Raadsmemo

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsmemo Toezegging Stedenbouwkundige visie Schoolstraat 42 Lemelerveld, 20211021 1 document

Raadsmemo Ontwerp Bestemmingsplan 16e herz. Molenhoekweg 2, 20211021 1 document

Raadsmemo Stichting Gemeentepromotie, 20211021 1 document

Raadsmemo, Ontwerp Omgevingsvisie 1.0, 20211018 2 documenten

Raadsmemo Jaarverslag 2020 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, 20211011 1 document

Raadsmemo Doorontwikkeld inkoopmodel jeugdhulp, 20211007 1 document

Raadsmemo Deelname concessie laadpalen provincie Overijssel, 20211007 1 document

Raadsmemo, EU-aanbesteding accountantsdiensten, 20210930 1 document

Raadsmemo, Halfjaarrapportage sociaal domein 1e helft 2021, 20210930 1 document

Raadsmemo, Deelnemersovereenkomst 2022 SVn, 20210930 1 document

Raadsmemo, Ondertekening vijf pijlers lokale aanpak tegen eenzaamheid, 20210930 1 document

Raadsmemo, Energiecluster Hessenpoort, 20210930 1 document

Raadsmemo, Vechtdalbrief irt verstedelijkingsstrategie, 20210930 1 document

Raadsmemo, Actieplan Verkeersveiligheid 2022, 20210923 1 document

Informerend Raadsvoorstel, benutten subsidies 1 document

Raadsmemo, Ontwerp 15e herziening BP Kernen, Gruthuuske, 20210923 1 document

Raadsmemo, Bestuursrapportage voorjaar 2021 Omgevingsdienst IJsselland, 20210805 1 document

Raadsmemo, Voortgang transitievisie warmte, 20210915 1 document

Raadsmemo, wijzigingen beleidsregels inkomensregelingen, 20210913 1 document

Raadsmemo, verkeersongevallencijfers 2020 en actuele ontwikkelingen, 20210909 1 document

Raadsmemo, Stand van zaken beleid voor inwonerbetrokkenheid, 20210906 1 document

Raadsmemo, Drugsgebruik onder jongvolwassenen onderzoek GGD, 20210902 1 document

Raadsmemo, Betaalanalyse 2020 20210824 1 document

Raadsmemo, Ontwerpbestemmingsplan zorgappartementen Damhoeve, 20210805 1 document

Raadsmemo, Wijziging bestemming Hoevenweg 6 en 8, 20210712 1 document

Raadsmemo, Aanvragen onderwijshuisvesting 2022, 20210708 1 document

Raadsmemo, Toezegging Dashboard Trefkoele+, 20210708 1 document

Raadsmemo Lelystad Airport 20210708 1 document

Raadsmemo, Principeverzoek Zuidelijke Vechtdijk 5, 20210707 1 document

Raadsmemo, Ontwikkelingen inzameling oud papier, 20210707 1 document

Raadsmemo, Groei Agnieten college, 20210707 1 document

Raadsmemo, Lachgas nav Ledenbrief VNG, 20210707 1 document

Raadsmemo, Halfjaarlijkse rapportage Regio Zwolle, 20210707 1 document

Raadsmemo, Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd 2020, 20210706 1 document

Raadsmemo, Bijeenkomst colleges Ommen-Hardenberg-Dalfsen, 20210624 1 document

Raadsmemo, Regio Zwolle en voortgang Human Capital Agenda, 20210624 1 document

Raadsmemo, Verlenging termijn kinderburgemeester, 20210623 1 document

Raadsmemo, Privatisering Kulturhus De Mozaiek in Lemelerveld, 20210617 1 document

Raadsmemo, Lokale verantwoording inzet burgemeestersbevoegdheden Twm en Trm COVID en 3e verantwoording VR IJsselland, 20210617 1 document

Raadsmemo, Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten - TONK 2, 20210617 1 document

Raadsmemo, Haalbaarheid aanvragen 8e verzamelplan Buitengebied, 20210617 1 document

Raadsmemo, Nadere eisen voor inwoning, 20210617 1 document

Raadsmemo, Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang, 20210610 1 document

Raadsmemo, Gebiedsscan 2020 gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen, 20210610 1 document

Raadsmemo, Uitstel Omgevingswet tot 1 juli 2022, 20210610 1 document

Raadsmemo, Onderzoek kostendekkendheid leges, 20210603 1 document

Raadsmemo, Verkennend onderzoek sterrenzone, 20210527 1 document

Raadsmemo, Motie Klimaat robuust Dalfsen, 20210527 1 document

Raadsmemo, Ontwerpbestemmingsplan verplaatsing tankstation, 20210527 1 document

Raadsmemo, Toezegging sloop voor kansen, 20210527 1 document

Raadsmemo, Vechtdalvisie 3.0, 20210527 1 document

Raadsmemo, Archiefjaarverslag 2020, 20210527 1 document

Raadsmemo, Jaarrapportage sociaal domein 2020, 202100527 1 document

Raadsmemo, ONS jaarrekening 2020, Begrotingswijzigingen 2021, Ontwerpbegroting 2022, 20210520 7 documenten

Raadsmemo, Kadernota incl begroting 2022 en Jaarverslag incl jaarrekening 2020 RSJ IJsselland, 20210520 4 documenten

Raadsmemo, Bestuurlijk convenant 2021-2030 maatregelen Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem, 20210517 1 document

