Ingekomen stuk

Lbr VNG 18-081, Uitvoeringsregeling Wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk, zaaknr 594619, 20181217

Brf Ministerie v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire geïndexeerde bedragen vd vergoeding politieke ambtsdragers, zaaknr 594626, 20181217

Lbr VNG, 18-080, 75 jaar vrijheid, zaaknr 594136, 20181206

Brf NBPB, Beschermingsbewindvoering, zaaknr 593782, 20181203

Brf, W., Zonnepanelenveld Lemelerveld, zaaknr 591351, 20181009

Brf, Actiegroep Ons Zeker Belazeren, Oneens met verhoging OZB, zaaknr 593105, 20181115

Brf Berlimont Consulting, Nietigheid WMO Afkoop, zaaknr 592836, 20181113

Brf Burgercomite Nederland, Volksreferendum buiten de Kieswet, zaaknr 592254, 20181029

Brf A.J.S., aanvraag lantaarnpaal T-splitsing, zaaknr 591980, 20181025

Brf RvS, Dalfsen, BP 4e verzamelplan buitengebied, zaaknr 589047, 20181022

Brf VR IJsselland, Tweede Bestuursrapportage 2018, zaaknr 591835, 20181022

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2018 nr 1 en berap, zaaknr 591487, 20181011

Brf, H., Reactie op voorkeursrecht perceel, zaaknr 589502, 20180910

Brf, Ned Ver tot bevordering vd Zondagsrust en Zondagsheiliging, Geen koopzondagen, zaaknr 589180, 20180828

Brf Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen en tegemoetkoming ziektekst, zaaknr 589049, 20180823

Brf RvS, Procedure BP 4e verzamelpl buitengebied, zaaknr 589047, 20180823

Brf, AS, Aanbevelingspunten duurzame energie, zaaknr 588504, 20180807

Lbr VNG, 18-043, Implementatie besluit digitale toegankelijkheid, zaaknr 588085, 20180730

Lbr VNG, 18-039, Model subsidieregeling gecertificeerde instellingen jeugdbescherming, zaaknr 587522, 20180730

Brf, W.N.J.B., Bevrijdingsdag, zaaknr 586694, 20180716

Brf, statushouders, kindregeling, zaaknr 586680, 20180712

Brf, Continentie Stichting NL, Vragen openbare toiletvoorziening, 15 juni 2018, zaaknr. 585360, 20180619

Brf, Waarkaniknaardewc, Meer openbare en opengestelde toiletten, dat lucht op!, 4 mei 2018, zaaknr. 583002, 20180507

Lbr VNG, 18-031, Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg, 13 juni 2018, zaaknr. 585141, 20180614

Brf, Stichting kulturhus De Mozaïek, Voor en Vroegschoolse educatie (vve), voorheen peuterspeelzaal, 7 juni 2018, zaaknr. 584871, 20180611

Brf, Stichting Leven met de Aarde, Wereldmilieudag en een goede start voor de burgerschapslessen, 6 juni 2018, zaaknr. 584756, 20180607

Brf, Raad van State, Procedure BP 1e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25 (CHW), 4 juni 2018, zaaknr. 584697, 20180607

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2018, 4 juni 2018, zaaknr. 584700, 20180607

Brf, GBLT, Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018, 24 mei 2018, zaaknr. 583954, 20180528

Brf, Werkgroep Typisch Dalfsen, Centrumvisie kern Dalfsen en Typisch Dalfsen, 3 mei 2018, zaaknr. 583026, 20180507

Lbr VNG, 18-016, Spelregels voor de digitale stad, 2 mei 2018, zaaknr. 582865, 20180503

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Voorlopige jaarrekening BVO 2017 en Kadernota 2019, 17 april 2018, zaaknr. 581959, 20180419

Brf, Milieudefensie, Routekaart Eerlijk om naar gasloos wonen, 24 april 2018, zaaknr. 582365, 20180426

Brf, Comité 21 maart, Oproep aan gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden, 4 mei 2018, zaaknr. 582969, 20180507

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept programmabegroting 2019, zaaknr. 580685, 20180329

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019, 12 april 2018, zaaknr. 581615, 20180416

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2017, 10 april 2018, zaaknr. 575522, 20180416

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2017, 13 april 2018, zaaknr. 581717, 20180416

Brf, Buro Jansen & Janssen, Invoering van de WIV 2017, 18 maart 2018, zaaknr. 580189, 20180319

Brf, H. Olthof, Mogelijkheden Energiepark Overijssel, 14 april 2018, zaaknr. 581716, 20180416

