ‘Het Oversticht’ conform bijlage 1;
  3. de derde wijziging van de Bouwverordening gemeente Dalfsen 2009 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  1e Herziening BP Kern Dalfsen, De Dalfsenaar

  Bespreekstuk
  Raadzaal
  7 documenten
  Voorstel:
  1. In te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen zoals uiteengezet in de Nota van zienswijzen en kennisgeving;
  2. de 1e herziening bestemmingsplan Kern Dalfsen 2012, De Dalfsenaar gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. welstandscriteria De Dalfsenaar vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota 2014.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Participatieraad

  Akkoordstuk
  Raadzaal
  1 documenten
  Voorstel:
  In te stemmen met de oprichting van een Participatieraad per 1 januari 2015.
  De Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Locaties consultatiebureaus

  Bespreekstuk
  Raadzaal
  4 documenten
  Voorstel:
  1. In te stemmen met het centraal huisvesten van het consultatiebureau (CJG) in de Trefkoele.
  2. Middelen beschikbaar te stellen om in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld een wekelijks inloopspreekuur in stand te houden.
  3. De benodigde middelen te vinden binnen de begroting in het kader van preventief jeugdbeleid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10

  Zienswijze begrotingswijzigingen GGD IJsselland

  Bespreekstuk
  Raadzaal
  2 documenten
  Voorstel:
  Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2014 van de GGD IJsselland
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel:
  De bezwaarschriften, onder overneming van de motivering en het advies van de bezwaarschriftencommissie, niet ontvankelijk te verklaren.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 13

  3e herziening BP Buitengebied, Dommelerdijk 36a

  Bespreekstuk
  Raadzaal
  4 documenten
  Voorstel:
  1. De ‘3e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Dommelerdijk 36a’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel:
  1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van twee kapschuren op het perceel Vossersteeg 91 in Dalfsen.
  2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15

  Adviseurs vervolgproces Rechterensedijk

  Bespreekstuk
  Raadzaal
  1 documenten
  Voorstel:
  1. Als adviseurs voor het vervolgproces Rechterensedijk te kiezen voor Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, politie, Landschap Overijssel, Waterschap Groot Salland, CROW (kenniscentrum infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer), plaatselijke ondernemersverenigingen, Transport en Logistiek Nederland.
  2. Het college opdracht te geven het maken van visualisaties bij een adviesbureau uit te zetten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorstel:
  - De besluitenlijst van 20 oktober 2014 vast te stellen;
  - De besluitenlijst van 3 en 6 november 2014 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 17

  Ingekomen stukken en mededelingen

  Bespreekstuk
  Raadzaal
  1 documenten
  Voorstel te besluiten conform afdoeningsadvies
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 18

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten