Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Brf, Provincie Overijssel, Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2017-2020, 20180108

Brf, Berlimont CMC Consulting, Aanvullende info convenant regresrecht, 20180108

Brf, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2018, 20180108

Lbr VNG, 17-083, Bodem en ondergrond, 21 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 17-082, VNG Agenda 2018, 19 december 2017, 20180108

Brf, M Wagemans, De robotisering van raadsleden, 20180108

Brf, Controle Alt Delete, Nieuw beleid tegen etnisch profileren, 20180115

Brf, Bewoner Prins Bernhardlaan, Reactie verkoop snippergroen, 20180118

Brf, Stichting DierenLot, Factsheets over dierenwelzijn, 20180118

Brf, Raad van State, ChW BP 3e verzamelplan Buitengebied, 20180208

Brf, Achmea Rechtsbijstand, Handhaving Poppenallee, Brief en bijlagen, 20180209

Lbr VNG, 18-004, Stand van zaken Interbestuurlijk Programma, 15 februari 2018, zaaknr. 576112, 180215

Lbr VNG, 18-005, Verkeersveiligheid, 16 februari 2018, zaaknr. 576203, 20180219

Verslag 2017 en jaarwerkplan 2018 Agri&Food Innovatiecluster, zaaknr. 576437, 20180221

Brf, zienswijze aangenomen motie voorkeursrecht, zaaknr. 576412, 20180221

Brf, Ministerie van BZK, Bewustzijn digitale informatiebeveiliging, zaaknr. 576138, 20180222

Brf, Stichting Barbarugo, Stop de verwoestijning, zaaknr. 576061, 20180222

Brf, Natuur & Milieu, Quickscan Duurzaamheid Nederlandse gemeenten Energie, mobiliteit en afval in de G4 en G32, 27 februari 2018, zaaknr. 578970, 20180301

Brf, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving, november 2017, zaaknr. 578964, 20180301

Brf, Stichting JOGG, Raadsledenbrief JOGG maart 2018, 27 februari 2018, 20180301

Brf, VluchtelingenWerk Oost Nederland, Brandbrief Afghaanse vluchtelingen, 8 maart 2018, zaaknr. 579602, 20180312

Lbr VNG, 18-008, Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, 13 maart 2018, zaaknr. 579819, 20180314

Lbr VNG, 18-009, Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven (IBP), 16 maart 2018, zaaknr. 580167, 20180319

Brf, Provincie Overijssel, Uw begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 20 maart 2018, zaaknr. 580280, 20180320

Brf, Raad voor het Openbaar Bestuur, Advies Voor de publieke zaak, 20 maart 2018, zaaknr. 580305, 20180320

Brf, Ministerie van BZK, Screening kandidaat-wethouders, 19 maart 2018, zaaknr. 580531, 20180326

Lbr VNG, 18-015, Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies, 23 april 2018, zaaknr. 582286, 20180423

Brf, PB Nieuwleusen, Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2017-2018, 23 april 2018, zaaknr. 582304, 20180424

Brf, H.J. Scherpenkate, Afschrift brief aan minister inzake infrastructuur provincie Overijssel, 24 april 2018, zaaknr. 582720 , 20180501

Brf, Stichting DierenLot, Cijfers m.b.t. toekenning van vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners, 2 mei 2018, zaaknr. 582827, 20180503

Brf, ECFA, Ondersteuningsaanbod in de relaties met China, 25 april 2018, zaaknr. 583029, 20180507

Brf, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Afschrift brief aan Tweede Kamer inzake voortgang sportakkoord, 3 mei 2018, zaaknr. 582931, 20180507

Lbr VNG, 18-023, Voortgang Samenwerken aan Water, 24 mei 2018, zaaknr. 584061, 20180528

Brf, Aanneming benoeming J.W. Uitslag, 29 mei 2018, zaaknr. 584203, 20180531

Brf, Aanneming benoeming A. Schuurman, 29 mei 2018, 584202, 20180531

Brf, Aanneming benoeming R.W.J. van Leeuwen, 29 mei 2018, 584204, 20180531

Brf, Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Open brief, 11 mei 2018, zaaknr. 583238, 20180514

Lbr VNG, 18-019, Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode, 16 mei 2018, zaaknr. 583482, 20180517

Lbr VNG, 18-030, Hoofdpunten meicirculaire 2018, 8 juni 2018, zaaknr. 584886, 20180611

Lbr VNG, 18-032, Publicatie moties ALV 27 juni 2018, 21 juni 2018, zaaknr. 585510, 20180625

Brf, Provincie Overijssel, De Tweede Kansen Kamer, 20 juni 2018, zaaknr. 585451, 20180625