Brf, GGD IJsselland, Concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 6 april 2018, zaaknr. 581225, 20180412

Lbr VNG, 18-012, GT Connect, 5 april 2017, zaaknr. 581126, 20180405

Lbr, VNG, 18-011, Geactualiseerde toelichting VNG Model AIv, 5 april 2018, zaaknr. 581110, 20180405

Brf, GBLT, Kadernotitie 2019, 30 maart 2018, zaaknr. 580889, 20180403

Brf, Veilig Verkeer Nederland, Manifest 'Verkeersveiligheid een nationale prioriteit', samenwerken met gemeenten, 27 maart 2018, zaaknr. 580771, 20180329

Lbr VNG, 18-006, Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO excl bijlagen, zaaknr. 576505, 20180221

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr. 576076, 180215

Lbr VNG, 18-003, Privacyregels AVG, 8 februari 2018, 20180208

Lbr VNG, 18-002, Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars, 29 januari 2018, 20180213

Lbr VNG, 17-079, Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 15 december 2017, 20180108

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594264, 20181210

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Circulaire Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594339, 20181210

Brf G.J.H. M., Zienswijze 1e verzamelplan kernen, zaaknr 592836, 20181113

Brf VR IJsselland, Risicoprofiel en Strategische Beleidsagenda 2019-2023, zaaknr 591613, 20181018

Lbr VNG, 18-056, Aanpassing vng model verordening wmo, zaaknr 591069, 20181008

Brf Commissariaat voor de Media, Advies St Lokale omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen, zaaknr 588977, 20180827

Lbr VNG, 18-047, Wijziging model-APV zomer 2018, zaaknr 588639, 20180813

Brf, Ondernemersvereniging Nieuwleusen, Verzoek zondagsopenstelling detailhandel, zaaknr 588501, 20180807

Lbr VNG, 18-044, Aanpassing model archiefverordening 2017, zaaknr 588086, 20180730

Lbr VNG, 18-040, Wijzigingen modelverordeningen belastingen, zaaknr 587554, 20180730

Lbr VNG, 18-034, Wijziging VNG model verordening naamgeving en nummering adressen, zaaknr 587199, 20180716

Brf, Coop Lemelerveld BV, Uitbreiding aantal koopzondagen in Lemelerveld, 24 mei 2018, zaaknr. 584117, 20180607

Lbr VNG, 18-014, Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018, 17 april 2018, zaaknr. 581973, 20180419

Lbr VNG, 18-001, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, 19 januari 2018, 20180122

Lbr VNG, 17-077, Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening, 13 december 2017, 20180108

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Windpark Nieuwleusen

Brf Commissaris van de Koning, Benoeming burgemeester, zaaknr 594630, 20181217

Brf, W. Dankelman, ontslag raadslidmaatschap, zaaknr 589063, 20180820

Brf, ProDemos, Dag van de Democratie 2018, zaaknr 586663, 20180709

Brf, Commissaris van de Koning, Ontslag burgemeester, 31 mei 2018, zaaknr. 584796, 20180607

Brf, Burgemeester Noten, Aankondiging afscheid, 12 maart 2018, zaaknr. 579790, 20180314

Lbr VNG, 18-007, Actualisering van drie VNG modellen i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 27 februari 2018, zaaknr. 578998, 20180301

Brf, Stichting Burger, Uitnodiging organiseren debat referendum, 20180122

Brf Daadkracht, Belastingverordeningen 2018, zaaknr 594592, 20181220

Lbr VNG, 18-079, Samenwerkingsafspraken landelijke vreemdelingen voorzieningen, zaaknr 593894, 20181206

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde jaarrekening 2017 RSJ IJsselland, zaaknr 593918, 20181204

Brf RvS, Uitspraak BP Kernen gem Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25, zaaknr 584697, 20181204

Lbr VNG, 18-078, Moties buitengewone ALV 30 nov 2018, Overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG, zaaknr 593845, 20181203

Lbr VNG, 18-077, Ontwikkelingen onderwijshuisvesting, zaaknr 593735, 20181129

Lbr VNG, 18-076, Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval, zaaknr 593603, 20181127

Lbr VNG, 18-075, Flo overgangsrecht compensatieregeling AOW, zaaknr 593442, 20181126

Lbr VNG, 18-073, FLO-overgangsrecht, zaaknr 593440, 20181126

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Herfstbrief 2018, zaaknr 593506, 20181126

Brf, J. en G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20181126

Brf, IZI Solutions en Nationale Jeugdraad, Breng het stembureau naar jongeren, zaaknr 593322, 20181122

Lbr VNG, 18-070, Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 593118, 20181119

