Raadsinformatie

Hoe werkt de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Dalfsen bestaat uit 21 mensen van verschillende politieke partijen. Ieder lid van de gemeenteraad heeft een raadszetel. Door te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen bepalen de inwoners welke partijen en welke mensen de raadszetels krijgen. Op deze manier is de gemeenteraad een volksvertegenwoordiging. Gekozen door de inwoners van de gemeente Dalfsen.

Vergaderen en overleggen

De gemeenteraad vergadert op maandagavond. In deze vergaderingen verzamelen de raadsleden informatie, geven ze hun meningen, kijken ze naar voor- en nadelen van voorstellen en nemen ze besluiten. De raadsleden doen hun best om voor de inwoners de beste keuzes te maken en dus om de beste besluiten te nemen. Er zijn twee soorten overleg: een commissievergadering en een raadsvergadering. 

Commissievergadering

Vanaf januari 2024 vergadert de raadscommissie op maandag van 19:30 tot 21:00. Er is een agenda en verschillende onderwerpen komen die avond aan bod. Een overzicht van komende vergaderingen vindt u hier. In de commissievergadering gaat het om het bespreken van de agendapunten, het vragen stellen aan de wethouder, het vormen van een beeld van de situatie en het bepalen van een mening (oordeel). Ideeën, zorgen en meningen van inwoners neemt de gemeenteraad dan ook mee in deze vergaderingen.

In een commmissievergadering worden geen besluiten genomen. De commissie geeft een advies aan de raad over het onderwerp: moet er nog meer debat zijn, dan wordt het een bespreekstuk in de raad. Is (bijna) iedereen het in de commissie al eens? Dan wordt het een akkoordstuk voor de raad en hoeft de raad in de raadsvergadering alleen nog een besluit te nemen. Een onafhankelijk voorzitter leidt de commissievergaderingen. Hij of zij zorgt ervoor dat de meningen van alle partijen aan bod komen en dat er een duidelijk advies aan de raad gegeven wordt.

Raadsvergadering

De raadsvergadering is bedoeld voor het nemen van besluiten. Deze vergaderingen starten meestal om 21:00 uur (soms eerder). Ook voor de raadsvergadering wordt een agenda opgesteld. Een overzicht van raadsvergaderingen vindt u hier. De voorzitter van de raad is de burgemeester. Besluiten nemen gaat via een stemming. Raadsleden geven dan aan of ze voor of tegen het voorstel zijn. Raadsleden kunnen ook een voorstel doen om een ander besluit te nemen. Dat wordt 'amendement' genoemd en ook daar wordt over gestemd. Raadsleden kunnen ook een verzoek of een oproep doen. Dat doen zij met een motie. De burgemeester zorgt voor een goed verloop van de vergadering, maar heeft geen stemrecht. Alleen de 21 gekozen raadsleden mogen stemmen.

Meeluisteren en kijken

De vergaderingen van de commissie en van de raad zijn openbaar. Dat betekent dat u altijd van harte welkom bent tijdens de vergadering. U kunt bij de vergadering aanwezig zijn op het gemeentehuis. Daarvoor hebben we een (grote) publieke tribune ingericht. De vergaderingen zijn ook online te volgen. U kunt dus ook vanuit huis live meekijken. Een vergadering terugkijken kan ook, de vergaderingen worden opgenomen en de opnames staan op deze website. Alleen bij hoge uitzondering is een vergadering niet openbaar. 

Ziet u nu een onderwerp op de agenda staan, of ziet u een voorstel staan in de lijst met 'Te behandelen onderwerpen' waar u iets van vindt en waar u uw mening over wilt geven? Deel uw mening dan op een donderdag tijdens een 'podiumbijeenkomst'. Op die manier kan de gemeenteraad uw mening, uw idee of uw zorg meenemen. Lees hier meer over hoe u meepraat met de gemeenteraad.

Vragen? De griffie helpt

Heeft u vragen over de werkwijze van de gemeenteraad of over het meepraten? Neem contact op met de griffie via griffie@dalfsen.nl. De griffie is de ondersteunende dienst van de gemeenteraad. We helpen u graag!