Ingekomen stuk

Lbr VNG, 18-031, Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg, 13 juni 2018, zaaknr. 585141, 20180614

Brf, Stichting kulturhus De Mozaïek, Voor en Vroegschoolse educatie (vve), voorheen peuterspeelzaal, 7 juni 2018, zaaknr. 584871, 20180611

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2018, 4 juni 2018, zaaknr. 584700, 20180607

Brf, Raad van State, Procedure BP 1e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25 (CHW), 4 juni 2018, zaaknr. 584697, 20180607

Brf, Stichting Leven met de Aarde, Wereldmilieudag en een goede start voor de burgerschapslessen, 6 juni 2018, zaaknr. 584756, 20180607

Brf, Waarkaniknaardewc, Meer openbare en opengestelde toiletten, dat lucht op!, 4 mei 2018, zaaknr. 583002, 20180507

Brf, GBLT, Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018, 24 mei 2018, zaaknr. 583954, 20180528

Brf, Coop Lemelerveld BV, Uitbreiding aantal koopzondagen in Lemelerveld, 24 mei 2018, zaaknr. 584117, 20180607

Brf, Commissaris van de Koning, Ontslag burgemeester, 31 mei 2018, zaaknr. 584796, 20180607

Lbr VNG, 18-030, Hoofdpunten meicirculaire 2018, 8 juni 2018, zaaknr. 584886, 20180611

Lbr VNG, 18-019, Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode, 16 mei 2018, zaaknr. 583482, 20180517

Brf, Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Open brief, 11 mei 2018, zaaknr. 583238, 20180514

Brf, Aanneming benoeming R.W.J. van Leeuwen, 29 mei 2018, 584204, 20180531

Brf, Aanneming benoeming A. Schuurman, 29 mei 2018, 584202, 20180531

Brf, Aanneming benoeming J.W. Uitslag, 29 mei 2018, zaaknr. 584203, 20180531

Lbr VNG, 18-023, Voortgang Samenwerken aan Water, 24 mei 2018, zaaknr. 584061, 20180528

Bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - juni 2018

Lbr VNG, 18-024, LOGA 18-03, Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR, 29 mei 2018, zaaknr. 584324, 20180604

Brf, omwonenden Het Kleine Veer, Beroep Raad van State BP locatie Het Kleine Veer, 28 mei 2018, zaaknr. 584326, 20180531

Brf, Werkgroep Typisch Dalfsen, Centrumvisie kern Dalfsen en Typisch Dalfsen, 3 mei 2018, zaaknr. 583026, 20180507

Lbr VNG, 18-016, Spelregels voor de digitale stad, 2 mei 2018, zaaknr. 582865, 20180503

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Voorlopige jaarrekening BVO 2017 en Kadernota 2019, 17 april 2018, zaaknr. 581959, 20180419

Brf, Milieudefensie, Routekaart Eerlijk om naar gasloos wonen, 24 april 2018, zaaknr. 582365, 20180426

Brf, Comité 21 maart, Oproep aan gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden, 4 mei 2018, zaaknr. 582969, 20180507

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept programmabegroting 2019, zaaknr. 580685, 20180329

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019, 12 april 2018, zaaknr. 581615, 20180416

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2017, 10 april 2018, zaaknr. 575522, 20180416

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2017, 13 april 2018, zaaknr. 581717, 20180416

Brf, Buro Jansen & Janssen, Invoering van de WIV 2017, 18 maart 2018, zaaknr. 580189, 20180319

Brf, H. Olthof, Mogelijkheden Energiepark Overijssel, 14 april 2018, zaaknr. 581716, 20180416

Brf, GGD IJsselland, Concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 6 april 2018, zaaknr. 581225, 20180412

Lbr VNG, 18-012, GT Connect, 5 april 2017, zaaknr. 581126, 20180405

Lbr, VNG, 18-011, Geactualiseerde toelichting VNG Model AIv, 5 april 2018, zaaknr. 581110, 20180405

Brf, GBLT, Kadernotitie 2019, 30 maart 2018, zaaknr. 580889, 20180403

Brf, Veilig Verkeer Nederland, Manifest 'Verkeersveiligheid een nationale prioriteit', samenwerken met gemeenten, 27 maart 2018, zaaknr. 580771, 20180329

Lbr VNG, 18-006, Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO excl bijlagen, zaaknr. 576505, 20180221

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr. 576076, 180215

Lbr VNG, 18-003, Privacyregels AVG, 8 februari 2018, 20180208

Lbr VNG, 18-002, Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars, 29 januari 2018, 20180213

Lbr VNG, 17-079, Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 15 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 17-078, Model subsidieregeling kinderopvang, 13 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 18-014, Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018, 17 april 2018, zaaknr. 581973, 20180419

Lbr VNG, 18-001, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, 19 januari 2018, 20180122

