Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Lbr VNG, 23-021, Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) 1 document

Brf, Stichting Drugsbeleid, Burgerberaad drugs 1 document

Brf, SGN, Petitie Dalfsen voor Soedan 1 document

Lbr VNG, 23-016, Actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie 1 document

Brf, Inwoner, Omheind hondenspeelveld in kern Dalfsen 1 document

Brf, OVAL, Input re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching 1 document

Lbr VNG, 23-014, Principeakkoord hervormingsagenda jeugd 1 document

Lbr VNG, 23-013, Uitvoeringsmiddelen energietransitie 1 document

Brf, Ondernemend Dalfsen, Reactie Ondernemend Dalfsen op Parkeeronderzoek 1 document

Brf, Prins Zes B.V., Ontheffing Klimaatwinkelstraat 1 document

Lbr VNG, Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn 1 document

Brf, Alzheimer Nederland, Gemeenten aan zet in 2023 1 document

Lbr VNG, GALA en aanvragen brede SPUK 1 document

Lbr VNG, Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrie 1 document

Lbr VNG, CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 1 document

Lbr VNG, Informatiepunten digitale overheid 1 document

Brf, GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2023/1 1 document

Brf, RSJ IJsselland, Jaarplan met begroting 2024 1 document

Lbr VNG, 23-018, Invoering wet goed verhuurderschap 1 document

Brf, GGD IJsseland, Programmabegroting 2024 1 document

Brf, SSC-Ons, Planning & Control documenten 7 documenten

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept Programmabegroting 2024 1 document

Brf, Ondernemend Dalfsen, Parkeergelegenheid Klimaatwinkelstraat 1 document

Lbr VNG, Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet 1 document

Brf M. van Spijker, Ontslag raadsadviseur en plv raadsgriffier 1 document

Brf, Ontslag Ingrid Kappert 1 document

Lbr VNG, Model verordening gemeentelijke rekenkamer 1 document

MinBZK, Circulaire wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur 2 documenten

Lbr VNG, 23-022, Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap 1 document

Lbr VNG, 23-020, Voorjaarsnota 2023 1 document

Lbr VNG, 23-019, Uitnodiging ALV 14 juni 2023 1 document

Brf, NVVK, Financiële hulpverlening, wat doet uw gemeente 1 document

Brf, RSJ IJsselland, Jaarverslag en jaarrekening 2022 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 1 document

Brf, MKB-Nederland Regio Zwolle, Visie Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028 1 document

Brf, De Goede Zaak, Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden 1 document

Brf, EIS Kenniscentrum Insecten, Bijenconcurrentie gemeenten 1 document

Lbr VNG, 23-015, Voorbereiding ALV en Verenigingsstrategie 1 document

GGD IJsseland, Publieksjaarverslag, kerngegevens en cijfermatige terugblik 2022 3 documenten

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2022 1 document

Brf, Stichting Connect International, Kernpunt Migratie 1 document

ROB, Advies Vallen, opstaan en weer doorgaan, Leren in transities 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2022 2 documenten

Brf, PCN, Nuloptie gemeenten - Keurmerk coffeeshops 1 document

Lbr VNG, 23-012, LOGA 23-02, Salarisbrief cao 2023 1 document

Lbr VNG, 23-011, LOGA 23-01, Nieuwe artikelen cao 2023 1 document

Lbr VNG, Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissies 1 document

Brf, Betaalbaar wonen Nieuwleusen, Brandbrief Betaalbare kleine woningen Nieuwleusen 1 document

Brf, VvE Bosvilla’sBosbungalows, Plannen padelbanen Haersolteweg 21 1 document

GGD IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, inwoner, Ingediend bezwaarschrift 1 document

GGD IJsselland, Bestuurlijke agenda Publieke Gezondheid 1 document

Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2022 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, Groengebogen, Nieuwleusen Synergie en Vrienden van Dalfsen, reactie op RVS Biodiversiteitsplan 1 document

Lbr VNG, Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, Griffiers en Gemeenschappelijke regelingen IJsselland, Notitie wijzigingen Wgr 1 document

Brf, RES West-Overijssel, Informatiebrief over MER en RES 1 document

Brf, ActiZ Jeugd, Informatiebrief gemeenteraden kompas 1 document

Lbr VNG, Bekendmaking leden Tijdelijke commissie Asiel en Migratie 1 document

Brf Gemeenteraad Zwijndrecht, Afschrift brief aan Eerste Kamer over extern voorzitterschap raadscommissies 1 document

Lbr VNG, Stand van zaken Hervormingsagenda jeugd 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Aanbiedingsbrief jaarstukken OD IJsselland 5 documenten