Lbr VNG, 18-069, Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht wmo, zaaknr 592830, 20181119

Lbr VNG, 18-068, Uitvoering vier samenhangende moties sociaal domein, zaaknr 592713, 20181113

Brf, St Letstelschade en gerechtigheid, Dwaling WMO regres convenant, zaaknr 592716, 20181108

Brf Berlimont Consulting, Verzoek nietigverklaring van 3 Wmo overeenkomsten, zaaknr 592626, 20181105

Brf RvS, Uitspraak BP Buitengebied Dalfsen Windpark Synergie en omgevingsverg, zaaknr 581836, 20181105

Lbr VNG, 18-059, Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling, 20181029

Brf, Sint en Pietengilde, Sinterklaasfeest, zaaknr 592246, 20181029

Lbr VNG, 18-058, Pinbeleid bij gemeenten, zaaknr 591920, 20181022

Lbr VNG, 18-057, Verlengen overgangsrecht AWBZ beschermd wonen, zaaknr 591848, 20181022

Brf Democratie energie alternatief, Manifest energiebeleid, zaaknr 591492, 20181011

Lbr VNG, 18-054, Openstelling vacatures en bekendmaking invulling vacatures, zaaknr 590955, 20181004

Lbr VNG, 18-053, Vng-reactie op de rijksbegroting 2019, zaaknr 590598, 20181001

Lbr VNG, 18-052, Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019, zaaknr 590303, 20181001

Brf Unicef, Oproep aan te sluiten als kinderpardongemeente, zaaknr 590227, 20180920

Brf, J.G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20180918

Brf HvdS, Reactie op consultatieronde WVG 3 sep, zaaknr 589665, 20180911

Lbr VNG, 18-051, Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen, zaaknr 589744, 20180911

Lbr VNG, 18-050, Wnra en volgers Cao Gemeenten, zaaknr 589659, 20180910

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2018 en 2019, zaaknr 583640, 20180823

Lbr VNG, 18-048, Openstellling vacatures in College voor Arbeidszkn en Cie Europa en Internationaal, zaaknr 589081, 20180823

Brf, BZ, Bestuursmodel voor nieuwe burgemeester, zaaknr 588605, 20180813

Brf, Raad van State, Zittingsdatum beroep BP Windpark synergie, zaaknr 581836, 20180802

Brf, Missing Chapter Foundation, Rapport armoede door de ogen van kinderen, zaaknr 588309, 20180801

Lbr VNG-CvA, 18-046, Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, zaaknr 588210, 20180730

LOGA, 18-045, Aanpassing factoren FLO overgangsrecht, zaaknr 588122, 20180730

Lbr VNG, 18-036, Handelingsperspectief zorg en veiligheid, zaaknr 587736, 20180730

Lbr VNG, 18-041, Stand van zaken woonbeleid, zaaknr 587737, 20180730

Brf, CvdK, Sollicitanten burgemeestersvacature, zaaknr 587973, 20180730

Lbr VNG, 18-038, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2016-2019, zaaknr 587520, 20190719

Lbr VNG, 18-037, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 587513, 20180719

Lbr VNG, 18-035, Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies, zaaknr 587277, 20180717

Brf, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2017, zaaknr 587180, 20180716

Brf, ROB, Signalement over referenda en andere vormen van burgerparticipatie, zaaknr 587092, 20180716

Lbr VNG, 18-033, Sanering asbestdaken, 28 juni 2018, zaaknr 585945, 20180709

Lbr VNG, 18-032, Publicatie moties ALV 27 juni 2018, 21 juni 2018, zaaknr. 585510, 20180625

Brf, Provincie Overijssel, De Tweede Kansen Kamer, 20 juni 2018, zaaknr. 585451, 20180625

Lbr VNG, 18-030, Hoofdpunten meicirculaire 2018, 8 juni 2018, zaaknr. 584886, 20180611

Brf, Aanneming benoeming J.W. Uitslag, 29 mei 2018, zaaknr. 584203, 20180531

Brf, Aanneming benoeming A. Schuurman, 29 mei 2018, 584202, 20180531

Brf, Aanneming benoeming R.W.J. van Leeuwen, 29 mei 2018, 584204, 20180531

Lbr VNG, 18-023, Voortgang Samenwerken aan Water, 24 mei 2018, zaaknr. 584061, 20180528

Lbr VNG, 18-019, Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode, 16 mei 2018, zaaknr. 583482, 20180517

Brf, Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Open brief, 11 mei 2018, zaaknr. 583238, 20180514

Brf, Stichting DierenLot, Cijfers m.b.t. toekenning van vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners, 2 mei 2018, zaaknr. 582827, 20180503