Lbr VNG, 17-077, Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening, 13 december 2017, 20180108

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Windpark Nieuwleusen

Brf, Burgemeester Noten, Aankondiging afscheid, 12 maart 2018, zaaknr. 579790, 20180314

Lbr VNG, 18-007, Actualisering van drie VNG modellen i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 27 februari 2018, zaaknr. 578998, 20180301

Brf, Stichting Burger, Uitnodiging organiseren debat referendum, 20180122

Brf, Stichting DierenLot, Cijfers m.b.t. toekenning van vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners, 2 mei 2018, zaaknr. 582827, 20180503

Brf, ECFA, Ondersteuningsaanbod in de relaties met China, 25 april 2018, zaaknr. 583029, 20180507

Brf, H.J. Scherpenkate, Afschrift brief aan minister inzake infrastructuur provincie Overijssel, 24 april 2018, zaaknr. 582720 , 20180501

Brf, PB Nieuwleusen, Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2017-2018, 23 april 2018, zaaknr. 582304, 20180424

Brf, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Afschrift brief aan Tweede Kamer inzake voortgang sportakkoord, 3 mei 2018, zaaknr. 582931, 20180507

Lbr VNG, 18-015, Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies, 23 april 2018, zaaknr. 582286, 20180423

Brf, Provincie Overijssel, Uw begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 20 maart 2018, zaaknr. 580280, 20180320

Brf, Ministerie van BZK, Screening kandidaat-wethouders, 19 maart 2018, zaaknr. 580531, 20180326

Lbr VNG, 18-009, Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven (IBP), 16 maart 2018, zaaknr. 580167, 20180319

Brf, Raad voor het Openbaar Bestuur, Advies Voor de publieke zaak, 20 maart 2018, zaaknr. 580305, 20180320

Lbr VNG, 18-008, Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, 13 maart 2018, zaaknr. 579819, 20180314

Brf, VluchtelingenWerk Oost Nederland, Brandbrief Afghaanse vluchtelingen, 8 maart 2018, zaaknr. 579602, 20180312

Brf, Stichting JOGG, Raadsledenbrief JOGG maart 2018, 27 februari 2018, 20180301

Brf, Natuur & Milieu, Quickscan Duurzaamheid Nederlandse gemeenten Energie, mobiliteit en afval in de G4 en G32, 27 februari 2018, zaaknr. 578970, 20180301

Brf, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving, november 2017, zaaknr. 578964, 20180301

Brf, Stichting Barbarugo, Stop de verwoestijning, zaaknr. 576061, 20180222

Brf, Ministerie van BZK, Bewustzijn digitale informatiebeveiliging, zaaknr. 576138, 20180222

Brf, zienswijze aangenomen motie voorkeursrecht, zaaknr. 576412, 20180221

Verslag 2017 en jaarwerkplan 2018 Agri&Food Innovatiecluster, zaaknr. 576437, 20180221

Lbr VNG, 18-005, Verkeersveiligheid, 16 februari 2018, zaaknr. 576203, 20180219

Lbr VNG, 18-004, Stand van zaken Interbestuurlijk Programma, 15 februari 2018, zaaknr. 576112, 180215

Jaarverslag Veiligheidsregio IJsselland 2017

Brf, Overijsselse Ombudsman, jaarverslag 2017, 20180201

Brf, Raad van State, ChW BP 3e verzamelplan Buitengebied, 20180208

Brf, Achmea Rechtsbijstand, Handhaving Poppenallee, Brief en bijlagen, 20180209

Brf, Bewoner Prins Bernhardlaan, Reactie verkoop snippergroen, 20180118

Brf, Controle Alt Delete, Nieuw beleid tegen etnisch profileren, 20180115

Brf, Provincie Overijssel, Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2017-2020, 20180108

Brf, Berlimont CMC Consulting, Aanvullende info convenant regresrecht, 20180108

Brf, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2018, 20180108

Brf, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Lelystad Airport, 20180108

Lbr VNG, 17-083, Bodem en ondergrond, 21 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 17-082, VNG Agenda 2018, 19 december 2017, 20180108

Brf, M Wagemans, De robotisering van raadsleden, 20180108

Brf, Stichting DierenLot, Factsheets over dierenwelzijn, 20180118

Bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - mei 2018

Lbr VNG, 18-018, FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting, 15 mei 2018, zaaknr. 583395, 20180517

Lbr VNG, 18-010, CvA LOGA 18-01, Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie, 16 maart 2018, zaaknr. 580156, 20180319

LOGA, 18-013, Compensatieregeling AOW op grond van reparatie FLO-overgangsrecht, 9 april 2018, zaaknr. 581250, 20180416

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen

LOGA, 17-081, Reparatie 3e jaar WW, 18 december 2017, 20180108

LOGA, 17-080, Reparatie FLO Brandweerpersoneel, 18 december 2017, 20180108