Raadsmemo, Regio Zwolle en Nationale Omgevingsvisie, 20210517 1 document

Raadsmemo, Programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD IJsselland, 20210506 4 documenten

Raadsmemo, Jaarrekening 2020, Begrotingswijziging 2021, Kadernotitie 2021 en Begroting 2021 GBLT, 20210506 6 documenten

Raadsmemo, Ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 OD IJsselland, 20210506 5 documenten

Raadsmemo, Concept programmabegroting 2022 VR IJsselland, 20210506 3 documenten

Raadsmemo, Procesvoorstel actualisatie gemeentelijk rioleringsplan, 20210506 1 document

Raadsmemo, Proces voorbereiding Wet Inburgering, 20210506 1 document

Raadsmemo, Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht in 2021, 20210506 1 document

Raadsmemo, Principeverzoek Landgoed Rechteren, 20210506 1 document

Raadsmemo, Jaarrapportage klachten 2020, 20210506 1 document

Raadsmemo, Ontwerp PvE Openbaar vervoer concessie IJssel-Vecht, 20210429 1 document

Raadsmemo, Integratie beleidsplan cultuurbeleid in preventiebeleid, 20210415 1 document

Raadsmemo, Corona gerelateerde baten en lasten 2020, 20210421 1 document

Raadsmemo, Kinderburgemeester en Dag van de kindergemeenteraad, 20210412 1 document

Raadsmemo, Voortgang Beleidsplan dienstverlening, 20210408 1 document

Raadsmemo, Zienswijze Ontwerpbesluit Wnb-vergunning Lelystad Airport, 20210408 1 document

Raadsmemo, Jaarverslag VTH-taken 2020, 20210408 1 document

Raadsmemo, Inkoop specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland, 20210408 1 document

Raadsmemo, subsidie Energiebesparing Eigen Woning, 20210408 1 document

Raadsmemo, Vestigen gemeentelijke voorkeursrecht, 20210406 1 document

Raadsmemo, Startnotitie Gemeenteraadsverkiezingen, 20210406 1 document

Raadsmemo Participatieraad sociaal domein, 20210401 1 document

Raadsmemo, Verantwoording Actieplan Verkeersveiligheid 2020, 20210401 1 document

Raadsmemo Regionale crisis en herstelaanpak, 20210401 1 document

Raadsmemo, Woonagenda West-Overijssel 2021-2025, 20210325 1 document

Raadsmemo, Evaluatie en verlenging Operatie Steenbreek, 20210325 1 document

Raadsmemo, Precariobelasting, 20210325 1 document

Raadsmemo, Openstelling en tarieven zwembaden , 20210325 1 document

Raadsmemo, Eerste bestuursrapportage 2021, 20210325 1 document

Raadsmemo, Gesprek over uitoefening bevoegdheden burgemeester Covidwet, 20210322 1 document

Raadsmemo, Openstelling winkels rond de Paasdagen, 20210322 1 document

Raadsmemo, Tussennotitie evenementenbeleid, 20210318 1 document

Raadsmemo, Zienswijze Luchtruimherziening, 20210315 1 document

Raadsmemo, Realiseren eigen onderkomen Biljartvereniging De Brouwerij, 20210315 1 document

Raadsmemo, Kaderbrief 2022 Omgevingsdienst IJsselland, 20210304 1 document

Raadsmemo, Vaststelling wijzigingsplan Meeleweg 78 - 78a, 20210304 1 document

Raadsmemo, Transitievisie Warmte, 20210304 1 document

Raadsmemo, Principeverzoek Markeweg 12, 20210302 1 document

Raadsmemo, Beheersing eikenprocessierups, 20210302 1 document

Raadsmemo, Gemeentelijk erfgoedregister, 20210301 1 document

Raadsmemo, Samenwerking energietransitie met buurgemeenten, 20210216 1 document

Raadsmemo, Beleidsregels woningsplitsing Inwoonsituaties, 20210211 1 document

Raadsmemo, Wijzigen Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied, 20210211 1 document

Raadsmemo, Meerjarenbeleidsplan voortijdig schoolverlaten 2021 2024, 20210211 1 document

Raadsmemo, Verslag leerplicht schooljaar 2019-2020, 20210211 1 document

Raadsmemo, Maatregelen gemeentelijke camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen, 20210211 1 document

Raadsmemo, Financieel voordeel toetreden Zwartewaterland tot SSC ONS, 20210204 1 document

Raadsmemo, Dienstverlening burgerzaken, 20210204 1 document

Raadsmemo, Uitgifte 22 starterswoningen Nieuwe Landen II in CPO, 20210204 1 document

Raadsmemo, Bouw woning aan de Smeule Nieuwleusen, 20210202 1 document

Raadsmemo, Jaarwisseling 2020- 2021, 20210128 1 document

Raadsmemo, Verkiezingen Tweede Kamer 17 mrt 2021, 20210121 1 document

Raadsmemo, Verzoek garantstelling USV, 20210121 1 document

Raadsmemo, Convenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJsselvecht, 20210121 1 document

Raadsmemo, Ter inzage leggen ontwerp BP Natuurboerderij, 20210121 1 document

Raadsmemo, Programma uitvoering VTH-taken 2021 en Uitvoeringsprogr OD IJsselland 2021, 20210121 1 document

Raadsmemo, Bouw 2e woning op perceel Oosterhulst 5, 20210107 1 document

Raadsmemo, Bedrijvenregister, 20200104 1 document