Lbr VNG, 18-033, Sanering asbestdaken, 28 juni 2018, zaaknr 585945, 20180709

Brf, ROB, Signalement over referenda en andere vormen van burgerparticipatie, zaaknr 587092, 20180716

Brf, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2017, zaaknr 587180, 20180716

Lbr VNG, 18-035, Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies, zaaknr 587277, 20180717

Lbr VNG, 18-037, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 587513, 20180719

Lbr VNG, 18-038, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2016-2019, zaaknr 587520, 20190719

Brf, CvdK, Sollicitanten burgemeestersvacature, zaaknr 587973, 20180730

Lbr VNG, 18-041, Stand van zaken woonbeleid, zaaknr 587737, 20180730

Lbr VNG, 18-036, Handelingsperspectief zorg en veiligheid, zaaknr 587736, 20180730

Lbr VNG-CvA, 18-046, Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, zaaknr 588210, 20180730

LOGA, 18-045, Aanpassing factoren FLO overgangsrecht, zaaknr 588122, 20180730

Brf, Missing Chapter Foundation, Rapport armoede door de ogen van kinderen, zaaknr 588309, 20180801

Brf, Raad van State, Zittingsdatum beroep BP Windpark synergie, zaaknr 581836, 20180802

Brf, BZ, Bestuursmodel voor nieuwe burgemeester, zaaknr 588605, 20180813

Lbr VNG, 18-048, Openstellling vacatures in College voor Arbeidszkn en Cie Europa en Internationaal, zaaknr 589081, 20180823

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2018 en 2019, zaaknr 583640, 20180823

Lbr VNG, 18-050, Wnra en volgers Cao Gemeenten, zaaknr 589659, 20180910

Lbr VNG, 18-051, Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen, zaaknr 589744, 20180911

Brf HvdS, Reactie op consultatieronde WVG 3 sep, zaaknr 589665, 20180911

Brf, J.G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20180918

Brf Unicef, Oproep aan te sluiten als kinderpardongemeente, zaaknr 590227, 20180920

Lbr VNG, 18-052, Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019, zaaknr 590303, 20181001

Lbr VNG, 18-053, Vng-reactie op de rijksbegroting 2019, zaaknr 590598, 20181001

Lbr VNG, 18-054, Openstelling vacatures en bekendmaking invulling vacatures, zaaknr 590955, 20181004

Brf Democratie energie alternatief, Manifest energiebeleid, zaaknr 591492, 20181011

Lbr VNG, 18-057, Verlengen overgangsrecht AWBZ beschermd wonen, zaaknr 591848, 20181022

Lbr VNG, 18-058, Pinbeleid bij gemeenten, zaaknr 591920, 20181022

Brf, Sint en Pietengilde, Sinterklaasfeest, zaaknr 592246, 20181029

Lbr VNG, 18-059, Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling, 20181029

Brf RvS, Uitspraak BP Buitengebied Dalfsen Windpark Synergie en omgevingsverg, zaaknr 581836, 20181105

Brf Berlimont Consulting, Verzoek nietigverklaring van 3 Wmo overeenkomsten, zaaknr 592626, 20181105

Brf, St Letstelschade en gerechtigheid, Dwaling WMO regres convenant, zaaknr 592716, 20181108

Lbr VNG, 18-068, Uitvoering vier samenhangende moties sociaal domein, zaaknr 592713, 20181113

Lbr VNG, 18-069, Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht wmo, zaaknr 592830, 20181119

Lbr VNG, 18-070, Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 593118, 20181119

Brf, IZI Solutions en Nationale Jeugdraad, Breng het stembureau naar jongeren, zaaknr 593322, 20181122

Brf, J. en G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20181126

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Herfstbrief 2018, zaaknr 593506, 20181126

Lbr VNG, 18-073, FLO-overgangsrecht, zaaknr 593440, 20181126

Lbr VNG, 18-075, Flo overgangsrecht compensatieregeling AOW, zaaknr 593442, 20181126

Lbr VNG, 18-076, Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval, zaaknr 593603, 20181127

Lbr VNG, 18-077, Ontwikkelingen onderwijshuisvesting, zaaknr 593735, 20181129

Lbr VNG, 18-078, Moties buitengewone ALV 30 nov 2018, Overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG, zaaknr 593845, 20181203

Brf RvS, Uitspraak BP Kernen gem Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25, zaaknr 584697, 20181204

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde jaarrekening 2017 RSJ IJsselland, zaaknr 593918, 20181204

Lbr VNG, 18-079, Samenwerkingsafspraken landelijke vreemdelingen voorzieningen, zaaknr 593894, 20181206

Brf Daadkracht, Belastingverordeningen 2018, zaaknr 594592, 20181220