Brf, ECFA, Ondersteuningsaanbod in de relaties met China, 25 april 2018, zaaknr. 583029, 20180507

Brf, H.J. Scherpenkate, Afschrift brief aan minister inzake infrastructuur provincie Overijssel, 24 april 2018, zaaknr. 582720 , 20180501

Brf, PB Nieuwleusen, Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2017-2018, 23 april 2018, zaaknr. 582304, 20180424

Brf, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Afschrift brief aan Tweede Kamer inzake voortgang sportakkoord, 3 mei 2018, zaaknr. 582931, 20180507

Lbr VNG, 18-015, Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies, 23 april 2018, zaaknr. 582286, 20180423

Brf, Provincie Overijssel, Uw begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 20 maart 2018, zaaknr. 580280, 20180320

Brf, Ministerie van BZK, Screening kandidaat-wethouders, 19 maart 2018, zaaknr. 580531, 20180326

Lbr VNG, 18-009, Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven (IBP), 16 maart 2018, zaaknr. 580167, 20180319

Brf, Raad voor het Openbaar Bestuur, Advies Voor de publieke zaak, 20 maart 2018, zaaknr. 580305, 20180320

Lbr VNG, 18-008, Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, 13 maart 2018, zaaknr. 579819, 20180314

Brf, VluchtelingenWerk Oost Nederland, Brandbrief Afghaanse vluchtelingen, 8 maart 2018, zaaknr. 579602, 20180312

Brf, Stichting JOGG, Raadsledenbrief JOGG maart 2018, 27 februari 2018, 20180301

Brf, Natuur & Milieu, Quickscan Duurzaamheid Nederlandse gemeenten Energie, mobiliteit en afval in de G4 en G32, 27 februari 2018, zaaknr. 578970, 20180301

Brf, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving, november 2017, zaaknr. 578964, 20180301

Brf, Stichting Barbarugo, Stop de verwoestijning, zaaknr. 576061, 20180222

Brf, Ministerie van BZK, Bewustzijn digitale informatiebeveiliging, zaaknr. 576138, 20180222

Brf, zienswijze aangenomen motie voorkeursrecht, zaaknr. 576412, 20180221

Verslag 2017 en jaarwerkplan 2018 Agri&Food Innovatiecluster, zaaknr. 576437, 20180221

Lbr VNG, 18-005, Verkeersveiligheid, 16 februari 2018, zaaknr. 576203, 20180219

Lbr VNG, 18-004, Stand van zaken Interbestuurlijk Programma, 15 februari 2018, zaaknr. 576112, 180215

Brf, Raad van State, ChW BP 3e verzamelplan Buitengebied, 20180208

Brf, Achmea Rechtsbijstand, Handhaving Poppenallee, Brief en bijlagen, 20180209

Brf, Bewoner Prins Bernhardlaan, Reactie verkoop snippergroen, 20180118

Brf, Controle Alt Delete, Nieuw beleid tegen etnisch profileren, 20180115

Brf, Provincie Overijssel, Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2017-2020, 20180108

Brf, Berlimont CMC Consulting, Aanvullende info convenant regresrecht, 20180108

Brf, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2018, 20180108

Lbr VNG, 17-083, Bodem en ondergrond, 21 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 17-082, VNG Agenda 2018, 19 december 2017, 20180108

Brf, M Wagemans, De robotisering van raadsleden, 20180108

Brf, Stichting DierenLot, Factsheets over dierenwelzijn, 20180118

Lbr VNG, 18-074, Afspraken Wnra bij gemeenten, zaaknr 593457, 20181126

LOGA, 18-042, Aanpassing CAR gelijke beloning payroll, zaaknr 588051, 20180730

Lbr VNG, 18-024, LOGA 18-03, Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR, 29 mei 2018, zaaknr. 584324, 20180604

Brf, omwonenden Het Kleine Veer, Beroep Raad van State BP locatie Het Kleine Veer, 28 mei 2018, zaaknr. 584326, 20180531

Lbr VNG, 18-018, FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting, 15 mei 2018, zaaknr. 583395, 20180517

Lbr VNG, 18-010, CvA LOGA 18-01, Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie, 16 maart 2018, zaaknr. 580156, 20180319

LOGA, 18-013, Compensatieregeling AOW op grond van reparatie FLO-overgangsrecht, 9 april 2018, zaaknr. 581250, 20180416

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen

LOGA, 17-081, Reparatie 3e jaar WW, 18 december 2017, 20180108

LOGA, 17-080, Reparatie FLO Brandweerpersoneel, 18 december 2017, 20180108